Morningstar Kvalitativ Rating: Postbanken Norge

Postbanken Norge har et sterkt forvalterteam ledet av Odd Einar Lillebostad og en god løsning for å implementere modellporteføljen over på alle de 20 mandatene som teamet forvalter.

Thomas Furuseth 18.02.2009 | 15.34
Facebook Twitter LinkedIn
Porteføljen består i all hovedsak av store og likvide selskaper handlet på Oslo Børs, slik at selv om DnB NOR forvalter store midler i Norge, så bør ikke det by på noen problemer. De fleste forvalterne har lang relevant erfaring og har arbeidet lenge i DnB NOR. Ressursene DnB NOR setter ned på konstruksjon av modellporteføljene er betydelige og en av de største positive aspektene ved fondet.

Fondet er et fond i fond og investerer utelukkende i DnB NOR Norge (IV). DnB NOR differensierer fondene sine i forhold til kundegruppe ved hjelp av fond i fond struktur, mens konkurrenter fra for eksempel Luxembourg oppretter flere-klassefond. I Norge er denne strukturen ikke mulig per dags dato. Vi liker at fondet nylig har redusert sine forvaltningshonorarer og transaksjonshonorarer, men fon

det ligger fortsatt kun på mediannivå når vi ser på forvaltningskostnader sammenlignet med andre fond i kategorien Norge. For denne kategorien klynges forvaltningsavgiftene rundt 1,8 – 2 %, med eksempler på billigere fond som indeksfond og fond som klart rettes mot institusjonelle kunder. Vi foretrekker klart fond med lave honorarer.

Selve investeringsstrategien går i flere ledd hvor man da forsøker å overvekte selskaper som er undervurderte og undervekte selskaper som er attraktive i henhold til forvalternes modeller. Det er fire hovedelementer i analysen de benytter, hvor verdsettelsen av selskapet er det som det fokuseres mest på. Andre forhold er inntjeningsmomentum, verdiskapning og markedsfokus. Det virker fornuftig å fokusere mest på verdsettelsen av selskapene, siden det kan være konflikterende informasjon som påvirker de fire faktorene forvalterne i DnB NOR ser på. Samtidig så er metodikken åpen for å se vekk fra prisningen av selskapene, og investere i selskaper som er i vinden. Dette setter krav til at forvalterne beholder fokuset på det som er viktig. Når forvalterne har dannet seg et syn på aksjen så vil de overvekte eller undervekte aksjen i forhold til referanseindeksen (OSEBX).

At forvalterne alltid lener et øye mot referanseindeksen er ganske åpenbart når man setter porteføljene side om side, men det er også eksempler på aksjer i fondet som ikke er med i referanseindeksen. I tillegg så vil de aksjene som finnes i fondet være over-, under- eller likevektet med referanseindeksen avhengig av forvalterens syn på aksjene. Ved analysetidspunktet så var over- og undervektingen forsiktig, årsaken er sannsynligvis risikokontrollen som DnB NOR utøver. Ser man på avkastningshistorikken til fondet så viser den at fondet ikke har hatt ekstremavkastning i den ene eller den andre retningen i forhold til referanseindeksen.

Fondet er et greit valg for investorer som søker en relativt forsiktig strategi og ønsker å være eksponert mot norske aksjer. Selv om fondet ikke er risikabelt i forhold til referanseindeksen så er indeksen risikabel i den forstand at den er konsentrert på noen få selskaper og veldig konsentrert mot energi. Det gjelder også andre fond i samme kategori og det er noe investoren bør være klar over før det investeres i fond i denne kategorien generelt.

Klikk her for å lese hele analysen.
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer