Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Finanstilsynet pålegger endring av DNB Norge

Finanstilsynet pålegger DNB enten å øke den aktive forvaltningen eller å senke kostnadene. 

Ekstern forfatter 04.03.2015 | 11:18

"Finanstilsynet har blant annet sett nærmere på hvordan DNB Asset Management AS har forvaltet Verdipapirfondet DNB Norge de siste fem år. Det er Finanstilsynets vurdering at forvaltningen over lang tid har avveket betydelig fra det som investorene er forespeilet. Forvaltningen har ligget tett opp mot referanseindeksen, mens fondet er tilbudt og priset som et aktivt forvaltet fond. Finanstilsynet finner dette kritikkverdig og i strid med kravene til god forretningsskikk. Kritikken forsterkes i lys av fondets betydelige størrelse, at fondet er rettet inn mot ikke-profesjonelle investorer, og det faktum at foretaket har opprettholdt en årlig fast forvaltningsgodtgjørelse som ikke forsvarer hvordan fondet reelt sett er blitt forvaltet og tilbudt. 

Finanstilsynet har fattet vedtak om pålegg om retting overfor DNB Asset Management AS. Vedtaket innebærer i hovedtrekk at foretaket enten må innrette forvaltningen av fondet i samsvar med de kjennetegn aktiv forvaltning har, og som reflekteres i fondets prospekt og forvaltningsgodtgjørelse, eller å tilpasse prisingen av fondet til den forvaltningsstrategi som reelt sett er fulgt.

DNB Asset Management AS må også informere andelseierne om Finanstilsynets konklusjoner og vedtak, og om hvordan foretaket velger å innrette seg."

Kilde: Finanstilsynet

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Norge D7 879,16 NOK0,15

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .