Hva er forskjellen mellom DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks?

Vi tar en nærmere titt på DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks. Selv om det er veldig mange likheter mellom disse fondene, fant vi også noen ulikheter.

Christopher Greiner, CFA 06.04.2021 | 13.04
Facebook Twitter LinkedIn

forstørrelsesglass

Flere markeder er på rekordhøye nivåer. Samtidig er det fortsatt usikkerhet knyttet til blant annet fremtidig inflasjon, rentenivåer og sysselsetting. Spørsmålet mange stiller seg er hvordan aksjemarkedet vil oppføre seg når coronaviruset blir et tilbakelagt kapittel. Hvis du begynner å få høydeskrekk, men fortsatt ønsker å være investert i aksjemarkedet, kan et bredt globalt indeksfond muligens gi deg bedre nattesøvn.

Mange finanseksperter nikker nok samtykkende hvis man hevder at brede globale indeksfond er en ypperlig hovedingrediens i de fleste aksjefondsporteføljer. Årsaken er at globale indeksfond gir en god diversifisering til en rimelig kostnad. De to desidert største norskregistrerte globale indeksfondene er KLP AksjeGlobal Indeks og DNB Global Indeks – begge fondene følger MSCI World indeksen som sin valgte referanseindeks. MSCI World indeksen inneholder 1583 store- og mellomstore selskaper i 23 utviklede land og dekker cirka 85% av friflyt-justert markedsverdi i hvert av de 23 landene. Man får altså en veldig god diversifisering ved å investere i et globalt indeksfond som følger MSCI World indeksen eller tilsvarende indekser.

Men hva er egentlig forskjellen mellom DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks?

Ved å ta en nærmere titt under panseret på disse to fondene skal vi prøve å avdekke eventuelle forskjeller som kanskje kan gi relevant informasjon til deg som fondsinvestor. All porteføljedata er per 28.02.2021, hvis ikke annet er angitt, og er hentet fra Morningstar Direct – vår analyseplattform for institusjonelle aktører. Husk at privatinvestorer kan få tilgang til masse nyttig fondsinformasjon på våre hjemmesider.

Selskapsstørrelse og stil

Søylediagrammet under viser eksponeringene mot selskapsstørrelser. Vi ser at begge fondene følger MSCI World indeksen tett, selv om KLP AksjeGlobal Indeks følger indeksen marginalt tettere.

Søylediagram

Stil-faktorene vekst og verdi er populære blant mange investorer. Av søylediagrammet under ser vi igjen at både DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks følger MSCI World relativt tett. Allikevel har begge fondene en undervekt av verdiaksjer og en overvekt av blandings- og vekstaksjer i forhold til MSCI World.

Søylediagram

De to ovennevnte faktorene – selskapsstørrelse og stil – utgjør innsatsfaktorene i vår Morningstar Equity Style Box. Ikke overraskende har begge fondene lik plassering i Morningstar Equity Style Box, altså er fondseksponeringen hovedsakelig mot store blandingsselskaper.

Morningstar stilboks

Søylediagrammet under viser eksponeringene når man kombinerer faktorene selskapsstørrelse og stil. Vi observerer at DNB Global Indeks følger MSCI World indeksen marginalt tettere med hensyn til store verdiselskaper og store vekstselskaper. KLP AksjeGlobal Indeks følger indeksen marginalt tettere med hensyn store blandingsselskaper.

Søylediagram

Sektorer

Søylediagrammet under avdekker eksponeringene mot sykliske-, defensive- og sensitive sektorer. Vi ser at DNB Global Indeks følger MSCI World tettere enn det KLP AksjeGlobal Indeks gjør.

DNB Global Indeks har en undervekt på 0,1% mot sykliske sektorer i forhold til MSCI World (33,8 vs 33,9). KLP AksjeGlobal Indeks har 1% undervekt mot sykliske sektorer i forhold til MSCI World (32,9 vs 33,9).

Tar vi en titt på eksponeringen mot defensive sektorer, ser vi at KLP AksjeGlobal Indeks har en overvekt på 1,4% i forhold til MSCI World (24,2 vs 22,8). DNB Global Indeks har en overvekt på 0,1% i forhold til MSCI World (22,9 vs 22,8).

Søylediagram

Sykliske sektorer er generelt veldig sensitive for konjunktursvingninger. Sykliske sektorer er; materialer, forbruksvarer, finans, og eiendom.

Defensive sektorer er generelt mindre sensitive for konjunktursvingninger (mot-sykliske). Defensive sektorer er; konsumvarer, helse og forsyning.

Sensitive sektorer har generelt en moderat korrelasjon med konjunktursvingninger. Sensitive sektorer er; kommunikasjon, energi, industri og teknologi.

Beveger vi oss ned på sektornivå, ser vi igjen at DNB Global Indeks følger MSCI World indeksen tettere enn hva KLP AksjeGlobal Indeks gjør. De største avvikene for KLP AksjeGlobal Indeks, i forhold til MSCI World, er i helsesektoren (overvekt 13,4 vs 12,7) og finanssektoren (undervekt 14,3 vs 15,4).

tabell

Regioner og land

I forhold til regioner følger KLP AksjeGlobal Indeks MSCI World noe tettere enn hva DNB Global Indeks gjør. KLP AksjeGlobal Indeks har kun små avvik i Amerika (68,7 vs 68,8) og Asia (11,7 vs 11,6) i forhold til MSCI World.

DNB Global Indeks har marginalt større regionavvik i forhold til MSCI World, for eksempel 0,5% overvekt mot Amerika – i hovedsak USA og Canada - (69,3 vs 68,8) og 0,3% undervekt mot Europa (19,3 vs 19,6).

Søylediagram

Diagrammet under viser topp 10 eksponeringer mot enkeltland for begge fondene. Den største forskjellen er at DNB Global Indeks har 0,6% høyere eksponering mot USA (66,2 vs 65,6) og 0,4% lavere eksponering mot Japan (7,6 vs 8,0). Til sammenligning har MSCI World 65,4% eksponering mot USA og 7,7% eksponering mot Japan.

kakediagram

Husk at private investorer kan undersøke den totale landeksponeringen m.m. av fondsporteføljen med X-ray porteføljeverktøyet på morningstar.no.

Aksjebeholdninger

Tabellene under viser de 10 største aksjeposisjonene i hvert fond. Per 28.02.2021 hadde fondene 9 av de samme posisjonene i topp 10 beholdningene sine. DNB Global Indeks hadde 1% investert i E-Mini S&P 500 Future med forfall i mars 2021, mens KLP AksjeGlobal Indeks hadde 0,8% i Nestlé. 

tabell

Tabellene under viser de 10 største unike aksjeposisjonene i hvert fond (i forhold til porteføljebeholdningene til begge fondene). Den største unike aksjeposisjonen i DNB Global Indeks er i LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – en global produsent og distributør av lukseriøse produkter. For øvrig er topp 10 tabellen av unike aksjeposisjoner i DNB Global Indeks godt representert av de defensive sektorene forsyning og konsumvarer.

tabell

KLP AksjeGlobal Indeks har sin største unike aksjeposisjon i Raytheon Technologies – et diversifisert industriselskap innen luftfart og forsvar. Topp 10 tabellen av unike aksjeposisjoner i KLP AksjeGlobal Indeks er i hovedsak representert av de sensitive sektorene industri og teknologi.

tabell

Av tabellen under ser vi at fondene har 1439 felles aksjer. KLP AksjeGlobal Indeks består av totalt 1456 aksjer. Det betyr at KLP AksjeGlobal Indeks har 17 aksjer (1456 – 1439 = 17) som ikke finnes i DNB Global Indeks. Tilsvarende har DNB Global Indeks 70 aksjer (1509 – 1439 = 70) som ikke finnes i KLP AksjeGlobal Indeks.

Tidligere i denne artikkelen nevnte vi at KLP AksjeGlobal Indeks har marginalt høyere avvik fra MSCI World enn hva DNB Global Indeks har, i forhold til de faktorene vi har sett på. Derfor er det kanskje ikke overraskende at KLP AksjeGlobal Indeks har en noe høyere aktiv andel enn DNB Global Indeks i forhold til MSCI World. KLP AksjeGlobal Indeks har en aktiv andel på 6,9%, mens DNB Global Indeks har en aktiv andel på 4,0%.

Aktiv andel viser den prosentvise andelen av aksjeposisjonene i en portefølje som avviker fra aksjeposisjonene i referanseindeksen, i dette tilfellet representert ved MSCI World. Aktiv andel er derfor et mål på avvik, og er et tall mellom 0 og 100. Jo lavere aktiv andel, desto lavere avvik fra referanseindeksen.

tabell

Morningstar Sustainability Rating

Begge fondene er tildelt 3 glober i Sustainability Rating per 31.01.2021. Det betyr at DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks har gjennomsnittlige ESG-risikoer i sine porteføljer i forhold til sammenlignbare fond (Global Large Cap Equity fond). Du kan lese mer om vår Morningstar Sustainability Rating her.

Morningstar Sustainability Rating

Vi observerer at ESG-risikoen i begge fondene er identiske og er på 20-tallet per 31.01.2021, hvilket tilsier medium ESG-risiko.   

Sustainability Scores

Produktinvolvering

Produktinvolvering avdekker hvor mange av selskapene i en fondsportefølje som har inntekter relatert til temaene som vist i tabellen under. Vi ser at DNB Global Indeks har en større produktinvolvering enn KLP AksjeGlobal Indeks mot flere av temaene.

DNB Global Indeks har for eksempel investert i 18 selskaper som genererer inntekter som kan knyttes til alkohol, mens KLP AksjeGlobal Indeks har 1 slikt selskap i sin portefølje.

DNB Global Indeks har investert i 20 selskaper som har inntekter relatert til gambling - KLP AksjeGlobal Indeks har ingen slike selskaper i sin portefølje.

DNB Global Indeks har investert i 30 selskaper som har inntekter relatert til termisk kull – KLP AksjeGlobal Indeks har 2 slike selskaper i sin portefølje.

Produktinvolveringene er basert på porteføljebeholdninger per 28.02.2021.

Institusjonelle aktører kan få tilgang til produktinvolvering og veldig mye annen ESG/Sustainability data i Morningstar Direct.

Product involvement

Avgifter

KLP AksjeGlobal Indeks V har løpende fondskostnader på 0,18%. DNB Global Indeks har løpende fondskostnader på 0,21%.

Hvis fondene er tilnærmet like, anbefales det på generelt grunnlag å velge fondet med den laveste kostnaden.  

Avkastning

Avkastningene for fondene har vært tilnærmet identiske de siste 4 årene, selv om KLP AksjeGlobal Indeks kan vise til marginalt høyere avkastninger per 31.03.2021 (oppstart for KLP AksjeGlobal Indeks V var i november 2016).

tabell

Risiko

Begge fondene har tilnærmet identiske svingninger i avkastningene (standard avvik). Begge fonden følger MSCI World indeksen tett (Beta nær 1, R2 nær 100 og Tracking Error nær 0), men DNB Global Indeks følger MSCI World indeksen marginalt tettere (høyere R2 og lavere Tracking Error). 

Tidsperioden er siste 4 år per 31.03.2021.

tabell

Begge fondene har 4 stjerner i Morningstar Rating og Bronze i Morningstar Quantiative Rating (MQR). Du kan lese mer om Morningstar Rating her, og se en video om MQR her.

Stjernerating og medaljerating

Konklusjon

Vi har observert at avvikene mellom DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks er minimale og at begge fondene følger referanseindeksen - MSCI World - tett.

Vi har allikevel avdekket noen ulikheter i produktinvolvering, der DNB Global Indeks har litt høyere eksponering enn KLP AksjeGlobal Indeks mot blant annet alkohol, gambling og termisk kull.

Uansett er den viktigste informasjonen å ta med seg fra denne artikkelen sannsynligvis hvilke eksponeringer disse globale indeksfondene tilbyr (eller ikke tilbyr) mot faktorer som selskapsstørrelser, stiler, sektorer, regioner og land. For eksempel gir både DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks i hovedsak eksponering mot store amerikanske blandingsselskaper i sensitive og sykliske sektorer. Det betyr at man for eksempel ikke får eksponering mot fremvoksende markeder eller små selskaper ved å investere i disse fondene. Dette er informasjon du kan benytte slik at du forhåpentligvis unngår å bli overeksponert mot spesifikke faktorer hvis du har, eller tar inn, flere fond i din totalportefølje.

Uavhengig av om du ønsker å investere i globale aksjefond eller ikke, er det viktig å velge investeringer med omhu og tenke igjennom hvilken risiko du ønsker å ta gjennom den totale porteføljen investert.

Data journalist, Christopher Greiner, kan inneha posisjoner i investeringsprodukter omtalt i artikkelen.

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer