Slik vurderer du historisk avkastning

Historiske resultater kan være nyttige når en vurderer den i sammenheng med forvalter og fondets strategi, men den må vurderes i en sammenheng.

Morningstar 21.08.2013 | 9.00
Facebook Twitter LinkedIn

Hvordan bruker du historisk fondsavkastning? Hver investor har sin måte å analysere resultatene til fondet på, og det ene trenger ikke nødvendigvis være bedre eller dårligere enn den andre. Noen ser helt bort i fra historisk avkastning, mens andre ser på hvert eneste lille prosentpoeng.

For å få ulike synspunkter ble noen av Morningstars amerikanske eksperter spurt hvordan de bruker historiske resultater. (Artikkelen er forkortet).

Jeff Ptak, President and Chief Investment Officer of Morningstar Investment Services 
Avkastning burde være kun en liten del av enkeltkomponentene satt i en større sammenheng. Det burde være en liten, bekreftende rolle. For eksempel: Hva forteller historikken deg om investeringsstilen? Hva forteller det om hvordan forvalteren har utøvd sin prosess? Kan du gjenkjenne deg i hvordan fondet har oppført seg med forvalterens uttalte investeringsfilosofi? Hvordan har fondet oppført seg i perioder som sterke rally (2009) og sterke børsfall (2008)?
Ideelt sett burde en sette avkastning helt til slutt i vurderingen av gjennomgangen av fondet og fokusert på andre faktorer med høyere prioritering (er strategien mulig å gjenta, forvalterens evner og erfaring, hvor investorvennlig er både forvalter og selskapet han jobber for, og hvor konkurransedyktige er kostnadene). Ved å se på avkastning til slutt, vil ikke det påvirke hvordan vi ser på de faktorene med større forutsigbarhet for dine sluttresultater i like stor utstrekning. Hvordan man ser på avkastning vil variere med hvilket fond man ser på, mens man har i bakhodet at avkastningen tenderer til å vende tilbake til gjennomsnittet, at det finnes stilistiske skjevheter i fondet, og at flaks spiller en stor rolle i fondets mer- eller mindreavkastning.

(Morningstar Investment Services, Inc. is a registered investment advisor and wholly owned subsidiary of Morningstar, Inc.)

Russ Kinnel, Director of Mutual Fund Research

Avkastningstall er svært informative, men dens evne til å forutsi fremtidige resultater er begrenset. I det store bildet, se på hvordan fondets resultater har vært under forvalters periode målt mot indeks og konkurrenter. Altfor ofte ser investorer på for kort historikk, hvis en forvalter har vært i førersetet i 12 år, bør du se på hele denne perioden. Hvis forvalter er byttet for ett år siden, har du dessverre begrenset med informasjon, og avkastningen før byttet bør du se bort i fra.
Jeg liker også årlig avkastning. Selv om fondet har 10 årsavkastning som er svært god, kan det ha hatt ett eller to år som var svært begredelig. Jeg ønsker også å se hvordan fondet gjorde det sammenlignet med dets kategori og referanseindeks. Du bør forberede deg på et større tap enn det som har vært historisk. Sjekk aksjefondets avkastning i år som 2000, 2001, 2002, 2008 og 2011 for å se hvordan fondet gjør det i nedgangstider. Se også hvordan fondet gjør det i år som 2003 og 2009 når det var aksjerally. Videre se hvordan fondet avviker fra konkurrentene og referanseindeksen, slik at du kan benytte fondet i en helhetlig portefølje.

Sam Lee, ETF strategist and editor of Morningstar ETFInvestor

Historisk avkastning alene er mer eller mindre ubrukelig og potensielt skadelig måte å måle en strategi. Først og fremst er den sensitiv for start og sluttdatoene som du ser på. For det andre er perioden som du har tilgjengelig altfor kort til å være meningsfylt. En strategi med 3, 5 eller til og med 10 år med kjempemessig avkastning vil sannsynligvis ikke fortsette å gi meningsfylt meravkastning (ellers ville det vært lett å plukke en vinnende strategi). Hvis du skal se på avkastning alene trenger du ofte flere tiår med data for å få statistisk sikker konklusjon, og det fordrer at prosessen ikke endrer seg fundamentalt. Videre kan historisk sterk avkastning i en aktivaklasse eller strategi bety at aktivaene er blitt dyre, eller at strategien er overbefolket og burde bli unngått.

Den virkelige verdien ligger i å bruke historisk avkastning som et tillegg til en helhetlig vurdering av en strategi, eller aktiva, fordi en god strategi (aktiva) kan erfare mange år med dårlige resultater og motsatt. Historiske resultater gir sjelden nok informasjon for å bekrefte eller avkrefte en strategis fortreffelighet. Når den gjør det, er det stort sett for å avkrefte (dårlige aktive forvaltere tenderer til å fortsette å være dårlige).

Av disse grunnene pleier jeg å rette min energi mot å identifisere strategier fundert på en sterk økonomisk intuisjon, bekreftet av flere uavhengige forskere og at strategier har fungert for mange tiår i mange forskjellige land.

Eric Jacobson, senior fund analyst

På obligasjonsfondssiden pleier vi å se på spesifikke perioder som karakteriserer ulike markedshendelser. For eksempel var tredjekvartal i 2011 spesielt dårlig for risikofylte deler av obligasjonsmarkedet og en utmerket periode å eie korte statsobligasjoner. 2008 så relativt likt ut som tredjekvartal 2011, bare mye verre. Hvor bra eller dårlig et fond avkastet seg i disse periodene sier noe om hvordan fondet var posisjonert med hensyn til risikotagningen på dette tidspunktet enten det er kort eller lang durasjon (et mål på sensitivitet til renteendringer), kreditteksponering også videre. Mer nylig har vi sett på perioden mai/juni 2013 siden rentesensitivitet, inflasjonsbeskyttede obligasjoner og vekstmarkedsobligasjoner var alle i rødt i denne perioden. Årlig avkastning kan også være nyttig i denne konteksten. Fordelen med årlige tall er at de ikke overlapper hverandre, slik som for eksempel 3, 5 og 10 års avkastningstall. Derfor er 3, 5 og 10 års-avkastningen sensitivt for endringer i siste periode eller når for eksempel år som 2008 faller ut av perioden. Vi ser selvfølgelig på hvordan fondet har oppført seg i den perioden forvalter har hatt ansvaret.

Mange veier til Roma

Som du nettopp har lest er meningene noe delte, men ofte samstemte om at en må se på avkastningen i en sammenheng og gjerne på slutten av dine undersøkelser av fondet for å bekrefte eller avkrefte din tese. Dessuten bør du være forsiktig med å dra konklusjoner til avkastning opparbeidet under en annen forvalter. Analyse av avkastning for å sette fondets resultater i perspektiv kan gjøres på uendelig mange måter, men hvis alle fondene dine gjorde det dårligere enn sine konkurrenter i for eksempel 2008, kan det tyde på at du foretrekker en viss type forvaltere, og at disse har høyere risiko. Et forsøk på diversifisering og en annen type avkastnings- og risikoprofil kan gjøre turen mindre humpete ved at det konservative fondet faller mindre i 2008, men også får en svakere opptur i 2009. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer