Vi oppdaterer Morningstar Sustainability Rating for fond

Oppdateringen medfører at flere fond nå tildeles Morningstar Sustainability Rating. I tillegg kan du som investor få et mer helhetlig og nyansert syn på bærekraftsrisikoen i porteføljen din.

Christopher Greiner, CFA 09.11.2021 | 11.19
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar sustainability rating glober

Den nå utdaterte Morningstar Sustainability Rating for fond (også kjent som globe-ratingen) tok kun hensyn til ESG-risikoer for selskaper. Som et resultat av dette mottok ikke fond med høy eksponering mot statsobligasjoner Morningstar Sustainability Rating. For eksempel var kombinasjonsfond svært avhengige av deres eksponeringer mot selskaper som er dekket av Sustainalytics sin ESG-risikorating for å bli tildelt Morningstar Sustainability Rating. Vår oppdatering (gjeldene fra 8. november) innlemmer nå ESG-risikoene til statsobligasjoner ved å inkludere Sustainalytics Country Risk Rating som en del av beregningen av et fonds totale ESG-risiko.

Flere fond vil motta Morningstar Sustainability Rating

Oppdateringen av Morningstar Sustainability Rating medfører at mange flere fond som investerer i statsobligasjoner vil kunne motta Morningstar Sustainability Rating. Vi estimerer at over 20 000 nye fond vil motta vår Morningstar Sustainability Rating, tilsvarende en økning på 36% fra dagens dekningsnivå.  

Økt presisjon og innsikt i fondets ESG-risiko

Den oppdaterte metodikken hensyntar både ESG-risikoer for selskaper og ESG-risikoer for suverene land. Denne nye tilnærmingen anerkjenner at selskapsdelen av porteføljen er der fondsforvalterne kan håndtere ESG-risikoeksponeringen. Derfor presenterer vi ESG-risikoen for selskaper og ESG-risikoen for suverene land adskilt fra hverandre slik at investorer lettere kan sammenligne disse ESG-risikoene mellom to eller flere fond.

Det betyr at dagens Morningstar Sustainability Score, som for eksempel fremvises på våre fondssider, erstattes med henholdsvis Morningstar Portfolio Corporate Sustainability Score og Morningstar Sovereign Sustainability Score.

Hva er Sustainalytics Country Risk Rating?

Sustainalytics Country Risk Rating vurderer risikoen for et suverent lands sosioøkonomiske velvære, ved å kombinere en vurdering av landets nåværende kapital (national wealth) med en vurdering av landets evne til å forvalte denne kapitalen på en bærekraftig måte (management of wealth). Sustainalytics Country Risk Rating er fremtidsrettet.

Nasjonal kapital (national wealth) er en kombinasjon av landets naturressurser, produksjonskapital, menneskelig kapital og institusjonell kapital, og gjenspeiler et lands sårbarhet for ESG-risikoer. Nasjonal kapital måles som verdien av landets eiendeler og er beregnet av Verdensbanken. Jo høyere kapital et land har, jo lavere er landets sårbarhet for ESG-risikoer.

ESG håndtering gir en indikasjon på de fremtidige trendene for landets velstand. En sterk ESG-håndtering indikerer at nasjonens kapital/velstand sannsynligvis vil forbedres, mens svak ESG-håndtering indikerer at nasjonens kapital/velstand sannsynligvis vil svekkes.

Du kan lese mer om Sustainalytics Country Risk Rating i dette metodedokumentet.

ESG Country risk rating

Hva er Sustainslytics ESG Risk Rating?

Sustainalytics ESG Risk Rating på selskapsnivå måler i hvilken grad et selskaps økonomiske verdi er i fare drevet av ESG-faktorer, og måles i form av uhåndtert materiell ESG-risiko.

Du kan lese mer om Sustainalytics ESG Risk Rating i metodedokumentet.

ESG Risk Rating

Hvordan kalkuleres Morningstar Sustainability Rating?

Vi presenterer nå et forenklet sammendrag av hvordan Morningstar Sustainability Rating kalkuleres. For mer detaljert informasjon, vennligst se metodedokumentet.

flytdiagram

Step 1: Her avgjør vi om minimum 67% av fondets portefølje er dekket av Sustainalytics ESG Risk Rating/Sustainalytics Country Risk Rating.

Step 2-4: Her utfører vi separate kalkuleringer av Portfolio Corporate Sustainability Rating og Portfolio Sovereign Sustainability Rating. Tabellen under viser distribusjonen for både Corporate- og Sovereign Sustainability Rating. 

tabell

Buffer-regelen erstattes med et minstekrav til distribusjon

Dagens metodikk inkluderer en buffer-regel som innebærer at et fond må overgå en 1%-terskel før globe-ratingen endres opp eller ned. Denne buffer-regelen blir nå erstattet av et minstekrav til distribusjon innad i sammenligningsuniverset (fondets globale kategori) slik at vi får en meningsfull fordeling av globe-ratingen.

Minstekravet til distribusjon mellom medianscoren og hvert skille (skillet mellom 2 og 3 i rating, 3 og 4 i rating osv.) er 0,25 for Sovereign Scores og 0,40 for Corporate Scores.

Illustrasjonen under viser et eksempel der Portfolio Sovereign Score medianen er 22, tilsvarende 3 i Portfolio Sovereign Rating. For å nedgraderes til 2 i Portfolio Sovereign Rating må Portfolio Sovereign Scoren overstige 22,25 uavhengig av om prosentilplasseringen tilsvarer 2 i Portfolio Sovereign Rating.

I praksis kan derfor alle fond innad i sammenligningsuniverset tildeles samme Corporate- eller Sovereign Rating. Merk at minstekravet til distribusjon kun er aktuelt i step 4.

normaldistr.

Historisk Corporate og Sovereign Sustainability Score på 30 eller høyere

For å unngå tilfeller der fond med betydelig ESG-risiko mottar uforholdsmessige gunstige vurderinger, er det et krav om at fondets historiske Corporate- eller Sovereign Sustainability Score ikke kan overstige visse verdier for å motta høy rating. Merk at disse kravene kun er aktuelt i step 4. Historisk Corporate- eller Sovereign Sustainability Score vil si et vektet 12-måneders gjennomsnitt.

Porteføljer med historisk Corporate- eller Sovereign Sustainability Score fra 30 til 34,99 kan ikke motta bedre enn 3 i henholdsvis Corporate- eller Soveregn Sustainability Rating.

Porteføljer med historisk Corporate- eller Sovereign Sustainability Score fra 35 til 39,99 kan ikke motta bedre enn 2 i Corporate- eller Sovereign Sustainability Rating.

Porteføljer med historisk Corporate- eller Sovereign Sustainability Score på 40 eller høyere mottar 1 i Corporate- eller Soveregn Sustainability Rating.

Step 5: Her beregner vi Morningstar Sustainability Rating (antall glober) ved å kombinere Portfolio Corporate Sustainability Rating og Portfolio Sovereign Sustainability Rating.

Tildeling av Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Sustainability Rating er basert på bidragene (porteføljevektene) til Corporate Sustainability Rating og Sovereign Sustainability Rating, og avrundes til nærmeste hele tall.

Tabellen under viser tre utregningseksempler på hvordan man beregner Morningstar Sustainability Rating basert på bidragene til Corporate Sustainability Rating og Sovereign Sustainability Rating.

kalkuleringseksempel

Illustrasjonen under viser fordelingen av antall glober basert på fondets Morningstar Sustainability Rating.

Fond med Morningstar Sustainability Rating på minimum 4,5 eller høyere tildeles 5 glober (5 glober betyr lavest ESG-risiko blant sammenlignbare fond).

Fond med Morningstar Sustainability Rating på minimum 3,5 men lavere enn 4,5 tildeles 4 glober.

Fond med Morningstar Sustainability Rating på minimum 2,5 men lavere enn 3,5 tildeles 3 glober.

Fond med Morningstar Sustainability Rating på minimum 1,5 men lavere enn 2,5 tildeles 2 glober.

Fond med Morningstar Sustainability Rating lavere enn 1,5 tildeles 1 globe (1 globe betyr høyest ESG-risiko blant sammenlignbare fond).

glober

Denne oppdateringen av Morningstar Sustainability Rating medfører som nevnt at flere fond nå tildeles Morningstar Sustainability Rating. I tillegg resulterer oppdateringen i økt presisjon og innsikt slik at investorer kan få et mer helhetlig og nyansert syn på bærekraftsrisikoen i deres porteføljer.

For mer informasjon, vennligst se metodedokumentet.

Artikkelen er redigert 16.11.2021 kl. 10:18.

Morningstar Sustainability Rating Metodedokument

Les mer her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer