Alternative fond: Ikke lenger bare Absolute Return og Long/Short

I årene etter UCITS III har vi sett en dramatisk vekst i antall fond med sofistikerte strategier.

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel: Artikkelen inneholder mye hedgefondsjargong som vanskelig lar seg oversette til norsk.

Tidligere har de fleste av disse strategiene vært begrenset til hedgefond og sjelden blitt laget som investeringsfond (Unit Trust) eller verdipapirfond for den vanlige individuelle investor. Endringene som inngår i UCITS III-direktivet tillater ”sofistikerte” UCITS. Den relative suksessen til alternative strategier i finanskrisen, sammen med likviditeten og den regulative beskyttelsen til regulerte fond, har skapt gode vekstforhold for denne type strategier på den regulerte fondsmarkedsplassen.

Hittil har Morningstar primært gruppert disse fondene i tre kategorier: EUR Absolute Return, Non-Euro Absolute Return og Long/Short. Ulikt de fleste Morningstarkategorier har de to Absolute Return-kategoriene blitt basert på informasjon fra prospektet heller enn den underliggende porteføljen eller strategien. Felles for Absolute Return-fond er valget av en navngitt absolutt (positiv) referanseindeks, eksempelvis inflasjon pluss 4% årlig, heller enn en relativ referanseindeks, som Oslo Børs Hovedindeks. ”Hedgefond”-kategorien har vært mer sensitiv for strategiimplementering, hvor vi segregerer fondene i standard praksis med fellesnevner at fondene har mulighet for ha negativ eksponering.

Generelt bruker Morningstar først og fremst underliggende porteføljer for å bestemme hvilken kategori et fond skal tilhøre. Det sekundære kriteriet har vært teknikker for implementering av strategier. Våre nye kategorier for fond med alternative strategier i Europa er i tråd med Morningstars standardprosess. De tre ovennevnte kategoriene er blitt fordelt på atten portefølje- og strategibaserte referansegrupper. Det er verdt å merke seg at vi har fjernet terminologienen ”Absolute Return” fra vårt nye kategorirammeverk.

Vi fjerner ikke disse kategoriene for å være demagogisk ovenfor fond med nedskrevet avkastningsmål. I mange tilfeller er disse uttalte positive avkastningsmålene nyttige når man skal evaluere fondets suksess, men et avkastningsmål gir investorer lite informasjon om hvordan fondet gjennomfører porteføljeforvaltningen.

Kategoriene
Hedgefond-kategorien har blitt delt inn i ytterligere seks kategorier; en rentekategori og 5 regionsbaserte aksjekategorier. Med hedgefondsjargong kaller vi dem retningsbestemt (Directional). 

Fond i kategorien “Alt-Long/Short rente” er involvert i kjøp eller salg av Credit Default Swaps og andre finansielle derivater for å hedge (forsikre) en del av markedseksponeringen. Et av de større fondene i denne nye kategorien er Threadneedle Absolute Return Bond (ikke tilgjengelig i Norge), et fond som har fleksibiliteten til å kjøpe CDS, shorte kredittrisiko, handle rente-futures og andre rentestrategier som ikke er vanlige i long-only rentefond.

De fem retningsbestemte aksjekategoriene ser til innholdet i porteføljene for å identifisere sitt regionale fokus i tillegg til den underliggende aktivaklassen aksjer. Det er egne kategorier for fond med fokus på Europa, fond med fokus på Storbritannia, på USA, og på vekstmarkedsfond. Fond uten noe spesifikt regionalt fokus er inkludert i kategorien ”Alt – Long/Short aksjer – Global”. Disse fondene antas å ha short eksponering gjennom direkte short-salg av aksjer, salg av aksjeindeksfutures og inngåelse av contracts for difference (CFD). Et nytt tilskudd til denne kategorien er Theorema European Equity Long-Short (ikke tilgjengelig i Norge). Dette fondet faller inn i kategorien ”Alt-Long/Short – Europe”.
Unntaket til denne definisjonen er såkalte 130/30-fond. Tanken bak short-posisjonen i et long/short-fond er å redusere Beta og markedskorrelasjon. Dette er annerledes for 130/30-fond som ikke bruker short-posisjonene til å redusere markedseksponeringen.

Den neste gruppen med nye kategorier forsøker å fullstendig dempe markedet som en kilde til avkastning. I akademia har disse strategiene ulike navn; arbitrasje, relativ verdi og markedsnøytral. Ved å sikre markedseksponeringen til porteføljen søker disse strategiene avkastning som utelukkende er alfa, uavhengig av bevegelser i aksje- eller obligasjonsmarkedene. Vi har lansert tre kategorier for å skape referansegrupper for disse fondene: ”Alt – Markedsnøytral – Aksjer”, ”Alt – Rentearbitrasje” og ”Alt – Diversifisert arbitrasje”. Som navnene tilsier skal hver kategori isolere relative verdistrategier basert på eksponeringen i de underliggende porteføljene. Strategier innen Markedsnøytral – aksjer investerer primært i aksjer og aksjerelaterte derivater. JPM Highbridge Statistical Market Neutral har håndtert en nøytral strategi i UCITS-form siden 2007, men denne strategien er også tilgjengelig i USA som et verdipapirfond og som et fullt ut tøylefritt hedgefond på Cayman Islands. På samme måte investerer fond med strategien Rentearbitrasje primært i renteinstrumenter og relaterte derivater. Fond under Diversifisert arbitrasje er ikke primært investert i noen av de to andre arbitrasjestrategiene. Disse fondene investerer i en miks av aktivaklasser samtidig som de driver vesentlig hedging av all markedseksponering.

Hver av de ni kategoriene presentert over er først basert på investeringsstrategi før man ser på hvilke aktivaklasser fondet investerer i. I den neste gruppen av kategorier snus dette ved at man først ser på hvilke aktivaklasser de underliggende porteføljene investerer i før man ser på strategien. Fond i denne gruppen gjør sine investeringer primært gjennom derivater.

Kategorien “Alt – Systematisk futures” inkluderer fond som har en teknisk tilnærming til investering i futuresmarkeder. De fleste av disse fondene bruker momentumbaserte strategier som ikke er avhengig av innblanding fra en forvalter. Man AHL Diversity er et fond som benytter denne systematiske teknikken når de utvikler sine posisjoner. Posisjoner for denne type fond er normalt ansett som retningsbestemte.

På motsatt side av spekteret finnes de Globale makrofondene. Forvaltere av denne type fond roterer vanligvis sektorer og aktivaklasser til både long- og shortposisjoner basert på fundamental analyse og makroøkonomiske prognoser; momentum og tekniske signaler blir sjelden benyttet. Fond som følger denne strategien benytter både retningsbestemte og relative verdiposisjoner.

De siste to kategoriene innenfor denne gruppen er Valuta og Volatilitet. Valutafond oppnår avkastning basert på valutamarkedene. Disse investeringene kan inkludere valutapar (eks USD/EUR); retningsbestemte posisjoner i en enkelt valuta, så vel som andre handelsstrategier som er knyttet til bevegelse i valutakurser. Absolut Insight Currency Fund er et stort eksempel på et fond som fokuserer på valutahandel.
Volatilitetsstrategier inkluderer blant annet volatilitetsarbitrasje og strategier involvert i å selge opsjoner. Prisendringer i derivater som skyldes endringer i implisert og forventet volatilitet er hoveddriverne til avkastningen til disse fondene.

De gjenværende kategoriene kan betegnes som “multiprosess” av natur ettersom de investerer i flere aktivaklasser. Fond i Event Driven-kategorien er involvert i både relativ verdi og retningsbestemte handler som er assosiert med bedriftshendelser som konkurser,reorganiseringer, sammenslåinger eller endringer i bedriftens strategi.
Multistrategifond benytter seg av en rekke alternative strategier gjennom ett enkelt forvaltningsteam. Disse fondene skiller seg fra globale makrofond primært gjennom utøvelse av strategi. Multistrategifond benytter seg vanligvis av fundamental verdipapirseleksjon innenfor hver av de underliggende strategiene, mens makrofond fokuserer på å velge den rette aktivaklassen.

De siste tre multiprosesskategoriene er “Alt – Fond av fond – Aksjer”, ”Alt – Fond av fond – Multistrategi” og ”Alt – Fond av fond – Øvrige”. Vanligvis skiller ikke Morningstar fond-av-fond fra enkeltfond, men vi har endret på dette for alternative fond ettersom få av disse fondene vil passe inn i andre kategorier enn ”Alt – Multistrategi”. UCITS Fond-av-hedgefond ligner mer på hedge fond-av-fond enn fond-av-fond som benytter tradisjonelle strategier. Det finnes mye akademisk litteratur som beskriver forskjellene mellom fond-av-fond og multistrategi hedgefond. Vi har valgt å følge praksisen i hedgefondindustrien og isolere disse fondene for å kunne skape relevante referansegrupper. Fond innenfor kategorien ”Alt – Fond av fond – Aksjer” er generelt diversifisert mellom strategiene global makro og systematisk futures, og kategorien ”Alt – Fond av fond – Multistrategi” inkluderer fond-av-fond som er diversifisert over alle de ovennevnte strategiene uten noe spesifikt fokus.

Etter hvert som markedet for alternative investeringer fortsetter å konvergere forventer vi at stadig flere fond vil fylle disse kategoriene. Mange fond er regulerte versjoner av hedgefond som er tilgjengelige for insitusjoner og kvalifiserte investorer. Våre kategorier for hedgefond og europeiske open-end-fond er basert på den samme strukturen. Vi håper at disse nye kategoriene vil hjelpe deg å navigere gjennom det store antallet aktivaklasser og strategier som nå er tilgjengelig for alle investorer.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer