Globale aksjefond blir mindre og mindre globale

Når du investerer i et globalt aksjefond, forventer du deg muligens en blandet portefølje fra hele verden. Men er det virkelig slik?

Johanna Englundh 15.12.2022 | 13.24
Facebook Twitter LinkedIn

globe flags

Globale aksjefond er populære blant europeiske investorer; tall fra utgangen av september viser at så mye som 1400 milliarder euro er plassert i fond kategorisert som «Global Equity Large Cap». Dette tilsvarer 34% av den samlede markedsandelen, og globale aksjefond har også vært en populær fondskategori for oss nordmenn i en årrekke. Til tross for dette er ofte eksponeringen mot det globale aksjemarkedet mer begrenset enn mange skulle tro.

Formålet med en aksjemarkedsindeks er tredelt. For det første skal en aksjemarkedsindeks reflektere det som faktisk inntreffer i finansielle markeder. Den skal også skape en referanseindeks som profesjonelle fondsforvaltere kan benytte for å sammenligne avkastningsmål, og for det tredje er tanken bak en aksjemarkedsindeks å gjøre det mulig for investorer å sette sammen en veldiversifisert portefølje til en lav kostnad.

Morningstars Global Markets-indeks beskrives som en indeks som «måler prestasjonen til aksjer i utviklede og fremvoksende markeder over hele verden». Eksponeringen mot det amerikanske markedet er imidlertid skyhøy, på hele 60%. For MSCI World Index, som kun dekker utviklede markeder, er eksponeringen mot det amerikanske markedet enda høyere og hadde i september en eksponering på hele 70%.

Med andre ord, vil alle som anvender disse indeksene for å overvåke markedet få et bilde som er sterkt dominert av Wall Street. Den relative prestasjonen til internasjonale fondsforvaltere, i forhold til indekser, vil i stor grad avhenge av hvor mye USA-eksponering de velger å ha i porteføljen. Dette betyr med andre ord at alle som kjøper et indeksfond faktisk investerer tungt i det amerikanske markedet.

Eksponeringen mot USA i globale indekser har hatt en rask vekst det siste tiåret, hvor markedsandelen har vokst med 17 prosentpoeng for MSCI World og 15 prosentpoeng for Morningstar Global siden november 2012.

Derfor dominerer USA de globale indeksene

Den høye eksponeringen mot USA i globale indekser gjenspeiler hvordan Amerika dominerer på globale markeder. Indeksveksten er imidlertid mer enn fire ganger USAs andel av globalt bruttonasjonalprodukt, justert for kjøpekraftsparitet. Ettersom USAs andel av verdens BNP har vært i en nedadgående trend, har gapet også økt siden årtusenskiftet.

«Morningstar Global Market Index (i tillegg til MSCI World Index) er vektet av nominell børsverdi i et forsøk på å gjenspeile den samlede markedsverdien for alle aksjer i indeksen. Dette gjøres for å være en passiv representasjon av markedets sammensetting. Når verdien på aksjer i et marked, slik som USA, vokser raskere enn indeksen, vil det markedet over tid utgjøre en større del av indeksen», forklarer Alex Bryan, Director of Product Management Equity Indexes hos Morningstar.

USAs andel av verdens totale BNP er åpenbart ikke hovedforklaringen på landets dominerende markedsandel i globale indekser, men det er snarere snakk om et aksjemarked som har hatt en eventyrlig vekst. Ifølge Alex Bryan finnes det flere faktorer som har bidratt til det amerikanske markedets meravkastning: «Det finnes en rekke faktorer som har bidratt til det amerikanske markedets imponerende resultater det siste tiåret, blant annet sektoreksponering (det amerikanske markedet er for eksempel mer vektet mot teknologi enn store deler av verden), sterk inntektsvekst og en sterkere dollar».

Teknologisektoren har imidlertid blitt hardt rammet i år av de hyppige rentehevingene og usikre økonomiske tilstander. Morselskapet til Facebook, Meta, har varslet permitteringer av rundt 11 000 ansatte og Amazon har vedtatt å kutte 10 000 jobber, noe som vil være det største kuttet i selskapets historie. Dette gjøres i et forsøk på å redusere kostnadsnivået i selskapene. Apple på sin side har ikke gått ut med konkrete planer om nedbemanning, men det sies at de har innført en nedbremsing i ansettelser. Hvis vi ser på aksjekursen for selskapene ovenfor, så har aksjekursen til Meta falt med nesten 70% sammenlignet med samme periode i fjor, Netflix er ned 50% og Amazon er ned 41%. Apple har derimot prestert bedre, med en nedgang på «bare» 17%. Til sammenligning har Morningstar Global Index opplevd en nedgang på 17% målt i amerikanske dollar og en nedgang på 9 % målt i euro.

Disse nevnte teknologi-aktørene utgjør en stor del av de globale indeksene, og nedgangen kan dermed tyde på at den store eksponeringen mot det amerikanske aksjemarkedet er i ferd med å avta. I motsetning til den stadige økningen som vi har sett. 

Hva betyr dette for investorer?

Som investor i et passivt forvaltet globalt aksjefond er din eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet åpenbart veldig stor. Dette behøver ikke nødvendigvis å være negativt, men det er viktig å være klar over det slik at du er bedre rustet til å foreta dine egne vurderinger når det gjelder sammensetningen av den samlede porteføljen din.

«En større eksponering mot USA er ikke nødvendigvis bra eller dårlig, det gjenspeiler bare endringen i sammensetningen av det globale aksjemarkedet. Når det er sagt, resulterer dette i en større geografisk konsentrasjon, hvilket kan redusere diversifiseringen og potensielt øke valutarisikoen, avhengig av investors hjemland. Amerikanske selskaper har gjerne virksomhet over hele verden og vil derfor bidra økonomisk i de områdene hvor verdier blir skapt. Det er også verdt å notere seg at det amerikanske aksjemarkedet er det desidert største i verden, og det er også ganske godt diversifisert», forklarer Alex Bryan.

Dersom du ønsker bedre kontroll over den geografiske eksponeringen som du har i din samlede portefølje, kan du benytte regionale indekser for å få et mer presist sammenligningsgrunnlag. Dette kan være nyttig for deg som har interesse for en spesifikk region eller søker aksjeeksponering mot et mindre marked.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Johanna Englundh  er redaktør for Morningstar Sverige. 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer