Undersøkelse av verdipapirforetakenes salg av spareprodukter

Ekstern forfatter 15.12.2011 | 13.03
Facebook Twitter LinkedIn

Finanstilsynet har gjennomført en undersøkelse av verdipapirforetakenes salg av spareprodukter som ledd i foretakenes investeringsrådgivning. Undersøkelsen gjelder også banker med konsesjon etter verdipapirhandelloven.

- Finanstilsynet er bekymret for at kombinasjonen av generelt synkende inntjening hos foretakene, lavt rentenivå og ønsket om alternativ og høyere avkastning hos investorene kan resultere i økt salg av produkter hvor kundene ikke kan forventes å forstå fullt ut hvilken risiko de tar. Slike produkter gir ofte høye inntekter til foretakene, men ikke tilsvarende høy forventet risikojustert avkastning for investorene, sier Geir Holen, seksjonssjef for verdipapirtilsyn.

- Med bakgrunn i de observasjonene som er gjort, og i lys av tidligere erfaringer, ber Finanstilsynet verdipapirforetakene om å skjerpe sin kontroll av salg av spareprodukter for å sikre at de ivaretar kundenes interesser på best mulig måte. Verdipapirforetakene skal påse at kundene ikke kjøper produkter som de ikke forstår og som de derfor ikke kjenner risikoen ved, sier Geir Holen.

Finanstilsynet har siden den nye verdipapirhandelloven ble vedtatt i 2007 prioritert tilsyn med foretak som driver investeringsrådgivning. Undersøkelsen er en del av Finanstilsynets ordinære tilsyn med verdipapirforetak for å sikre at de beskytter forbrukerne gjennom god informasjon og rådgivning når, forbrukerne investerer i produkter som foretakene tilbyr.

Finanstilsynets undersøkelse

Finanstilsynet har bedt 21 verdipapirforetak, herunder banker med konsesjon etter verdipapirhandelloven, om en spesifikasjon av alle gjennomførte salg til kunder av spareprodukter som inngår i foretakene investeringsrådgivning for perioden andre halvår 2010 og første halvår 2011. Foretakene ble bedt om å gi en oppstilling av solgt volum pr. type spareprodukter med tilhørende inntekt til foretaket, kostnadsstruktur i produktet, samt om det var formidlet lånefinansiering.

Undersøkelsen omfattet ikke salg fra meglerbord/Marketsavdeling, slik som f.eks. aksjer, obligasjoner, rente- og valutaprodukter.

Finanstilsynets undersøkelse viser følgende:

 • Mange verdipapirforetak selger warrants og andre kompliserte produkter
  Selv om warrants og andre kompliserte produkter utgjør en liten andel av det totale sparevolumet, viser undersøkelsen at mange verdipapirforetak selger disse produktene.

  Et kjennetegn ved slike produkter er ofte at høye honorarer medvirker til at kundens forventede avkastning kan bli lav, samtidig som risikoen kan være høy.

  Tilsynene som Finanstilsynet har gjennomført i 2011, der dette har vært tema, har vist at kunden ofte ikke har fått tilfredsstillende informasjon ved kjøp av denne type produkter.

 

 • Lånefinansiering av spareprodukter
  Undersøkelsen viser at foretakene i perioden ikke har gitt direkte lånefinansiering av de undersøkte produktene. Unntaket er imidlertid foretak som tilbyr såkalt investeringskonto. Her tilbys kundene lånefinansiering av investeringen, ofte fra utenlandske banker.

  Finanstilsynet vil følge foretakenes kredittgivning og tilbud om gearing av kundens investeringer nøye fremover.

 

 • Verdipapirforetakenes salg av eiendomsprodukter
  Undersøkelsen viser at en del aktører fremdeles selger eiendomsprodukter, og da i all hovedsak eiendomsinvesteringer organisert som aksjeselskap.

  Finanstilsynets erfaring fra tidligere tilsyn er at disse eiendomsproduktene ofte selges inn som "eiendomsfond", slik at kunden raskt kan misledes til å tro at han investerer i et verdipapirfond. Finanstilsynets tilsyn har også avdekket at foretaket ikke har tatt hensyn til egnethetsvurderingen av kunden, langt mindre gitt tydelig informasjon om at aksjene kan ha lav eller ingen likviditet.

 

 • Reduksjon av tegningskostnader ved kjøp av verdipapirfondsandeler
  Undersøkelsen bekrefter langt på vei tilsynets tidligere observasjoner om at tegningsomkostninger ved kjøp av verdipapirfondsandeler er redusert eller fjernet. En del større verdipapirforetak belaster ikke lenger tegningshonorarer ved salg av egne verdipapirfondsprodukter.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer