Hvilke fond har manøvrert stødig gjennom virusutbruddene det siste tiåret?

Vi har identifisert syv fond som konsekvent har vært blant topp 25% i sine respektive Morningstar kategorier under samtlige virusutbrudd det siste tiåret.

Christopher Greiner, CFA 27.11.2020 | 16.51
Facebook Twitter LinkedIn

Umbrella wide article

Den pågående Coronavirus-pandemien har satt en skikkelig støkk i markedene verden over, og sannsynligvis vil flere investorer i større grad hensynta virusutbrudd i sine fremtidige risikoanalyser. Selv om historiske avkastninger ikke er en garanti for fremtidige avkastninger, kan det allikevel være interessant å undersøke hvordan fondene har prestert i tidligere scenarier, herunder tidligere virusutbrudd. Vi har derfor tatt et tilbakeblikk for å identifisere hvilke fond som har manøvrert stødig gjennom virusutbruddene det siste tiåret, inkludert den globale pandemien vi nå opplever.

Vi har undersøkt følgende virusutbrudd: MERS (september – november 2012), Ebola (desember 2013 – februar 2014), Zika (november 2015 – februar 2016) og Coronaviruset hittil i år per 26. november 2020. Fondsuniverset er fond tilgjengelige for private investorer i Norge. Vi har benyttet Morningstar Direct for å undersøke fondsavkastningene i de ulike tidsperiodene, hvor formålet er å identifisere hvilke fond som konsekvent har prestert blant topp 25% i sine respektive Morningstar kategorier i løpet av de fire ovennevnte virusutbruddene.

7 fond har vært blant topp 25% i sin Morningstar kategori 

Listen under viser de syv fondene som konsekvent har vært blant topp 25% i sine respektive Morningstar kategorier i løpet av de fire virusutbruddene det siste tiåret. Vi ser at Blackrock (BGF) er godt representert med tre fond. Det er bare ett norskregistrert fond som konsekvent har vært blant topp 25% av fondene i sin Morningstar kategori, og det er allokeringsfondet Pareto Nordic Return A. Pareto-fondet er det eneste av de syv fondene som har levert positiv avkastning i samtlige av virusutbruddene det siste tiåret.

Tabell med avkastninger 26112020

Pareto Nordic Return A

Grafene i bildet under viser utviklingen i avkastningene for Pareto Nordic Return A i løpet av de ulike virusutbruddene. Coronavirusets herjinger påførte fondet et større tap enn kategorisnittet i mars i år, men i løpet av sommer- og høstmånedene har fondet levert en bedre avkastning enn konkurrentene. De relativt store variasjonene i avkastningene bekreftes også av standardavviket, der Pareto Nordic Return A har høyere standardavvik enn kategorisnittet i samtlige av virus-periodene.

Ikke overraskende påvirkes avkastningene til (allokerings)fond av vektingen i aksjer. For eksempel, i løpet av coronaviruset så langt i 2020 har Pareto Nordic Return A hatt en relativt høy aksjevekting. Ved utgangen av februar i år hadde Pareto Nordic Return A en aksjevekting på 85,6% - nest høyeste aksjevekting av samtlige allokeringsfond i kategorien (kategorisnittet hadde en aksjevekting på 77,8%). Den høye aksjevektingen medførte som tidligere nevnt en større nedtur i mars i år, etterfulgt av en raskere innhenting, sammenlignet med kategorisnittet. Hittil i år per 26. november har fondet levert 12,51% i avkastning, hvilket er 7,10% bedre enn kategorisnittet på 5,41%.

Pareto virus graphs 26112020

Hvis vi ser på vekstgrafen under for det siste tiåret, ser vi at Pareto Nordic Return A har prestert bedre enn kategorisnittet i stort sett hele tiårsperioden. Allikevel ser vi at avkastningene svinger mer, både opp og ned, noe som er spesielt synlig hittil i 2020 der fondet opplevde en markant V-formet innhenting.

Pareto ten year graph 26112020

UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

Et fond som virkelig har imponert det siste tiåret er UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P som hører hjemme i en populær Morningstar kategori: Europe Large-Cap Blend Equity. Fondet har utkonkurrert både referanseindeksen (MSCI Europe) og kategorisnittet i samtlige fire virusutbrudd. Spesielt imponerende er UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P sin meravkastning på 9,97% i forhold til referanseindeksen hittil i år per 26. november. Spesielt i de siste tre virusutbruddene (Ebola, Zika, og det pågående Coronaviruset), har fondet prestert lavere nedturer og høyere oppturer enn både referanseindeksen og kategorien som helhet – en utelukkende god egenskap.

UBS virus graphs 26112020

Vekstgrafen under viser siste 10-års avkastninger for UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P. Vi ser at fondet har prestert bedre enn både referanseindeksen og kategorisnittet i hele tiårsperioden. UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P opplevde også en markant nedgang i mars i år etterfulgt av en rask innhenting og ny all-time high tidligere i oktober.

UBS ten year graph 26112020

Konklusjon

Vi har sett at det finnes fond som konsekvent har prestert bedre enn gjennomsnittet under de fire virusutbruddene det siste tiåret. Selv om ingen virusutbrudd påvirker markedene likt, har utvilsomt coronavirusets pågående herjinger vært en påminnelse til investorer om markedspåvirkningene et virusutbrudd kan ha, både lokalt og globalt. I turbulente tider vil som regel verdiene på for eksempel aksjer og fond ha større variasjoner både ned og opp. Og vi har sett at økte svingninger også gjelder for de fondene som presterer bedre enn gjennomsnittet. Lærdommen fra fondsbevegelsene vi har observert i denne artikkelen, er at man ikke bør selge i frykt. Ta heller på deg de lange brillene og prøv å hold hodet kaldt. Tenk gjennom din langsiktige spareplan, og vurder målsetningen du har satt deg om fordelingen mellom eksempelvis rentebærende investeringer og aksjefond. Over tid går som regel investeringsgrafene mot nordøst, men vi må være forberedt på noe ekstra volatilitet på veien i enkelte perioder.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer