Endringer i kategorigjennomsnitt og rank i kategori

Morningstar gjør endringer i hvordan vi kalkulerer gjennomsnittavkastning og rank i kategori. Endringen får ingen betydning for Morningstar Rating.

Thomas Furuseth 30.08.2017 | 11.51
Facebook Twitter LinkedIn

Bakgrunn

Morningstar regner ut svært mye statistikk, og tidvis gjør vi revurderinger av vår metodikk. Frem til nå har Morningstar regnet ut gjennomsnittet i kategorier på en enkel måte, hver andelsklasse har blitt antatt å være en egen enhet. Denne forenklingen fungerer bra så lenge hvert fond har omtrent like mange andelsklasser. En andelskasse er i realiteten en lomme av et fond, og det som skiller andelsklassene fra hverandre er som oftest kostnader, valutavekslingstjeneste, valutasikring (i utenlandske fond), men alle andelsklassene har de samme eiendelene. Avkastningen vil avhenge av disse faktorene, men vil stort sett alltid svinge i takt. Et unntak gjelder dog, det er valutasikrede klasser og disse klassene befinner seg i en annen kategori (og blir antatt være del av et uavhengig fond innad i denne kategorien).

Det vi observerer er at det i større grad blir de suksessrike fondene som lanserer nye andelsklasser. At suksessrike fond oppretter flere klasser enn mislykkede fond gjør at suksessrike fond vekter høyere enn mislykkede fond, men resultatet vil variere over tid ettersom avkastningsdynamikken går sin vante gang.

Kjent metode for å rette opp i skjevheter

Morningstar endrer derfor gjennomsnittskalkuleringen fra slutten av august 2017, slik at hver klasse teller 1/N av et fond. Det vil si, hvis et fond har 3 klasser, vil hver enkelt klasses avkastning veie 0,3333 % av et fond. Deretter regnes gjennomsnittet av fondsavkastningen for alle fond. I noen kategorier kan det tenkes at effekten blir liten, mens i andre kan betydningen bli merkbar.

Ranken har litt tyngre matematikk bak seg, men prinsippet er det samme, hver klasse skal oppta 1/N fond. For detaljer, vennligst les metodedokumentet.

Morningstar Rating

Endringen gir ingen endringer for Morningstar Rating, årsaken er at vi har benyttet metoden beskrevet ovenfor i lang tid for å unngå at alle 5 stjernersplassene blir tatt av et fond med mange andelsklasser.

Forventet effekt

Dersom et fond ligger på toppen av en kategori, vil man fortsatt gjøre det under den nye metodikken. Men det kan bli tettere rank for klasser som ligger rett etter hverandre. På Morningstar.no viser vi bare rank under årlig avkastning, så neste rank som kommer inn vil være for i år/2017. Samtidig kan det i gitt tilfeller også bli endret gjennomsnittsavkastning for alle tall som vises som +/- kategori, fordi vi endrer måten vi regner gjennomsnittsavkastning i kategorien for å ta hensyn til klasseproblematikken. Dette vil man ikke merke fra en dag til en annen, men over tid kan det spille en rolle for fondene fordi Morningstar ikke vil rekalkulere historikken. Endringen vil også sannsynligvis få begrenset effekt for store kategorier, men kan få synlig påvirkning i visse kategorier hvor det er få fond, men noen fond med mange klasser. Hvilken retning påvirkningen får vil avhenge av perioden man ser på, så man kan ikke i utgangspunktet si at gjennomsnittet vil opp, ned eller bli uendret. Men Morningstar mener det er riktig å gjøre denne endringen for å få en rettferdig sammenligning fremover. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer