Acta Kapitalforvaltning AS har avviklet den konsesjonspliktige virksomheten

Ekstern forfatter 02.01.2012 | 7.16
Facebook Twitter LinkedIn

Acta Kapitalforvaltning AS har avviklet den konsesjonspliktige virksomheten og frivillig levert tilbake tillatelsen til å yte investeringstjenester

Acta Kapitalforvaltning AS, som er ett av tre foretak i Acta-konsernet med tillatelse til å yte investeringstjenester, har avviklet den konsesjonspliktige virksomheten og valgt å levere tilbake tillatelsen til å yte investeringstjenesten mottak og formidling av ordrer i finansielle instrumenter. Basert på dette har Finanstilsynet fattet et formelt vedtak om tilbakekall av tillatelsen.

Vedtaket innebærer at Acta Kapitalforvaltning AS ikke lenger er et verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Finanstilsynet er kjent med at det er fremsatt klager fra tidligere kunder i Norge og Sverige, og som ikke er endelig avgjort. I følge Acta Kapitalforvaltning AS er krav fra kunder til behandling både internt i foretaket, i Finansklagenemnda, i Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige, og i rettsapparatet. Finanstilsynet har ikke tatt stilling til de privatrettslige kravene, men de omtvistede beløp er betydelige. Acta Kapitalforvaltning AS har opplyst at foretaket er innstilt på å opprettholde en forsvarlig klagebehandling så lenge klager er under behandling i tvisteinstanser.

Foretaket har opplyst at konsernet har som mål å avvikle Acta Kapitalforvaltning AS som foretak. En avvikling vil i følge foretaket ikke skje før krav fra kunder er redusert til et minimum og de rettslige prosesser er avsluttet, forutsatt at ikke styrets handleplikter etter aksjeloven inntrer på et tidligere tidspunkt.

Finanstilsynets vedtak om tilbakekall berører ikke de to andre foretakene i Acta-konsernet som har tillatelse til å yte investeringstjenester; Acta Asset Management AS og Acta Markets AS.

Les mer på Finanstilsynets sider.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer