Morningstar Sustainability Rating

Et nytt perspektiv for investorer. 

Jon Hale 17.03.2016 | 9:14
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstars misjon er å lage gode verktøy som hjelper investorer med å gjøre fornuftige investeringsbeslutninger slik at de kan nå sine finansielle mål. De siste 30 årene har Morningstar drevet innovasjon som har hjulpet investorer med å analysere, sammenligne, velge og overvåke fond og børsfond. Eksempler på slik innovasjon er Morningstar Rating, Morningstar Style Box, Morningstar Kategori og Morningstar Analyst Rating. Morningstar Sustainability Rating for fond følger denne tradisjonen, og gir investorer en ny måte å evaluere fond på, gjennom bærekraftsprofilen til de enkelte underliggende verdipapirene i fondets portefølje ved å vise en beregnet Morningstar Sustainability Rating på fondsnivå.

Bærekraftighet er svært viktig for mange mennesker i dag. I flere undersøkelser besvarer mennesker at de er bekymret for klimaendringer, miljøet og måten selskaper behandler sine ansatte, samt selskapenes sosiale ansvar. I investeringsverdenen blir dette ofte referert til som ESG (Environmental, Social and Governance; altså miljø, sosial og styring). Stadig flere investorer er interessert i å se om deres egne ESG-holdninger og bekymringer blir uttrykt gjennom deres investeringsportefølje. Dette gjelder spesielt kvinner og yngre investorer viser de undersøkelser som er gjort. For mange er dette et uttrykk for deres personlige verdier og de ønsker at det investeres i selskaper der aktiviteten i selskapet gjenspeiler investors bærekraftsyn. For andre, for eksempel forvaltningsselskaper, kan det også handle om å vurdere andre risikoaspekter. Det er blant annet økt erkjennelse at bærekraftige selskaper kan påvirkes positivt på bunnlinjen, dermed gir det mening å sette søkelyset på ESG-forhold i investeringsprosessen også fra et forvalterperspektiv. Det gjelder spesielt de som har et lengre perspektiv.

Frem til nå har investorer manglet verktøyene de trenger for å vurdere hvor bærekraftig et fond er sammenlignet mot andre fond. Deres valg har så langt blitt redusert til et håndfull utvalgte fond som uttaler eksplisitt at fondene følger bærekraftig eller ansvarlig tilnærming i sin forvaltning. Ansvarlige fond kan benytte et utvalg av teknikker, inkludert ekskludering av visse selskaper, aktivt eierskap også videre. I dag tar de fleste SRI-fond (socially responsible investments; ansvarlige investeringer) også hensyn til ESG-faktorer i utvelgelsesprosessen.

SRI-fond kan passe behovene til enkelte, men investorer interessert i bærekraft møter to utfordringer. For det første er det svært få slike fond. Disse fondene utgjør kun ca 2 % av fondsutvalget globalt. Noen SRI-fond gir god avkastning, mens andre ikke har etablert sterke resultater, noe som bidrar til å redusere utvalget ytterligere. Den andre utfordringen er at det ikke har vært noen enkel fremgangsmåte for uavhengig å vurdere hvor bærekraftige disse investeringene er opp mot hverandre.

Morningstar Sustainability Rating har som målsetning å hjelpe investorer å møte disse utfordringene og hjelper å sette bærekraftige investeringer ut i live. Dermed kan investorer, ved å benytte ratingen, vurdere på uavhengig vis om fondets ansvarlighet lever opp til mandatet ved å investere i selskaper som har de beste praktiseringer av bærekraftmål. Morningstar vil beregne Sustainability Rating for alle fond som har nok data for fondets enkelte beholdninger, noe som gjør det enklere for investorer å se på fond uavhengig av deres SRI-merkelapp og man kan se på konvensjonelle fond som gjør det godt på ESG-forhold. Totalt vil omkring 20.000 fond globalt få dette, hvor også norske fond inngå. Morningstar Sustainability Rating vil dekke et stort behov, nå og fremover, fra investorer for en objektiv og robust måte å evaluere deres investeringer og undersøke om disse investeringene svarer til beste praksis innenfor bærekraft.

Hvordan ratingen virker

Morningstar Sustainability Rating er en målenhet på hvor bra selskapene, som finnes i et fond, forvalter sine ESG risikofaktorer og muligheter, sammenlignet relativt mot tilsvarende fond. Vi benytter ESG data på selskapsnivå levert av Sustainalytics (en ledende leverandør av ESG ratinger og analyse) for å kalkulere ratingen (se note 1 nedenfor). Alle fond som har minst 50 % av forvaltningskapitalen dekket med ESG rating av Sustainalytics vil få en Morningstar Sustainability Rating.

Morningstar Sustainability Rating

Vi benytter en tostegsprosess. Først regner vi ut porteføljens Sustainability Score, dette er et aktivavektet gjennomsnitt av en porteføljes normaliserte selskapsnivå ESG-scores. I dette blir det også gjennomført en reduksjon av scoren som følge av eventuelle kontroversielle hendelser i de selskapene som ligger i porteføljen (se metodedokument for flere detaljer). Vi normaliserer tallene fra Sustainalytics for å gjøre tallene sammenlignbare på tvers av industrier. Dette er helt nødvendig, siden vi ser på diversifiserte porteføljer.

I neste omgang sorterer vi fondene i fem normalfordelte grupper, ved å sammenligne fondets Sustainability Score med fondets konkurrenter innenfor den samme kategorien.

Morningstar Sustainability Rating

Hvordan bruke Morningstar Sustainability Rating

Investorer og deres rådgivere kan benytte Sustainability Score for å evaluere hvor godt selskapene i fondets portefølje forvalter ESG risikofaktorer og muligheter, relativt til deres konkurrenter innad i en industri. Tall over 50 indikerer at, fondet, i gjennomsnitt, er i den øvre halvdelen i forhold til industrigruppen (se 3. notat). Investorer kan benytte Morningstar Sustainability Rating for å evaluere fondets relative resultater sammenlignet med andre fond innad Morningstars kategori. 

Morningstar Sustainability Rating

Konklusjon

Morningstar Sustainability Rating er ikke den endelige konklusjonen når det gjelder bærekraftige investeringer, men det er et viktig første steg for å gi investorene bedre verktøy for å evaluere og sammenligne fond basert på bærekraftige investeringsprinsipper. Morningstar tror på åpenhet og transparens i markedet, og dette initiativet er ment å bidra til dette. Ratingen hjelper investorer med å besvare fundamentale spørsmål som «Hvor godt arbeider selskapene i mine porteføljer med å forvalte bærekrafts-utfordringer og –muligheter?» Ratingen gjennomføres på en robust og objektiv måte, ved å benytte fondets beholdningsdata, kalkulering av porteføljescores, og sammenligne fondene mot hverandre på en enhetlig og pålitelig måte. Dette er et fremskritt som bør hjelpe bærekraftsfokuserte investorer å generere bedre utfall, målt på ESG-muligheter og risikofaktorer.

Notes:

1 We use two main elements of Sustainalytics research: Company ESG Ratings and Controversy assessments. Sustainalytics covers more than 4,500 companies globally, assigning ESG Ratings based on annual company evaluations relative to their global industry peer groups. Sustainalytics’ analysts use a peer-group-specific mix of key indicators in each of the three broad areas (environmental, social, and governance) to capture the most relevant ESG issues in each peer group. The resulting Company ESG Rating comprises a score and peer group ranking, as well as underlying scores and rankings for each of the three—E, S, and G--components. Controversy assessments are incidents that companies are involved in related to ESG issues, which Sustainalytics identifies and monitors in real time. The firm covers more than 10,000 companies with Controversy assessments. Controversies are grouped based on severity from Category 1 (Low) to Category 5 (High), along with an outlook assessment on whether the situation is trending worse or improving. Sustainalytics likens the severity scale to a hurricane warning system, meaning that the degree of seriousness rises exponentially from lower to higher categories.

2 http://corporate1.morningstar.com/Morningstar-Sustainability-Rating-Methodology-2/

3 As a portfolio-based metric, the Sustainability Rating does not reflect exclusionary screening. In other words, funds aren’t automatically rewarded or penalized for excluding certain companies or industries. Neither does the rating reflect the active ownership activities, including company engagement, of many SRI funds. The rating measures how well the companies in a portfolio are managing their ESG risks and opportunities relative to their industry group peers.

4 The Sustainability Rating is portfolio-based, not performance-based. It should be used alongside traditional risk, return, and style metrics as well as qualitative assessments of a fund’s investment process and how well it has been executed over time. As a purely portfolio-based measure, the Sustainability Rating has no impact on the Morningstar Rating for funds, or vice versa. The same goes for the Stewardship Grades we give to asset managers. While it doesn’t automatically have an impact

on our Analyst Rating for funds, it is an additional metric our analysts can consider alongside many others in their evaluations.

 

TAGS
ESG
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings