For mange like fond?

Siden begynnelsen av 90-tallet har antall tilgjengelige fond i Europa økt kraftig. Økende tilgjengelighet av fond på tvers av landegrensene og en eksplosjon av nye fond har vært bidragsytende til dette.

Christian Klerck Nilssen, 25.06.2003 | 14.27
Facebook Twitter LinkedIn
Økningen i tilbudet av verdipapirfond i Europa har vært sterk de siste årene. Men i løpet av de siste par årerne har innskuddet i verdipapirfondene stagnert. En eksplosjon av antallet tilgjengelige fond og svakere nytegning de siste årene, kan ha ført til at fondsmarkedet nå har nådd et metningspunkt i Europa.

Morningstar i Nederland har de siste månedene foretatt en inngående analyse av dette spørsmålet. De har sett på det totale tilbudet av verdipapirfond i Europa og kan konkludere med at markedet for fond har nådd et metningspunkt i Europa.

Siden begynnelsen av 90-tallet har forvaltningskapitalen i verdipapirfond steget med 50

0 prosent, fra 920 milliarder euro i 1992 til 4262 milliarder euro i 2002. Men i løpet av de siste to årene har etterspørselen etter verdipapirfond falt dramatisk. Dette gjelder spesielt aksje og kombinasjonsfondene, som så en netto innløsning i 2001 og 2002.

Fallende etterspørsel er imidlertid ikke tilstrekkelig bevis på at fondsmarkedet i Europa er mettet. For å etterforske dette grundigere har Morningstar vurdert flere faktorer:

- Tilbudet av verdipapirfond, antall, typer og stil?

· Finnes det for mange fond som overlapper hverandre?

· Manglende innovasjon?

· Press på fondsselskapenes inntjening?

· Innløsning av fond og konsolidering av fond?

· Har fondsintroduksjoner vært en suksess?


Satser på store selskaper

Morningstars analyse av omkring 32,000 ulike fond som er tilgjengelig i Europa, viser at 53 prosent er aksjefond. Videre er 23 prosent obligasjonsfond, 13 prosent er kombinasjonsfond og 6 prosent er pengemarkedsfond.

Morningstars database viser at aksjefond med eksponering i store europeiske selskaper, samt globale aksjefond, er de mest populære fondstypene som finnes i Europa. Det er som ventet fondene som først og fremst investerer i store selskaper som dominerer fondsuniverset i Europa. Det oppsiktsvekkende er imidlertid at 55 prosent av aksjefondene satser på Store Selskaper som er en blanding mellom vekst og verdi, målt i Morningstars Style Box.

Fondsselskapene velger dermed i mindre grad å satse på fond som enten konsentrere seg om vekstselskaper eller verdiselskaper. Det er hensiktsmessig å tilby fond som konsentrer seg om både verdi og vekstselskaper da disse aksjene vil kunne gi en ulik forventet avkastning og risiko. For eksempel var 1999 et godt år for vekstaksjer og et svakt år for verdiaksjene. Men i 2000 og 2001 var det verdiaksjene som viste sterkest avkastning.

Morningstars analyse av fondstilbudet i Europa viser at verdipapirforvalterne ikke diversifiserer godt nok ved å lansere nye fond som fokuserer på vekstaksjer eller verdiaksjer.

Morningstars analyse viser at hele 41 prosent av nye fond som lanseres tilhører den allerede overfylte aksjefondskategorien: Europa, Store Selskaper.

Fond som lukkes

Dersom vi analyserer fondens som har blitt lukket de siste årene, ser vi en klart stigende tendens. For to år siden var det totalt 50 fond som ble lukket hver måned i Europa. I dag er dette tallet tre ganger så høyt, med omkring 150 fond som lukkes per måned.

Antall fondslanseringer viser en motsatt trend. I 2003 lanseres det nå i gjennomsnitt omkring 50 nye fond per måned. Tilsvarende tall fra 2001 viste at det i gjennomsnitt ble lansert 150 fond per måned.

Suksess for nye fond?

Generelt har den siste tiden vist at antall nedlagte fond har vært langt høyere enn antall nye lanseringer av fond. Introduksjonen av nye fond har for en stor grad skjedd innenfor kategorier som allerede har tilstrekkelig antall fond.

Flere forhold peker mot at fondsmarkedet har nådd et metningspunkt de siste årene. For det første har fondsmarkedet i Europa krympet og innskuddene stagnert de siste årene. Fondssparerne har i dag et enormt antall fond å velge mellom og mange av fondene overlapper hverandre med hensyn til investeringsstil og aktivaklasse. Nye fond har i stor grad ikke klart å tiltrekke seg frisk kapital og fondslanseringene har først og fremst kommet i kategorier som allerede har et høyt tilbud.

Hva skjer fremover?

Tendensen der fond lukkes eller fusjoneres vil mest sannsynlig fortsette, ettersom flere fondsselskaper vil restrukturere og fokuserer på å øke inntektene.

Metningsgraden for fondsmarkedet i Europa vil fortsatt være høy, da vi kommer til å se fortsatt økende registrering av fond på tvers av landegrensene. Dette vil føre til at flere fond blir tilgjengelig for den gjennomsnittlige fondssparer.

Fondssparerne vil stille høyere krav til fondene og rådgivningen, noe som vil presse fondsselskapene til å bli mer åpne. Samtidig vil det bli viktigere å kunne tilby nye fond som kan gi en sterkt trengende diversifiseringseffekt for fondssparerne.

Denne kommentaren er basert på en analyse av Morningstar Nederland: ”Is the European Fund Market Saturated?”

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer