Hvordan skattlegges fond?

Slik er skattereglene for fond.

Thomas Furuseth 07.11.2011 | 10.42
Facebook Twitter LinkedIn

Formueskatt for fond
Verdien av fondene, både obligasjonsfond, aksjefond, kombinasjonsfond, børsfond, og så videre, legges til formue uten fradrag.  Verdien som legges til grunn er verdien 31.12 hvert år.

Skattlegging av rentefond
I rentefond betaler investoren, tilsvarende på en bankkonto, skatt på avkastning/rente hvert år. Rent praktisk er det mange (norske) forvaltere som ”betaler ut” utbytte slik at denne skatten tas på investors hånd. Ofte reinvesteres utbyttet automatisk i nye andeler ved nyttår. Skattesatsen ble justert ned fra 25 % i 2016, til 24  % for 2017.

Skattlegging av aksjefond
Aksjefond skattlegges forskjellig fra rentefond. For det første betaler ikke norske fond skatt på avkastning og utbytte fra sine investeringer innenfor EØS. De aller fleste fond reinvesterer utbytte betalt av selskaper i andre (eller nye aksjer i samme) selskaper. Hovedprinsippet er at du ikke trenger å skatte av aksjefond før du selger andelen. I tillegg er det slik at du alltid selger andelen du kjøpte først. Skattesatsen for gevinst er 24 %, i tillegg blir aksjeinntekter oppjustert med en faktor på 1,24 for 2017 (opp fra 1,15 i 2016). Samme regler gjelder for tapsfradrag. I tillegg til fordelen ved utsatt skatt, så får man skjermingsfradrag, tilsvarende den risikofrie renten. Skjermingsfradraget reduserer gevinsten, slik at effektiv skattesats blir lavere enn 29,76 %. Hvis avkastningen over tid er lik skjermingsfradraget blir skattegrunnlaget null og skattesatsen deretter. Merk, for å oppnå skjermingfradrag må du eie andelene forbi 31.12. Skjermingsrenten blir fastsatt av myndighetene basert på markedsrentene, disse blir teknisk justert opp noe for å nærme seg NIBOR fom 2017. 

Sammenlagt vil skjermingsfradag og utsatt skattefordel gjøre det gunstig å eie aksjene og aksjefondene lenge. Årsaken er at du får avkastning på midler som er latent skatt, etter hvert som tiden går vil opparbeidet skattbar avkastning bli større og større, gitt positiv avkastning, men siden du fortsatt kan utsette skatten kan du få mer avkastning på midlene som skattefuten har krav på.

Merknad, selges aksjeandeler med tap går skjermingsfradrag bort. Du får 28 % fradrag for tapet, samtidig forsvinner opparbeidet skjermingsfradrag fra denne investeringen.

Investerer du i fond som deler ut utbytte, vil denne skattes med 28 %, men med fradrag for skjermingsfradrag.

Investerer fondet i aksjer utenfor EØS, kan fondet komme i skatteposisjon i dette landet for utbytte, gevinstbeskatning også videre, avhengig av reglene i det gjeldende marked.

Nytt i 2017

Regjeringen har foreslått at det skal opprettes en ny konto kalt Aksjesparekonto hvor man kan gjøre transaksjoner hit og dit, uten å måtte løpende betale skatt av gevinst (og få fradrag for eventuelle tap). Denne aksjesparkontoen vil også, i motsetning til forsikringssparing, motta skjermingsfradrag. For aksjeinvestorer så vil det være et lite skår i gleden at utbytte vil bli skattet løpende, mens de som investerer i aksjer via fond vil sannsynligvis slippe unna dersom fondet reinvesterer utbyttet. I utenlandske fond er det vanlig å tilby både utbyttebetalende og akkumulerende andelsklasser, så da bør man passe på at man får ikke-utdelende fond og heller selge seg ned dersom det er behov for kontanter. Kontoen er forbeholdt aksjefond med mer enn 80 % aksjer. Kombinasjonsfond og rentefond kan ikke plasseres her.

Skatt i kombinasjonsfond

I 2016 ble skatt for kombinasjonsfond endret, med det formål at renteinntekt skal skattes som dette, og aksjeinntekt (og -utbytte) skal skattes som det (med skjermingsfradrag). Så langt, så vel.

For to grupper fond er det helt grei skuring, de fondene som har over 80 % aksjeandel blir fondenes inntekter klassifisert som aksjeinntekt. På samme sett blir fond som har mindre enn 20 % aksjeandel så blir inntektene klassifisert som renteinntekt. Fond som har mellom 20 % og 80 % aksjeandel, vil inntektene bli sjablongmessig fordelt mellom inntektsgruppene basert på fondets eksponering. 

Redusere skatten med fond

Det finnes et par måter å redusere skatten med aksjefond, men det er ikke risikofritt. Hvis staten finner ut at transaksjoner er skattedrevet, kan gjennomskjæring finne sted.

1. Hvis en er uheldig med timing, kan en selge fondet (realisere tapet) og kjøpe et annet og få fradrag for tapet. Du går glipp av opparbeidet skjermingsfradrag og må skatte av aksjegevinst fra et lavere nivå. Riktignok kan aksjeskatten p.t. utsettes så lenge man ikke realiserer gevinst.

2. Har en romslig økonomi, får en 24 % fradrag for renter i dag, mens investering i aksjefond skattlegges i fremtiden. I tilegg får en skjermingsfradrag på aksjefondet. 
Husk, dette er ikke risikofritt, du tar på deg aksjemarkedets risiko. Hvis du oppnår null eller negativ avkastning, vil du ikke få glede av skjermingsfradrag eller utsatt skatt, men staten hjelper deg med rentebelastningen og eventuelt tap.

3. Unngå å realisere stor gevinst. I stedet for å realisere aksjefond for å investere mer i rentefond (så kalt rebalansering), kan en stoppe månedssparing og heller sette inn mer penger i rentefond. Alternativt velge et kombinasjonsfond der rebalanseringen gjøres for deg. Det er enkelt, skattemessig, å selge rentefond fordi du må betale skatt årlig uansett. Det betyr at den latente skatten ikke er så stor. I aksjefond kan du derimot velge å utesette skattebelastningen og kan få stor skatt hvis du har investert lenge. Husk også at du alltid selger de andelene du kjøpte først (altså de du har holdt lengst).

4. Benytt muligheten til å flytte aksjefond og aksjer til aksjesparkonto, dersom betingelsene for slik konto er fornuftig. Denne muligheten er mest sannsynlig tidsbegrenset. 

Sist endrer 2.1.2017 av Thomas Furuseth, oppdatert med nye skattesatser og regler. Fjernet utdatert tekst, og erstattet med ny.

   

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer