Resultatene til Morningstar Analyst Rating for fond

Morningstar har gjort kvalitative vurderinger av fond siden 1986 og er et essensielt komplement til vår database av investeringsinformasjon. 

Jeffrey Ptak 13.12.2017 | 12.58
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar er kanskje mest kjent for Morningstar Rating for fond (stjerneratingen), denne er en objektiv måling av historiske resultater. Selv om den aldri har vært ment til å gi spådom om fremtiden, har våre egne undersøkelser funnet at den er «moderat prediktiv evne». Morningstar søker fremover å gjennomføre periodevis vurderinger av hvordan våre rating-systemer fungerer av flere hensyn. Det ene er å være transparent rundt resultatene, et andre er å gjøre justeringer. Det er også slik at flere, både akademikere, media og studenter gjennomfører sine undersøkelser, men Morningstar ønsker å ha egenvurdering hvor vi kan sørge for tilstrekkelig dybde og bredde.

Morningstar Analyst Rating forsøker å hjelpe investorers investeringsbeslutninger ved å identifisere de fondene som analytikerne mener har evne til å gi meravkastning utover en relevant referanseindeks og/eller konkurrentene i samme kategori, med hensyn til nivået på risikotakingen og på lang sikt.

I tillegg søker Morningstar å få de som velger ut fond til å bedre forstå hvor egnet et fond er i henhold til et formål, basert på forventninger til fondets fremtidige oppførsel i ulike markedsforhold.

Videre søker Morningstar å fasilitere sammenligning av fondets kostnader, forvalteres erfaring, investeringsstil og forvaltningskapital. Dessuten overvåkes fondene for endringer som i stor utstrekning kan påvirke fondets egnethet og fremtidige resultater.

Denne analysen kulminerer i Morningstar Analyst Rating som Morningstars analytikere har satt på mer enn 4500 ulike fond basert på en fem-punkt skala (Gold, Silver, Bronze, Neutral og Negative). Det har gått seks år siden Morningstar Analyst Rating debuterte i 2011. Formålet med denne gjennomgangen er å offentlig vurdere resultatene til Morningstar Analyst Rating.

Sammenfatning av resultatene

Vi har analysert resultatene for Analyst Rating basert på dens evne til å predikere fondets fremtidige risikojusterte avkastning. Vi har gjennomført to standardmetoder for å måle ratingens evner, Fama-MacBeth regresjoner og en event-studie. Rammen for ratingene er perioden mellom november 2011 til april 2017, med påfølgende avkastning frem til oktober 2017.

Vår egenanalyse viser at analytikerratingen utviser prediktive evner, men styrken varierer mellom aktivaklassene. For aksjefond viser Fama-MacBeth-regresjonene at Morningstar Medaljører (Gold, Silver, Bronze) gir signifikant meravkastning etter at man tar hensyn til kostnader og vanlige faktoreksponeringer (se vedlegg 1 nedenfor). Medaljørene gir også merverdi i kombinasjonsfondsklassen, og representerer rangert avkastning for alle rating-versjoner innen fem år. Innenfor rentedelen ser vi at Silver, Bronze, og nøytral sorterte godt, men Gold gjorde ikke det i tilsvarende grad.

Resultater til Morningstar Analyst Rating for aksjefond

Eventstudiens konklusjon er omtrent tilsvarende som regresjonsanalysen. I aksjekategorien gir Gold bedre resultater enn Silver, Bronze og Nøytral-ratede fond, som gav omtrentlig samme resultater, men som alle gav betydelig bedre resultater enn Negativ-ratede fond. I rentefond gav medaljørene bedre resultater enn Nøytral og Negativ, men Gold-ratede fond hang etter andre medaljører. Sammenlagt finner vi at analytiker-ratingen har vært effektiv i å sortere fond på deres gjennomsnittlige fremtidige meravakstning.

Eventstudie av Morningstar Analyst Rating

Selv om ratingene har ikke fått en full markedssyklus, viser disse resultatene at analytikerratingen hittil har oppnådd målene gjennom å gi innsikt i fondenes fremtidige risikojusterte avkastning. Hvis du ønsker å se resultatene i detalj, vennligst klikk her for gjennomgang av metode og resultater.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jeffrey Ptak  Head of Manager Research

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer