Overlevelsesraten til fondene kan gi deg nyttig informasjon

En titt på overlevelsesraten avdekker at aktive forvaltede fond ofte strever med å nå sitt 10-årsjubileum, ifølge Morningstar research.

Christopher Greiner, CFA 02.11.2020 | 11.41
Facebook Twitter LinkedIn

Tim russmann ls PWYm WJ 0u Y unsplash

En av hovedforskjellene mellom investering og trading er tidshorisonten. For å lykkes med førstnevnte er langsiktighet av mange ansett som en nøkkelfaktor der kjøp-og-hold strategien står sentralt. Men det er ikke lett å opprettholde denne strategien hvis fondene du er investert i til stadighet legges ned. Historien viser at mange fond kun har livets rett i noen få år. Den nyeste Morningstar’s European Active/Passive Barometer analysen ser på overlevelsesraten for fond i Europa. Studien identifiserer Morningstar kategoriene der fond har størst sannsynlighet til å nå sitt 10 års jubileum.

Overlevelsesraten for fond

10-års overlevelsesraten for fond defineres som prosentandelen av fondene som eksisterte for 10 år siden som fortsatt eksisterer i dag. Morningstar sin analyse avdekket at 64,8 % av aktive forvaltede aksjefond i Morningstar kategorien Norge har kunnet sprette korken og feire sitt 10-årsjubileum. 10-års overlevelsesraten for aktive forvaltede fond er faktisk litt høyere enn for norske indeksfond, der 62,5% fortsatt har livets rett, men denne trenden ser ut til å snu.

Søylediagrammet under viser en nedadgående trend i overlevelsesraten for aktive forvaltede norske aksjefond, der tilsvarende analyser i 2018 og 2019 viste at henholdsvis 71,9% og 69,1% av aktive forvaltede norske aksjefond overlevde i minimum 10 år. Norske indeksfond viser en motsatt trend der 10-års overlevelsesraten i 2018 og 2019 var henholdsvis 57,1% og 62,5%.

10yearsoverlevelsesratefornorskeaksjefond
Kilde: Morningstar Direct. Data per 30.06.2018-2020

Hvis vi hever blikket utover landegrensene, ref. søylediagrammet under, er det spesielt én Morningstar kategori der aktive forvaltere i særstilling holder stand, og det er kategorien «Storbritannia, Mellomstore selskaper» hvor 100% av fondene har kunnet feire 10-årsjubileum. I motsatt ende av spekteret ser vi at aktive forvaltede nederlandske aksjefond faller som fluer, der bare 17,4% av fondene overlever i 10 år. Blant våre nordiske naboer er det Danmark som gjør det sterkest, der hele 73,3% av aktive forvaltede danske aksjefond har nådd sitt 10-årsjubileum. Aktive forvaltede svenske aksjefond sliter betraktelig mer, der kun 44,3% av fondene har livets rett etter 10 år.

Overlevelsesratene til de aktive forvaltede fondene i Morningstar kategoriene «Storbritannia, Mellomstore selskaper» og «Danmark» er i stor grad unntak fra den overordnede trenden.

Morningstar’s European Active/Passive Barometer analysen avdekket at passive fond har større sannsynlighet for å overleve enn aktive fond, spesielt over lengre tidsperioder. Denne observasjonen ser man relativt tydelig i søylediagrammet under, der flesteparten av de utvalgte Morningstar kategoriene opplever at passive fond (oransje søyler) har en høyere overlevelsesrate enn sine aktive fondskonkurrenter (blå søyler). Overlevelsesratene i favør passive fond er spesielt store for Morningstar kategoriene «Globale, Store selskaper, Verdi» (passive 80% vs aktive 53,8%) og «USA, Store selskaper, Blanding» (passive 62,8% vs aktive 40,4%).

10yearsoverlevelsesrateaktivevspassivefond
Kilde: Morningstar Direct. Data per 30.06.2020

Hvorfor er overlevelsesraten nyttig?

Fondssparere bør legge merke til overlevelsesraten fordi den kan gi et hint om hvordan fondene i de ulike Morningstar kategoriene presterer. Ifølge Morningstar’s European Active/Passive Barometer analysen, er en av nøkkelobservasjonene at «overlevelsesratene er positivt korrelert med sannsynligheten for suksess. Den største driveren for at aktive forvaltede fond svikter, er deres manglende evne til å overleve, noe som ofte er et resultat av svake avkastninger».

La oss undersøke nærmere hvor stor andel av de aktive forvaltede fondene som leverte høyere avkastninger enn sine passive fondskonkurrenter.

I Morningstar kategorien «Storbritannia, Mellomstore selskaper» var det 100% 10-års overlevelse blant de aktive forvaltede fondene, hvorav hele 72,7% leverte høyere avkastninger enn den gjennomsnittlige avkastningen for passive fond over de 10 siste årene. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen for aktive- og passive fond var henholdsvis 10,1% og 8,7%.

I motsatt ende fant vi Morningstar kategorien «Nederland» hvor aktive forvaltede aksjefond hadde en 10-års overlevelsesrate på magre 17,4%. I denne kategorien var det kun 8,7% av de aktive forvaltede fondene som leverte høyere avkastninger enn den gjennomsnittlige avkastningen til indeksfondene over de 10 siste årene. Gjennomsnittlige årlige avkastning for aktive- og passive fond var henholdsvis 8,0% og 8,6%, altså underpresterte de aktive fondene med 0,6% versus sine passive fondskonkurrenter.

Forholdet mellom overlevelsesrate og meravkastning i forhold til passive fond gjenspeiles også for norske aksjefond. 10-års overlevelsesraten var 64,8% og her leverte 44,4% av de aktive forvaltede norske aksjefondene høyere avkastinger enn gjennomsnittsavkastningen hos sine passive fondskonkurrenter. Vi ser altså at aktive forvaltere i Morningstar kategorien «Norge» presterer bedre enn aktive forvaltere i «Nederland», men dårligere enn aktive forvaltere i «Storbritannia, Mellomstore selskaper», relativt til sine respektive passive fondskonkurrenter.

Årsaker til at aktive forvaltede fond ikke slår benchmarken

Morningstar analytiker Dimitar Boyadzhiev sier at resultatene ikke er overraskende, ettersom fondsforvaltere ofte har slitt med å slå sine passive konkurrenter de siste årene. Avgifter er ofte den største hindringen de aktive fondene må overvinne, der indeksfond ofte har mye lavere avgifter.

En annen årsak kan være at forvalterne opererer i et marked som er ekstremt vanskelig å slå. Et godt eksempel på et utfordrende marked er Morningstar kategorien «USA, Store selskaper, Vekst», der kun 0,8% av de aktive forvalterne har levert høyere avkastninger enn sine passive fondskonkurrenter.

I Norge, som globalt, ser man klare tendenser til at indeksfond øker i popularitet. Dette henger sannsynligvis sammen med et større fokus på avgiftene, samt at det er veldig vanskelig å finne forvaltere som konsekvent klarer å slå markedet. I tillegg er det norske aksjeuniverset relativt begrenset, noe som kan gjøre det vanskeligere å finne skjulte skatter.

I denne artikkelen har vi sett at fond som leverer attraktive resultater har større sannsynlighet for å overleve. Samtidig har vi sett at overlevelsesraten er lavere for fond som underpresterer. Den positive korrelasjonen mellom overlevelsesraten og sannsynligheten for suksess, er en god påminnelse til alle investorer om viktigheten av et grundig forarbeid før du delegerer forvalteransvaret for dine hardt opptjente penger. Hvis det er vanskelig å finne nålen i høystakken, kan muligens rådet til John C. Bogle komme godt med: «Don’t look for the needle in the haystack. Just buy the haystack.», som i overført betydning, relatert til denne artikkelen, vil si at man bør vurdere indeksfond der overlevelses- og suksessraten til de aktive forvalterne er lav. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer