Vinnere av Morningstar Fund Awards Norge 2020

Tradisjonen tro får du her oversikten over vinnerne av Morningstar Fund Awards 2020.

Thomas Furuseth 11.03.2020 | 13.20
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Fund Awards Norge

Bakgrunn og hensikt

Morningstar har hatt prisutdelinger i lang tid, og hensikten er å sette søkelyset på fond og forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater. Siden prisutdelingen er årlig, mener vi det er riktig å vektlegge forrige års resultater, men Morningstar ønsker ikke å dele ut pris til et fond eller selskap som tilfeldigvis havnet på toppen på bakgrunn av ett enkeltår. Derfor ser vi også på 3 og 5 års avkastning og risiko. Risikojusteringen er sterkere enn det som er tilfelle i ren Morningstar Rating, noe som betyr at de fondene som bommer med høyere nedsiderisiko vil ofte få vanskeligheter med å komme på topp. Det betyr også at det er en viss fordel for fond som har relativt sett lavere svingninger å komme oppover på listen.

Fondene må også være relativt enkle å få tak i, selv om Norge er et relativt åpent fondsmarked, vil distributørene gjerne tilgjengeliggjøre en undergruppe av fondene som har markedsføringstillatelse.  Prisutdelingen tar dermed flere lokale hensyn, noe eksempelvis Morningstar Rating ikke gjør i tilsvarende grad.

I tillegg til strengere risikojusteringer, forsøker Morningstar å være konservativ når det gjelder å utdele Fund Awards til fond som har tatt stor risiko. Men, som alltid, historien trenger ikke nødvendigvis å si noe om fremtiden. Derfor må investorer fortsette å vurdere hvor godt egnet hvert enkelt fond er som en komponent i egen portefølje.

I tillegg til å dele ut priser til 5 fond innenfor ulike kategorier, så deler Morningstar også ut pris til forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterke resultater på tvers av store deler av fondsutvalget. Her er det 3 ulike priser, en for aksjer, en til renter og en til kombinasjonen av aksjer og renter.

For å se de nominerte fondene i hver kategori, vennligst klikk her.

For å se metodedokumentet, vennligst klikk her.

Vinner norske aksjer

Landkreditt Utbytte A

Landkreditt Utbytte A vant også i fjor, og som i fjor har fondet en høy vekting mot bank og finans. Fondet slo både gjennomsnittet i kategorien og indeksen i fjor med henholdsvis +2,1 og +1,8 prosentpoeng etter alle løpende kostnader ble trukket vekk. Fondet har fortsatt blant de laveste nedsidesvingningene i kategorien og sammen med høy relativ avkastning bidrar det til fem stjerner Morningstar Rating over både 3 og 5 år per februar 2020.

Vinner nordiske aksjer

SEB Nordic Small Cap C

På tross av at vi splittet kategorien i to, så har småselskapsfondene gjort det godt i Morningstar Fund Awards. Disse fondene er naturlig nok fond som bare bør velges i en konkret hensikt i porteføljen da småselskapsfond kan ha høyere risiko i form av lavere likviditet, men det er også blant småselskapene at man ofte finner mer spesialiserte selskaper. SEB Nordic Small Cap hadde et svært godt 2019, med posisjoner innen industri, teknologi og eiendom. Fondet har tidligere vært nominert i samme kategori. I forhold til noen av de store mammutene i kategorien, slik som Nordea Nordic Small Cap og Handelsbanken Nordiske SMB, begge fond tidligere vinnere av samme kategori, har SEB mer handlerom med 265 millioner euro under forvaltning. Men med svingninger slik som tilfellet er i denne kategorien (fondet har gjennomsnittlig Morningstar Risiko i kategorien), så bør man investere i fondet på rette premisser. Dette er et vekstorientert fond som også vil oppføre seg deretter.

Vinner europeiske aksjer

MFS Meridian European Research A1 EUR

MFS Meridian European Research er et fond som trives under Morningstars Fund Awards metodikk. Dette fondet har fokus på trygge selskaper (moat og kvalitet) og dermed har fondet vanligvis lavere nedsidesvingninger enn det som er normalt i kategorien. Avkastningen står ikke tilbake for noe, noe som gjør at man har fått attraktiv risikojustert avkastning over lange perioder. Fondet er per februar 2020 et 5 stjerners fond over 3, 5 og 10 år. Fondet har også Silver Morningstar Analyst Rating. Men man kan ikke få alt, dette fondet har en prislapp som er i den øvre enden av skalaen i kategorien.

Vinner globale aksjer

ODIN Global C

ODIN Global C har vært gjennom en snuoperasjon, i 2010 var fondet et 2-stjernersfond. Per årets slutt hadde fondet 5 stjerner siste 3 år, og 4 stjerner over 5 og 10 år og har dermed klart seg veldig godt i den perioden vi er inne i nå, mens det per februar 2020 har 4 stjerner over alle tidsperioder. I følge Morningstars faktorprofil har fondet eksponering mot vekstselskaper, momentum og kvalitet. Fondet hadde en meravkastning på 5,9 prosentpoeng i forhold til MSCI ACWI i 2019, og ifølge attribusjonsanalyse gjort i Morningstar Direct var nesten alt fra aksjeplukking og ikke sektorvekting. Ifølge historikken har riktignok fondets avkastning svingt over tid, så med høy grad av aktiv forvaltning vil det også være perioder med motvind. Fondet står i en kategori hvor det er mange dyre europeiske fond, dette fondet er dermed billigere enn det som er normen.

Vinner NOK renter

FIRST Rente

Fondet har hatt god avkastning helt siden 2014, hvor fondet havnet bak snittet i kategorien med hele -2,97 prosentpoeng. 2014 var det beryktede året hvor renten ble satt ned mye grunnet prisfallet i oljemarkedene og påfølgende problemer i rigg, support og andre energi-relaterte virksomheter. 2020 har begynt med endringer rentene også og per februar er fondet opp 0,44, noe som er 0,88 prosentpoeng svakere enn statsobligasjonsindeksen med 3 års durasjon. Denne indeksen representerer ikke dette fondet på beste måte, men det er interessant å se hvordan en overraskende senkning i lange renter (som trekker avkastningen til indeksen opp) påvirker de relative avkastningen til fond som dette. Dette er et fond som innehar noe kredittrisiko og det er viktig å ta hensyn til i dagens marked. Fondet har hatt god avkastning i forhold til konkurrentene over lang tid og har per februar 2020 4 stjerner Morningstar Rating.

Priser til beste forvaltningsselskaper

Vinner beste selskap for aksjeforvaltning

T. Rowe Price

Morningtars Manager Research Team har gode skussmål for T. Rowe Price og mener selskapet er best-in-class. Forvalterne er generelt i selskapet svært lenge og forvalteroverganger planlegges nøye. De bruker mye ressurser på å opprettholde en stor analyseavdeling som brukes som basis for investeringsbeslutninger.

Beste selskap renteforvaltning*

Arctic

Arctic er nok mer synlig i nyhetsbildet for aksjeforvaltning eller meglertjenester, men har også gode resultater med Arctic Return og Artic Nordic Investment Grade.

Vinner beste selskap for forvaltning av alle aktiva

T. Rowe Price

Selv om T. Rowe Price er mest kjent for aksjeforvaltning, er dette andre året forvalteren også vinner i grenen for aksjer, renter og kombinasjonsfond, noe som viser at deres innsats på området bærer frukter, resultatmessig.

*For renteforvaltning kreves det minst 3 rentefond med Morningstar Rating over 5 år i NOK-kategorier.

Morningstar benytter muligheten til å gratulere både de nominerte (som alle har gitt gode resultater) og spesielt vinnerne av Morningstar Fund Awards 2020.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
FIRST Yield1 086,76 NOK0,22Rating
Landkreditt Utbytte A312,24 NOK0,03Rating
MFS Meridian European Research A1 EUR51,23 EUR-0,10Rating
ODIN Global C NOK535,88 NOK-0,99Rating
SEB Nordic Small Cap C701,35 EUR0,09Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer