Hvordan være "god" med pengene dine

Investorer vurderer i økende grad hvordan ESG kan spille en rolle i porteføljene deres. Her er en sjekkliste for dem.

Sara Silano 04.12.2020 | 13.50
Facebook Twitter LinkedIn

ESG
Økende miljømessige, sosiale og økonomiske problemer utfordrer oss til å redusere avfall og forurensning, unngå plastartikler og være miljøvennlige. Forskning refererer til det som "bærekraftig livsstil", som betyr "å leve godt innenfor jordens grense". Dette omfatter et bredt spekter av aktiviteter, inkludert energi- og vannbesparelse, gjenvinning av avfall, "grønt" forbruk, reise- og turismeatferd. Vi sliter med å være bærekraftige forbrukere, men er vi bærekraftige investorer?

Bærekraftige fond har tiltrukket mer og mer kapital. Investeringskapitalen i bærekraftige fond var rekordhøye 1 258 milliarder USD ved utgangen av september 2020. Europa passerte 1 billion USD. Hortense Bioy, Director of Sustainability Research for Morningstar EMEA, sier: “Den sterke tilflyten viser den økende interessen hos investorer for ESG, spesielt i kjølvannet av COVID-19-krisen. Urolighetene forårsaket av pandemien har understreket viktigheten av å bygge bærekraftige og motstandsdyktige forretningsmodeller basert på hensyn til mange interessegrupper. Gjennomsnittlig overprestasjon av bærekraftige fond globalt i første kvartal har også bidratt til å redusere noen investorers bekymring om potensielt lavere avkastninger i bærekraftige strategier". 

Fondsselskaper har skyndet seg for å svare på denne interessen, både ved å lansere nye ESG-fond og omgjøre eksisterende fond slik at de får en bærekraftig profil. Men mange investorer kan være forvirret av det bredere (og voksende) produktspekteret. Hvordan kan vi skille mellom hva som er ESG og hva som ikke er ESG?

Hva betyr bærekraftige investeringer

Bærekraftig investering kan defineres som en langsiktig orientert investeringsmetode som integrerer faktorer innen miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) i analysen og utvelgelsen av verdipapirer i en investeringsportefølje.

Forkortelsen ESG omfatter derfor tre områder. Det første området er miljøet, som inkluderer klimaendringer og karbonutslipp, luft- og vannforurensning, biologisk mangfold, energieffektivitet og avfallshåndtering. Det andre området inkluderer databeskyttelse og personvern, kjønn og mangfold, menneskerettigheter, arbeidsstandarder og samfunnsrelasjoner. Det tredje dekker spørsmål som styresammensetning, bestikkelse og korrupsjon, kompensasjon til ledere, lobbyvirksomhet og politiske bidrag.

Hvordan identifisere bærekraftige fond

Mange kapitalforvaltere tilbyr bærekraftige fond: de blir i prospektet eller andre regulatoriske dokumenter beskrevet som fokuserte på: bærekraft, påvirkning (impact) eller faktorer innen miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Det er forskjellige tilnærminger: Noen fond inkluderer ESG-faktorer i investeringsprosessen, mens andre (impact-fond), i tillegg til økonomisk avkastning, søker å levere en målbar påvirkning på spesifikke spørsmål eller temaer som kjønnsmangfold, lav-karbon eller samfunnsutvikling. "Miljøfond" ("Environmental Sector Fund") er strategier som investerer i miljøorienterte næringer som fornybar energi eller vann.

sustainable investing

Fond som inkluderer eksklusjon

Disse strategiene ekskluderer visse sektorer (kontroversielle våpen, kull, tobakk osv.), selskaper eller praksis (brudd på menneskerettigheter, barnearbeid, etc.).

exclusion funds

Aktivt eierskap

Kapitalforvaltere har en viktig rolle i "forvaltningsøkosystemet". De representerer betydelige kapitalstørrelser hvilket gir dem en mektig rolle som økonomiske interessegrupper. De har rett til å avgi stemmer på styremedlemmer, om lønnspraksis og om andre spørsmål, inkludert miljømessige og sosiale. De kan også føre dialog med konsernledelsen og styremedlemmer om for eksempel selskapsstyring eller andre relevante spørsmål.

Hvordan gjøre en ESG risikokontroll

ESG-utfordringer kan ha en vesentlig økonomisk innvirkning på porteføljen. Morningstar Sustainability Rating gir innsikt i hvor godt selskapene i en portefølje håndterer sine materielle ESG-utfordringer relativt til bransjen og på tvers av bransjer. Morningstar Sustainability Rating er basert på ESG Risk Ratingen til Sustainalytics (heleid av Morningstar) og viser til mengden materiell ESG-risiko som gjenstår etter å ha hensyntatt selskapets håndtering av ESG-risikoene. Rangeringen gir investorer en måte å evaluere ESG-risikoen i enhver portefølje. Investorer kan bruke Morningstar Sustainability Rating til å evaluere hvor stor ESG-risiko som er i fondene de eier, og til å identifisere fond med lavere nivåer av ESG-risiko (5 eller 4 glober). De som ønsker å investere i bærekraftige fond, bør forvente at disse fondene har relativt lav ESG-risiko.

ESG investing

Tar min kapitalforvalter ESG på alvor?

Hvis vi vil forstå hvordan og i hvilken grad ESG-faktorer er inkludert i strategiene vi eier, bør vi vurdere hva kapitalforvaltningsselskapet foretar seg. Vi bør spørre oss selv: hvor viktig er ESG for selskapet? Hva slags ESG-ressurser har selskapet tilgjengelig (spesialisert team, ESG-data osv.)? Finnes det klare miljø- og sosiale retningslinjer for stemmefullmakter? Morningstar sine analytikere evaluerer ESG-forpliktelsene (Morningstar ESG Commitment Level) til kapitalforvaltere ved å undersøke disse emnene, og de plasserer kapitalforvaltere i en av fire nivåer: "Leader", "Advanced", "Basic" og "Low". For eksempel, for "Leader"-selskaper er ESG ofte kjernen i selskapets identitet, mens selskaper med "Advanced" er blant bransjens beste på ESG, men de har vanligvis en mer begrenset anvendelse av ESG enn "Leader"-selskapene.

Morningstar tildeler også ESG Commitment Level for individuelle strategier ved å bruke Morningstar analytikernes kvalitative vurderinger av i hvilken grad strategiene inkluderer ESG-faktorer. For eksempel er "Leader"-strategier fullt ut forpliktet til ESG-investeringer, mens strategier som tildeles "Low" gjør enten ingenting eller lite med hensyn til ESG, i forhold til Morningstar ESG Commitment Level metodikken.

Hvordan lære mer

Tidligere var data og informasjon om bærekraftige investeringer bare tilgjengelig for profesjonelle investorer. I dag er denne dataen og informasjonen mye mer utbredt. Morningstar sine nettsider inneholder informasjon på fondsnivå, inkludert Morningstar Sustainability Rating. Investorer kan også søke etter fond basert på tildelt Morningstar Sustainability Rating. I dag har investorer større muligheter enn før til å undersøke om en strategi samsvarer med deres syn på bærekraft.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer