Gjør en signatur hos UNPRI forvalterne bedre på bærekraft?

Svaret er kanskje, nei og ja, avhengig av hva man se på.

Thomas Furuseth 23.05.2017 | 13.36
Facebook Twitter LinkedIn

UNPRI er, ifølge dem selv, den ledende proponenten til ansvarlige investeringer. Ved å signere på disse prinsippene følger det med en rekke krav. For detaljer, se her. https://www.unpri.org/about

Som man ser forplikter forvalterne seg ved å signere på UN PRI at man skal integrere ESG (miljø, sosiale og styringsprinsipper) inn i investeringsanalyse og -beslutninger. Videre skriver man under på transparensregler rundt ESG, samt at man skal koordinere innsatsen, påvirke selskapene også videre.

Av disse seks prinsippene, er det den første delen vi i Morningstar på dette tidspunktet måler effekten av gjennom vår metode som beregner Score på fondsporteføljen, og beregner en Rating på det enkelte fondet relativt mot andre fond innenfor samme kategori. Så, ser vi da noen sammenheng mellom porteføljene til dem som har undertegnet UNPRI, versus alle andre?

Kort om metode

UNPRI offentliggjør en liste med ulike grupper investorer og andre som har signert UNPRI. Fra Norge gjelder dette blant annet Skagen, Odin, DNB, Nordea (internasjonalt), Arctic, Pareto, KLP og Storebrand. Utfordringen blir å koble sammen disse dataene mot Morningstars, og manuell kobling av tusenvis av navn er upraktisk. Dermed har jeg brukt en metode som heter «Fuzzy Lookup» (jeg aner ikke om dette har et norsk uttrykk). Der setter man graden av likhet mellom uttrykkene og en algoritme søker gjennom likhetene. Jeg har matchet både mot merkevarenavn og firmanavn i databasen. Dessverre må man enten sette strenge vilkår, eller gå gjennom noe manuelt, og jeg valgte siste med halvstrenge «Fuzzy» kriterier og manuell gjennomgang. Det introduserer også feilkilder når Homo Sapiens skal bla gjennom 1000 treff, men jeg har gjort mitt beste.

Deskriptiv statistikk

Morningstar benytter informasjon fra Sustainalytics ned på selskapsnivå. De har scoret selskapene på E, S og G, og gitt en kontroversscore. Alt dette blir aggregert til porteføljenivå av Morningstar og deretter sammenligner vi informasjonen innenfor den enkelte kategori. Dermed blir Sustainalytics’ vurderinger et sentralt premiss for videre analyser. Riktignok er det slik at det er likebehandling av fondene, har to fond 5 % eksponering mot Apple, vil dette påvirke likt i begge fond. 

UNPRI

Ovenfor har jeg tatt ut alle aksjefond (eldste klasse) og regnet ut gjennomsnittet og annen statistikk. Overordnet sett ser det helt likt ut, men de som har underskrevet UNPRI har riktignok høyere Sustainability Score (Morningstars definisjon; ESG-Score på porteføljenivå minus kontorversscore), noe jeg skal komme tilbake til litt senere.

Dypere analyse

Ofte er det sammenhenger som man ikke helt klarer å se med det blotte øyet. Jeg kommer ikke til å gjengi tallene i stor utstrekning, da ville artikkelen bli mange sider lang, men i all hovedsak sjekket jeg om det betydde noe at selskapet hadde skrevet under på UNPRI. Jeg så i hovedsak på noen kilder, for eksempel kan man anta at de største forvalterne også har størst ressurser, samtidig kan de største fondene få størst oppmerksomhet og størst ressurser internt i en organisasjon. Dermed har jeg med forvaltningskapital i fondet og blant merkevarenavn. I tillegg om de har underskrevet UNPRI, selvfølgelig, om fondet er et indeksfond og om det er et sosialt ansvarlig fond.

Måler man mot Morningstar Sustainability Rating, så later det faktisk til at UNPRI-signatur drar ned Ratingen, men forholdstallet er svært lavt og ikke veldig signifikant. Sosialt ansvarlig drar i forventet retning og er sterkt signifikant.

Tidsaspekt

Et par tanker rundt dette, for det første kan man anta at de som underskrev først var mer interessert i etikken, men en annen hypotese kan være at det kan ta tid å innarbeide rutiner på tvers av organisasjonen. Derfor la jeg til antall år de hadde vært med i UNPRI, og en variabel for ikke-undertegnet. Da ser vi at signatur igjen har negativ påvirkning på Sustainability Ratingen, mens tidsvariabelen er positiv. Nå er også begge signifikante, men modellen som helhet har lav forklaringsgrad.

Hvis vi heller bytter fra globus til sustainability score og fjerner tidsvariablen trekker i det minste en signatur mot høyere bærekraftsskår. Siden vi har med mange forskjellige aksjefond fra alle deler av verden i datasettet, vil det naturlig nok få en innvirkning hva slags fond som finnes i utvalget. Med globus så blir tallene normalfordelt innad i kategoriene, slik at man har en relativ vurdering. Dermed ser det ut til at UNPRI-underskrift kan medføre at man lanserer litt andre fond enn resten av utvalget, men at når man sammenligner disse fondene mot tilsvarende fond gjør det det ikke bedre eller verre.

Et annet tidsaspekt som vi ikke har snakket om her, er at Morningstar Sustainability Rating er en punktmåling, dermed kan dette endres over tid.

Viktigere med ansvarlige fond, enn ansvarlige forvaltningsselskaper

UNPRI gjør en god jobb med å promotere ansvarlige investeringer, og de har blitt en viktig brikke i dette puslespillet. De tydeliggjør forvaltere som har tatt et standpunkt og setter krav til forvalterne når det gjelder arbeidet med ESG. Mye av arbeidet vil ikke synes her, og det er heller ikke intensjonen. Hvis man riktignok skal velge seg én plassering og ønsker å investere ansvarlig, er det ikke nok å sjekke om forvalter har underskrevet UNPRI, man må sjekke det aktuelle fondet. Hvis jeg skulle valgt én faktor jeg skulle sjekket, så ville det være om fondet i seg selv beskriver seg som et ansvarlig fond. Her er det en helt klar og positiv sammenheng mellom beskrivelse og innhold. Det var slik for ett år siden, og det har vært slik helt siden Morningstar begynte å måle fondens investeringer innenfor ESG.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Apple Inc234,40 USD1,67Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer