Morningstar Rating

Hvordan du kan bruke Morningstar Rating, og hva Morningstar Rating ikke forteller deg. 

Thomas Furuseth 11.09.2017 | 14.54
Facebook Twitter LinkedIn

Det har gått en stund siden vi har skrevet om Morningstar Rating, og jeg tenkte det var på tide med en liten oppfriskning, spesielt siden det har kommet en økende mengde spørsmål om dette den siste tiden.

Morningstars ulike ratinger

Fokuset i denne artikkelen blir på Morningstar Rating for fond. Dette er den originale ratingen som Morningstar startet med på 1980-tallet i USA. Etter hvert som tiden går så har Morningstar utvidet sine tjenester. For eksempel har vi Morningstar Analyst Rating som også er for fond, men hvor her en eller flere analytikere vurderer fondene basert på «5 pillarer». Vi har også Morningstar Rating for aksjer som er fundamentalt forskjellig fra Morningstar Rating for fond. Aksjeratingen endres daglig basert på analytikers endrede syn eller aksjens kursbevegelser. Aksjeratingen gjennomføres ved at en eller flere aksjeanalytikere har gjort en verdsettelse basert på diskontert forventet fremtidig kontantstrøm. Videre har vi Morningstar kredittrating, som er baseres på våre kredittanalyser av selskaper og Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Rating og Morningstar Kategori

Morningstar Rating for fond er uløselig knyttet til Morningstar Kategori. Sistnevnte er Morningstars klassifisering av fondene. Det finnes en lang rekke kategorier og målsetningen er at fondene innenfor hver kategori skal være så homogene som mulig. Samtidig vil det alltid være fond som skiller seg fra mengden på en eller annen måte. Hvis forskjellene blir for store kan fondet i ytterste konsekvens bli flyttet til en annen kategori. I så måte vil Morningstar Rating anta at fondet alltid har stått i den kategorien fra og med neste kalkulering hvor man tar med hele historikken. Hvis forskjellene er veldig store, la oss si at fondet endrer mandat og går fra å være aksjefond til rentefond, så vil Morningstar sette en restruktureringsdato, noe som betyr at fondet må opparbeide seg nye 3 år med resultater før det får Morningstar Rating. Hvis du mener et fond er annerledes enn andre fond i samme kategori, er dette noe som bør tas hensyn til i vurderingen av fondets meritter.

Morningstar Rating - metode

Morningstar Rating er en objektiv sammenligning av historiske resultater målt mot nærmeste konkurrenter. Stjerneratingen er ikke ment til å fortelle noe om fremtiden, og i noen tilfeller kan det være at et fond investerer i en del av markedet som har vært i god medvind i en lang stund, men der det muligens ikke vil være tilsvarende muligheter fremover. En dyktig eller heldig aktiv forvalter kan vri investeringene mot det neste gode investeringsobjektet, men det kan også være tilfeller der forvalteren har forelsket seg i sine investeringer eller er bevisst posisjonert mot en type verdipapirer. Det kan også være andre grunner til potensiell fremtidig mindreavkastning, for eksempel at markedet fokuserer på noe annet (eksempelvis vekstrelaterte aksjer, mens forvalteren foretrekker verdiorienterte aksjer).

Denne typen vurderinger må du som fondssparer selv gjøre. Et fond som har høyest avkastning de siste 10 årene, trenger ikke nødvendigvis å ha den høyeste avkastningen de neste 10 årene. Faktisk kan det være en viss grad av tilbaketrekning til gjennomsnittet.

Metodikken for Morningstar Rating er transparent og offentlig tilgjengelig.

I alle hovedtrekk består Morningstar Rating av et sett med utregninger som gjøres hver måned for 100 000-vis av fond og klasser over tre perioder; 3, 5 og 10 år. Fondene konkurrerer mot alle fond i samme kategori, også de fondene som man ikke ser på for eksempel Morningstar.no. Det betyr at det kan være kategorier hvor det ikke finnes 5 stjerners fond, eller at det er en overvekt av høyt ratede fond på Morningstar.no, nettopp fordi fondene måles mot en større gruppe fond enn det som vises på Morningstar.no.

Avkastningen til fondene er allerede netto etter alle løpende kostnader som forvaltningsavgift. Alle fondenes avkastning i samme kategori konverteres til én enhetlig valuta som avgjøres basert på fondets kategori. Fond som er valutasikret må, i utgangspunktet, stå i en kategori som der alle fondene valutasikret til samme valuta ellers flyttes fondet til 'øvrig' og blir ikke rangert. Morningstar trekker vekk risikofri rente og den risikofrie renten avgjøres også basert på fondets kategori og det er naturlig nok en sammenheng mellom valgte risikofrie rente og valuta som settes på Morningstar Kategori. 

Deretter gjør Morningstar en risikojustering av fondenes resultater. Her avviker Morningstar fra mange andre, ved at vi har en nyttefunksjon som straffer nedsiderisiko hardere enn tilsvarende oppsiderisiko. I tillegg så har metoden Morningstar benytter fortrinn ved perioder med negativ avkastning, ved at risiko-elementet alltid er positiv og større enn null. Risikoen trekkes vekk fra fondets avkastning (etter at avkastningen er justert for risikofri rente) og er dermed oppgitt i en avkastningsstørrelse i motsetning til for eksempel standardavvik. Teknisk sett kalkuleres Morningstar Risk-Adjusted Return direkte. Morningstar Risiko er forskjellen mellom avkastning og risikojusterte avkastning, hvor avkastning alltid er større enn risikojustert avkastning. 

Fondene rangeres basert på Morningstar Risk-Adjusted Return fra høy til lav i hver Morningstar Kategori. Et fond som har 10 andelsklasser vil utgjøre 1/10 fond når man setter prosentrank. Fond med prosentrank under 10 får 5 stjerner, mellom 10 og 32,5 får 4 stjerner, mens mellom 32,5. og 67,5. prosentil får 3 stjerner. Deretter får de mellom 67,5. og 90. prosentil 2 stjerner mens resten får 1 stjerne.

Hovedpoenget med Morningstar Rating

Morningstar Rating har som hovedmål å kunne raskt skille ut de forvalterne som har skapt historisk merverdi i forhold til sine konkurrenter innenfor en angitt Morningstar Kategori. Den har ikke til hensikt å si noe om fremtiden, og Morningstar Rating har heller ingen forutsetning til å avklare hvorfor et fond har gjort det bedre eller dårligere enn konkurrentene. Svaret på hvorfor-spørsmålene er som oftest de vanskeligste, og der ligger også nøkkelen til å forstå om fondets historiske resultater kan reproduseres, eller om det er tilfeldigheter som gjør at fondet troner på topp. Kostnader er en integrert del av Morningstar Rating, men samtidig en faktor som er det verdt å gjøre en uavhengig vurdering av. Kanskje har konkurransesituasjonen endret seg? Det er en viss treghet i hvordan lavere forvaltningsavgifter slår ut i resultatene til fondene, endres forvaltningskostandene i dag så vil det umiddelbart slå ut i hvor attraktivt et fond er fremover, men det tar lang tid før det vises i Morningstar Rating. Morningstar Rating sier heller ikke noe om det er lurt å investere i et fond i en kategori versus et annet. Man kan ikke sammenligne to femstjernes fond på tvers av to kategorier, utelukkende basert på Morningstar Rating.

Morningstar gjør tidvis endringer i vår metodikk for å gjøre metodikken bedre, justere for endrede markedsforhold og reguleringer, eller andre årsaker. De oppdaterte dokumentene finner man fremover her, men ved større endringer vil vi også annonsere dette bredere gjennom blant annet artikler, nyhetsbrev også videre. Denne artikkelen har blitt publisert før, men har blitt justert som følge av endringer Morningstar har gjort.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer