Europa har mye gass. Så hva bekymrer vi oss for?

Gasslagrene er godt fylte og prisene er lave for øyeblikket. Men en kraftig økning i etterspørselen etter LNG gjør Europa sårbar for prisvolatilitet.

Valerio Baselli 13.05.2024 | 9.54
Facebook Twitter LinkedIn

Qatar LNG-tankere

Gassprisene i Europa har vært volatile i løpet av våren på grunn av kaldere vær og mindre leveranser fra Norge. Men nå som vi nærmer oss sommeren forbereder EU seg allerede på neste vinter.

Så langt ser utsiktene lovende ut: De europeiske gasslagrene er fylt opp til 63,2% (per 5. mai), et nivå som er høyere enn i 2023 og høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene (47%). Dette nivået er det nest høyeste siden 2020, da et fall i den globale etterspørselen under covid-pandemien presset futureskontraktene ned til 9 euro. Og en analytiker spår at de europeiske gasslagrene kan nå 100% kapasitet innen tidlig vinter 2024. Men det er risikoer fremover ettersom etterspørselen fra Kina etter LNG øker og Europa konkurrerer om leveransene.

På det nederlandske TTF-markedet handles naturgassfutures for den første måneden til rundt 31 euro per megawattime (per 8. mai), som er samme nivå som for tre år siden og nesten halvparten av de 54 euro/MWh som ble nådd 8. oktober i fjor år, dagen etter Hamas sitt angrep på Israel som utløste en massiv militær motoffensiv.

"Naturgassprisene i Europa opplevde mye volatilitet i april", sa Warren Patterson, leder for råvarestrategi hos ING, i en analyse publisert 7. mai.

"Enmånedsterminen på TTF steg fra drøyt 25 euro/MWh i begynnelsen av april til nesten 34 euro/MWh i midten av måneden, før den falt under 30 euro/MWh i slutten av måneden. Prisene steg imidlertid igjen i begynnelsen av mai. Reduserte norske gasstrømmer til Europa og en sen kuldebølge over store deler av kontinentet økte varmebehovet i andre halvdel av april".

Ifølge Patterson vil imidlertid denne volatiliteten være midlertidig: "Europa vil nå 100% lagring før starten av neste oppvarmingssesong".

"Dette bør holde prisene nede, og vi forventer at TTF vil ha et gjennomsnitt på 25 euro/MWh gjennom resten av før-vintersesongen".

Tabellen nedenfor viser forskjellene mellom landene når det gjelder gasslagring.

EU er mindre avhengig av energi fra Russland

Etter den russiske invasjonen av Ukraina, klarte EU å avslutte importen av russisk gass. Etter de smertefulle økningene i energiprisene i 2022 har vi sett en jevn nedgang, takket være en kombinasjon av mildvær og redusert etterspørsel. Samtidig er det en rask økning i importen av LNG (flytende naturgass) og infrastrukturen for å støtte den.

I følge data fra Bruegel, en Brussel-basert politisk-økonomisk tankesmie, har EU redusert importen av russisk fossilt brensel fra maksimalt 16 milliarder dollar per måned tidlig i 2022 til rundt 1 milliard dollar per måned innen utgangen av 2023.

Selv om Russland ikke lenger har de ekstraordinært høye eksportinntektene som de hadde tidlig i 2022, er intektene fra eksport av fossilt brensel fortsatt sammenlignbare med 2019, hovedsakelig fordi landet har flyttet olje- og gasseksporten til Kina, India og Tyrkia. For å kompensere for den reduserte russiske importen har Europa økt importen fra andre land.

Europa trenger mer LNG

Globalt sett er etterspørselen etter LNG rekordhøy. Samtidig som Europa importerer mer og mer LNG, konkurrerer man også med Kina om råvaren.

Europas LNG-import doblet seg fra 20 prosent i 2019 til 40 prosent i 2023, hovedsakelig på grunn av en femdobling av importen fra USA. Importen av russisk LNG økte også, men i absolutte tall tilsvarte denne økningen mindre enn 10% av gassen som ble transportert gjennom Nord Stream-rørledningen da den var i drift.

Ifølge Energy Outlook Advisors (EOA) viser skipssporingsdata at global etterspørsel etter LNG nådde et rekordnivå i 2023, på 401 millioner tonn (mt), opp fra 390 tonn i 2022, som allerede var et rekordår i seg selv. Denne etterspørselen kommer på bakgrunn av begrensede tillegg av ny kapasitet og lavere spotpriser sammenlignet med 2022.

Denne økte etterspørselen etter LNG har gjort europeiske land sårbare for markedsvolatilitet, spesielt ettersom 70% av denne importen kjøpes på kortsiktige kontrakter. I fjor førte det usedvanlig milde vinterværet til redusert etterspørsel etter oppvarming i både Europa og Asia. I tillegg til mildværet førte den økonomiske nedgangen i Kina mellom 2022 og første del av 2023 til en nedgang i Beijings LNG-import, men dette kan være i ferd med å endre seg.

Den kinesiske økonomien beveger seg igjen

Drevet av kinesisk etterspørsel, forble Asia toppdestinasjonen for sjøbårne LNG-laster i 2023, og mottok mer enn 258 tonn eller 64% av den globale etterspørselen. I følge EOA-data gikk Kina forbi Japan som verdens største LNG-importør i fjor, med en økning på 13,7% etter at kinesisk gassetterspørsel i 2022 ble påvirket av en svak industri på grunn av covid-kontrolltiltak og høye spotpriser på LNG som følge av en enestående etterspørsel i Europa.

Nå viser imidlertid den kinesiske økonomien tegn til oppvåkning: i første kvartal 2024 økte BNP med +5,3% på årsbasis, noe som var over markedets forventninger og enda høyere enn det allerede ambisiøse målet som regjeringen i Beijing hadde satt for seg selv (som spådde en vekst på ca. +5%).

Ifølge estimater fra Kinas statskontrollerte Economics and Technology Research Institute (ETRI), nådde den totale kinesiske importen av naturgass, både via rørledninger og flytende via skip, rekordnivå i første kvartal på 33 tonn. Bare i mars økte importen med 21% sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig forventes det at Kina, ifølge ETRI, vil legge til en rekordstor ny LNG-mottakskapasitet på 60 tonn per år i 2024, noe som betyr at landets totale LNG-mottakskapasitet vil beløpe seg til 176 tonn per år, en økning på 52% sammenlignet med 2023. 

I følge US Energy Information Administration (EIA) er "det voksende LNG-forbruket i Asia en stor usikkerhetsfaktor med potensielt store implikasjoner for globale markeder".

"Mangelen på langsiktige kontrakter i Europa øker forsyningsrisikoen under kaldt vær og prisøkninger og kan også intensivere konkurransen om spot-LNG mellom regioner". Ikke minst fordi, som EIAs analytikere påpeker, de globale LNG-markedene vil se beskjedne tilbudsøkninger de neste årene. 

Prisene vil sannsynligvis forbli volatile

Det er mange ukjente faktorer. "Gassprisene i Europa vil sannsynligvis forbli volatile en stund ettersom EU må konkurrere med det mer prisfølsomme Kina og i mindre grad med India og Thailand, om LNG-lastene", sa Stephen Ellis, energistrateg i Morningstar.

"Denne dynamikken fører til større uforutsigbarhet i prisene, ettersom påliteligheten til LNG-lastene ikke kan garanteres på veldig kort sikt til den mest optimale prisen."

Markedet forventer imidlertid ikke noen enorme topper i de kommende månedene. På TTF handles terminskontrakter for naturgass som forfaller i desember 2024 til 37,5 euro/MWh (omtrent 20% over dagens nivå), mens de for januar og februar 2025 handles til rundt 37,9 euro/MWh. 

"Ettersom lagringsanleggene i EU og USA er svært fulle, vil gassprisene sannsynligvis forbli ekstremt lave i 2024, før de gjenoppretter seg i 2025 når den fornyede etterspørselen etter LNG tar seg opp", legger Ellis til.

Morningstars analytikere mener i denne sammenheng at de beste mulighetene representeres av selskaper som utnytter etterspørselen etter gass til rabatterte priser, for eksempel Kinder Morgan (KMI) og TC Energy (TRP), som vil dra nytte av økt etterspørsel og tilgang på LNG-råstoff.

Tabellen over viser også hvilke børshandlede råvarefond som har eksponering mot naturgass.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer