Morningstar introduserer Medalist Rating for fond

Morningstar Analyst Rating og Morningstar Quantitative Rating slås sammen og danner Morningstar Medalist Rating. I denne artikkelen tar vi deg gjennom alt om den nye, fremtidsrettede ratingen for fond.

Jeffrey Schumacher, CFA 02.05.2023 | 14.47
Facebook Twitter LinkedIn

medalist rating

 

Fra og med i dag, 2.mai 2023, vil Morningstar kombinere Morningstar Analyst Rating og Morningstar Quantitative Rating til én enkelt, omfattende og fremtidsrettet rating: Morningstar Medalist Rating.

De ulike karakterene tildeles på tre måter:

  • Direkte, gjennom analytikere; ratingen tildeles av Morningstar sine fondsanalytikere basert på en kvalitativ analyse og verdivurdering av pilarene People, Process og Parent, der hver pilar får sin egen poengsum med karakteren Høy, Over gjennomsnittet, Gjennomsnittlig, Under gjennomsnittet og Lav.
  • Direkte, via en algoritme; ratingen tildeles på grunnlag av en selvlærende algoritme som har til hensikt å etterligne analytikernes beslutningsprosess så nært som mulig, og de forskjellige pilarene People, Process og/eller Parent tildeles poengsummer basert på en kvantitativ tilnærming.
  • En hybrid; ratingen bestemmes ved å overføre kvalitativt tildelte poeng for de ulike People, Process og/eller Parent-pilarene til et relatert fond der det er mulig, eventuelt supplert med poeng for pilarer basert på den selvlærende algoritmen for pilarer der kvalitative poeng mangler.

 

- Den underliggende metodikken for både den kvalitative fondsanalysen utført av Morningstar sine fondsanalytikere og metodikken for de algoritmisk tildelte ratingene endres ikke. Det samme gjelder for den vanlige ratingskalaen for Gull, Sølv, Bronse, Nøytral og Negativ, samt pilarpoengene Høy, Over gjennomsnittet, Gjennomsnittlig, Under gjennomsnittet og Lav.

- Den forhøyede «Q»-betegnelsen for de algoritmiske fondsvurderingene forsvinner, men vil fortsatt være til stede for de algoritmiske pilarpoengene.

- Nye datapunkter introduseres for å gi innsikt i hvilken grad fondsratingen er drevet av en analytiker eller av algoritmen.

Alle investorer som har tilgang til hele Morningstars økosystem vil umiddelbart kunne dra nytte av denne nye ratingen. Morningstar Medalist Rating vil først og fremst gjøre prosessen med å undersøke, velge og overvåke et bredt univers av investeringsprodukter til en betydelig forenklet prosess. 

Morningstar fondsrating gjennom tidene

Siden 1986 har Morningstars team for forvaltningsanalyse gjennomført uavhengige, grundige og fremtidsrettede kvalitative analyser som har resultert i analytikernes verdivurderinger for aktive og passive fond over hele verden, med formål om å hjelpe investorer med å ta bedre investeringsbeslutninger. I 2011 harmoniserte vi våre kvalitative ratinger globalt og introduserte Morningstar Analyst Rating, som gjenspeiler vår overbevisning om et fond.

I 2017 introduserte vi Morningstar Quantitative Rating. Denne fremtidsrettede ratingen er basert på en selvlærende algoritme som benytter en serie datapunkter for å etterligne analytikernes analyser så nært som mulig for fond som ikke overvåkes av fondsanalytikere.

I dag, 2.mai 2023, introduseres Morningstar Medalist Rating, som kombinerer den kvalitative fondsratingen og den algoritmiske tilnærmingen i ett enkelt ratingsystem der ratingene kan tildeles på tre måter: direkte av analytikere; direkte via en algoritme; eller via en hybridmetode. Metodikken bak både de kvalitative og kvantitative fremtidsrettede fondsratingene endres ikke.

 

Hvorfor gjør vi denne endringen?

En viktig grunn til at Morningstar Medalist Rating introduseres, er for å forenkle våre ratingsystemer og øke skalerbarheten av analytikernes analyser på bakgrunn av et voksende spekter av investeringsalternativer. Morningstar Medalist Rating vil ytterligere forenkle og harmonisere hvordan ratingen vises, samtidig som visjonen til Morningstar sine fondsanalytikere opprettholdes og stordriftsfordelene med Morningstar Quantitative Rating utnyttes fullt ut.

For øyeblikket er det allerede en sterk gjensidig avhengighet mellom Morningstar Analyst Rating og Morningstar Quantitative Rating. Mer en 72% av fondsratingene som tildeles basert på Morningstar Quantitative Rating, er basert på minst én pilarpoengsum tildelt av en fondsanalytiker. I hovedsak er Morningstar Quantitative Rating allerede et hybridsystem mellom kvalitativ og kvantitativ input.

De forskjellige tilnærmingene

Direkte gjennom analytikere

Basert på mer enn to tiår med fondsanalyse, har Morningstar sitt fondsanalyseteam definert en robust, grundig og omfattende ramme for kvalitativ evaluering av fond som fokuserer på fondsanalytikernes tro på kvaliteten til forvalterne (People), investeringsprosessen (Process) og forvaltningsselskapet (Parent). Vår forskning viser at disse pilarene har den største prediksjonskraften for alfapotensialet i en kostnadsstrategi og avgjør den endelige suksessen til et fond.  

Ved å trekke fra kostnaden i det estimerte brutto alfapotensialet på fondsklassenivå, står man igjen med den forventede netto alfaverdien, som resulterer i en verdivurdering. Som et resultat avgjør både fondsanalytikernes meninger og kostnadsnivået den endelige fremtidsrettede ratingen. Dette var tidligere Morningstar Analyst Rating, men den blir nå slått sammen til Morningstar Medalist Rating med virkning fra og med 2.mai 2023. Når et fond blir vurdert direkte av en analytiker, vil de tildele alle tre pilarpoengsummene basert på kvalitativ forskning. Metodikken for vår kvalitative fondsanalyse endres imidlertid ikke.

Direkte, via en algoritme

Morningstar introduserte en maskinlæringsmodell i 2017 for å utvide vår fremtidsrettede dekning av fond som ikke blir kvalitativt evaluert av en analytiker. For disse fondene etterligner modellen analytikernes beslutningsprosess så nært som mulig, og de blir tildelt pilarpoeng for både People, Process og Parent, men basert på en kvantitativ tilnærming. Maskinlæringsmodellen er utledet fra fondsanalytikernes arbeid, tar hensyn til beslutningsprosessen for evaluering av fond, tidligere analytikerbeslutninger, og er opplært til å benytte alle tilgjengelige datapunkter for å komme frem til denne analysen.

Denne modellen brukes deretter til å evaluere fond som ikke dekkes av Morningstars analytikere. Tidligere resulterte denne fullt algoritmisk genererte vurderingen i en Morningstar Quantitative Rating, som nå blir slått sammen med Morningstar Analyst Rating til Morningstar Medalist Rating. Når et fond vurderes direkte gjennom algoritmen, tildeles alle de tre pilarpoengene basert på maskinlæringsmodellen. Metodikken for de algoritmisk tildelte klassifiseringene endres imidlertid ikke.

Hybrid

I Morningstar Medalist Rating vil de kvalitative pilarpoengene som analytikere har tildelt til fondene under deres dekning overføres til relaterte strategier som ikke overvåkes kvalitativt, der dette er mulig.

Parent Pillar: når en fondsanalytiker har tildelt en kvalitativ pilarpoengsum til et fondsselskap (Parent Pillar), gjelder denne poengsummen for hele fondsområdet til den aktuelle kapitalforvalteren. Eksempelvis gjennomgår Morningstar sine fondsanalytikere ulike fond fra fondsselskapet Robeco, der kapitalforvalteren tildeles en Over gjennomsnittet Parent-pilarpoengsum som en del av den totale kvalitative analysen på ett fond. Denne pilarscoren vil da også bli inkludert i vurderingen av alle Robeco-fond som ikke overvåkes direkte av fondsanalytikere. Parent-pilarpoengsummen vil derfor være lik den Qualitative Pillar Score for alle Robeco sine fond og det vil ikke bli tildelt en algoritmisk poengsum for Parent Pillar for Robeco-fondene.

People Pillar: Morningstar sin fondsanalyse skjer også på strateginivå. Strategier kan omfatte flere investeringsinstrumenter, for eksempel en strategi som fondsselskapet ikke bare tilbyr gjennom et fond med base i Sverige, men også gjennom et produkt registrert i Amerika. Når fondsanalytikere vurderer en strategi som er basert i Sverige og som også har en amerikansk motpart som ikke blir direkte evaluert av fondsanalytikerne, vil den amerikanske varianten ta over People-pilarscoren fra den kvalitativt vurderte svenske varianten. På denne måten vil alle fond som tilhører samme strategi få samme People-pilarrating.  

I tillegg vil alle fond som blir forvaltet av same team, selv om det er forskjellige strategier (for eksempel et fond i eurosonen og et Europafond), få samme People-pilarscore som det fondet som blir evaluert kvalitativt. For passive fond vil alle passive fond innen en aktivaklasse få samme People-pilarscore som det kvalitativt vurderte passive fondet. 

Process Pillar: På samme måte som med People-pilarscore, er Process-pilarscore inkludert i alle fond som er knyttet til det kvalitativt vurderte fondet. For passive strategier tildeles alle passive fond som følger samme indeks som det kvalitativt vurderte passive fondet, samme Process-pilarscore.  

En spesifikk pilar – for eksempel Process – kan tildeles en pilarscore direkte eller indirekte av en analytiker, eller av en algoritme, men ikke av begge. Det er imidlertid mulig at de tre pilarene i rammeverket delvis er tildelt indirekte av analytikere og delvis av algoritmen. For eksempel kan et ikke-analytikervurdert fond indirekte overta Parent-pilarens poengsum når fondshuset blir kvalitativt vurdert, mens People og Process pilarene tildeles via algoritmen.

For å forstå hvor stor andel av Morningstar Medalist Rating som ble hentet fra kvalitativ analyse utført av Morningstar sine fondsanalytikere, enten direkte eller indirekte, og hvilken andel som kommer fra algoritmen, introduserer Morningstar et nytt datapunkt kalt «Analyst-driven%». Dette datapunktet viser den vektede andelen av pilarpoengscoren som er tildelt direkte eller indirekte, med hensyn til vektingen av pilarpoengene i vurderingsrammeverket.

For aktivt forvaltede fond har både People- og Process-pilarene en vekting på 45% hver, noe som gir en vekting på 10% for People-pilarscoren. Når et fond vurderes direkte av analytikere, vil prosentandelen for datapunktet «Analyst-Driven%» være 100%. Hvis man bare tar utgangspunkt i Parent- og People-pilaren, blir andelen 55%. Dersom dette hadde vært en passiv strategi, ville prosentandelen vært 20%, da både Parent- og People-pilarene har en vekting på 10% for passive fond.

Hva blir endret?

Lanseringen av Morningstar Medalist Rating vil ikke sammenfalle med noen endringer i metode for både vår kvalitative fondsanalyse og den algoritmiske allokeringen av ratinger. Vi forventer ingen oppgradering eller nedgraderinger av tidligere analytikerratinger eller kvantitative ratinger som følge av lanseringen av Medalist Rating.

Den viktigste endringen gjelder hvordan ratingene vises på våre plattformer. Mer spesifikt vil navnene på datapunktene endres fra Morningstar Analyst Rating og Morningstar Quantitative Rating til Morningstar Medalist Rating.

I tillegg vil den opphøyde «Q»’en bli fjernet fra de forskjellige vurderingsnivåene – Gull, Sølv, Bronse, Nøytral, Negativ – for alle fond som for øyeblikket blir vurdert av Morningstar Quantitative Rating. Imidlertid beholdes den opphøyde «Q»’en på pilarnivå når pilarratingen settes via en algoritme.

Til slutt vil to nye datapunker bli introdusert for å gi ytterligere innsikt i hvordan ratingen ble oppnådd. Det første datapunktet, kalt «Analyst Assigned%», indikerer i hvilken grad analytikere var involvert i tildelingen av individuelle pilarscorer. Det andre datapunktet, «Data Availability%», indikerer i hvilken grad den underliggende datainngangen var tilgjengelig for den algoritmiske metoden for pilarratingen ved tidspunktet der ratingen ble tildelt. Begge datapunktene vil være tilgjengelige for alle vurderte fond.

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post

Registrer deg her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer