Hvilke fondsselskap har best gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating?

Det er store forskjeller i Morningstar Sustainability Rating blant utvalget til fondsselskapene i det norske fondsmarkedet.

Christopher Greiner, CFA 23.11.2020 | 16.13
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainability green 680x453

Morningstar Sustainability Rating kan hjelpe investorer å vurdere ESG-risikoen i fond. Et fond kan tildeles fra 1 til 5 (glober) i Morningstar Sustainability Rating ut ifra ESG-risikoen i fondet relativt til ESG-risikoen i de øvrige fondene i den relevante globale Morningstar kategorien (5 glober er høyeste utmerkelse og indikerer relativt lav ESG-risiko).

Vi har benyttet Morningstar Direct til å avdekke den gjennomsnittlige ESG-risikoen i det norskregistrerte fondsutvalget til fondsselskapene basert på tildelte Morningstar Sustainability Ratinger. Minimumskriteriet for å inkluderes i denne undersøkelsen er at fondsselskapet tilbyr minimum fem norskregistrerte fond/ETF’er som er tildelt en Morningstar Sustainability Rating per 30.09.2020. 

Les gjerne denne artikkelen Fakta om Morningstar Sustainability Rating hvis du ønsker mer informasjon om vår Morningstar Sustainability Rating.

Selv om Morningstar Sustainability Rating kun er en kvantitativ vurdering som utelukkende fokuserer på selskapene som fondet er investert i, kan det allikevel være interessant for ESG-fokuserte investorer å ha en viss formening om den gjennomsnittlige tildelte Morningstar Sustainability Ratingen som de ulike fondsselskapene mottar basert på fondene de forvalter. For eksempel kan en gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating på 1-tallet (altså mellom 1 og 2 glober i snitt) være et hint om at man bør undersøke i hvilken grad fondsselskapet implementerer ESG i investeringsprosessene, forutsatt at ESG er viktig for deg.

Store variasjoner i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating

Det er fjorten fondsselskaper med minimum fem norskregistrerte fond som er tildelt Morningstar Sustainability Rating per 30.09.2020, og tabellen under viser den gjennomsnittlige Morningstar Sustainability Ratingen til disse 14 fondsselskapene. Aller best ut kommer C WorldWide med 3,8 i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating basert på ni fond. Andreplassen går til ODIN som har 3,5 i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating basert på tolv fond. Den siste pallplassen går til Nordea med 3,4 i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating basert på fjorten fond. Aller nederst finner vi FIRST som bare er tildelt i gjennomsnittet 1,6 i Morningstar Sustainability Rating basert på fem fond.

Gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating

En nærmere titt på C WorldWide

Grafen under viser gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating for C WorldWide fra september 2019 til september 2020. Vi ser at C WorldWide fikk en økning i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating i juni/juli 2020.

Gjennomsnittlig antall glober CWorld Wide

Økningen i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating stemmer godt overens med de reduserte ESG-risikoene i C WorldWide sine fond, fremvist i grafene under: stiplet linje viser gjennomsnittlig månedlig Portfolio Sustainability Score (ESG-risikoscoren til fondene) og den heltrukne linjen viser gjennomsnittlig 12-måneders historisk Portfolio Sustainability Score.

Når den stiplede linjen er under den heltrukne linjen, illustrerer dette en positiv trend fordi den mest oppdaterte gjennomsnittlige ESG-risikoen i fondene er lavere enn den gjennomsnittlige 12-måneders historiske ESG-risikoen.

Historiske Portfolio Score CWorld Wide

La oss ta en nærmere titt på årsakene til den reduserte gjennomsnittlige ESG-risikoen i fondene til C WorldWide. Tabellen under viser Morningstar Sustainability Rating og Portfolio Sustainability Score for C WorldWide sine fond, og vi ser at Portfolio Sustainability Scorene har blitt redusert for samtlige ni fond hittil i år per 30. september, altså at ESG-risikoen er redusert i samtlige ni fond. Vi ser også at hele fem av ni fond er tildelt 4 eller 5 i Morningstar Sustainability Rating. 

Globerating CWorld Wide

De reduserte Portfolio Sustainability Scorene har resultert i at fondene C WorldWide Emerging Markets og C WorldWide Healthcare Select har mottatt økte Morningstar Sustainability Ratinger i 2020. C WorldWide Emerging Markets gikk fra 4 til 5 i Morningstar Sustainability Rating i juni 2020 og C WorldWide Healthcare Select gikk fra 2 til 3 i Morningstar Sustainability Rating i juli 2020. Det er disse to endringene som er årsaken til økningen i gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating for C WorldWide i juni/juli 2020. 

Komplementer din ESG-analyse med Sustainability-dataen på våre fondssider

Husk at private investorer kan dra nytte av Sustainability-dataen på våre fondssider. Der kan du se hvilken Morningstar Sustainability Rating (antall glober) fondet er tildelt, samt at du kan undersøke om ESG-risikoen i fondet har en positiv eller negativ trend.

I illustrasjonen under observerer vi at fondet viser en positiv trend med hensyn til ESG-risiko fordi «Nåværende Sustainability Score» (28,79) er lavere enn «Historisk Sustainability Score» (29,10). ESG-risikoen i et fond kan vurderes basert følgende Sustainability Score intervaller:

  • 0 og 9,99 = Ubetydelig ESG-risiko
  • 10 og 19,99 = Lav ESG-risiko
  • 20 og 29,99 = Middels ESG-risiko
  • 30 og 39,99 = Høy ESG-risiko
  • 40+ = Alvorlig ESG-risiko

Fondssider

Institusjonelle investorer kan få tilgang til all ESG-dataen benyttet i denne artikkelen, samt veldig mye mer i Morningstar Direct.

 

 

 

Interessert i ESG? Finn ut mer om vår nye Morningstar ESG Commitment Level

Klikk her!

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer