Hva økonomer tror en nedgang i Kina kan bety for resten av verden

Hvilken innvirkning vil svakere produksjonspriser og dempet eiendomssalg ha på andre økonomier?

Kate Lin 07.09.2023 | 16.15
Facebook Twitter LinkedIn

arbeider på produksjonslinje, Kina

I store deler av verden opplever forbrukere høye priser og høye renter. I kampen mot inflasjon har den amerikanske sentralbanken presset rentene til de høyeste nivåene på 22 år. I løpet av de siste par månedene har Bank of Canada, Den europeiske sentralbanken og Bank of England alle hevet rentene. Og det er liten enighet om hvilke beslutninger sentralbankene vil ta i september.

Imidlertid er det en sentralbank som kuttet renten i august - People's Bank of China senket sin ettårige lånerente til 3,45%. Kina har ikke en overopphetet økonomi og følger derfor sin egen makroøkonomiske politikk. Dette betyr imidlertid ikke at bildet er rosenrødt. Politiske beslutningstakere i Beijing står ovenfor egne utfordringer, inkludert deflasjonspress, yuan-svekkelse samt en krympende eiendomssektor. 

Økonomer og markedsobservatører antyder at disse utfordringene potensielt kan ha bredere konsekvenser utover Kinas grenser, som:

  • Påvirkning på globale metalleksportører
  • Nye handelspartnerskap, og
  • Billigere varer for utviklingsmarkeder

Betyr dette at tiden er inne for å satse på Kina? Eller gir det mening å satse mot verdens produksjonssentrum? Vi går i dybden på hvert av disse aspektene.

Metalleksportører sliter

Nedgangen i eiendomssektoren, som tidligere var en primær driver for økonomisk vekst, er et eksempel på virkningen av Kinas kampanje for å redusere sin økonomi og redusere avhengigheten av gjelds- og investeringsdrevet vekst. Denne nedgangen har hatt bredere effekter, ettersom svak kinesisk innenlandsinvestering og tregt salg av nye boliger har gitt umiddelbare konsekvenser for råvareeksporterende land som er avhengige av Kina som et sluttmarked.

Økonomer tror at dette miljøet vil fortsette å dempe global etterspørsel etter råvarer og råvarepriser.

Robert Gilhooly, senior EM-økonom hos abrdn, sier: "Råvareeksportører, som Chile, Peru, Sør-Afrika og Australia, kan oppleve mindre etterspørsel fra Kina. Dette vil igjen føre til avkjøling av globale priser, med ringvirkninger som påvirker investeringer, skatteinntekter og bredere forretningssentiment".

På lengre sikt er den pågående gjeldsreduksjonen et forsøk på å omstille økonomien til å bli mer drevet av forbruk, i motsetning til å være investeringsdrevet. Gilhooy forklarer: "Siden investeringer er relativt importsensitive, vil Kinas skift mot en økonomi drevet av det indre markedet sannsynligvis resultere i en relativt dempet stimulans til handelspartnerne".

Etter Gilhooys syn er Chile og Peru spesielt avhengige av metall- og malmeksport blant store fremvoksende markeder, og de kan derfor være mer utsatt for et ytterligere fall i etterspørselen etter eiendomsrelatert import fra Kina.

Nedgangen i Kina kan føre til nye handelssamarbeid

På samme måte bør investorer ikke glemme at handelsmønsteret ikke er statisk, og redusert etterspørsel fra Kina kan kompenseres av andre økonomier og sektorer som har behov for råvarer og handelsvarer som innsatsfaktorer.

Chris Kushlis, sjef for Kina og fremvoksende markeders makrostrategi hos T Rowe Price, er enig i at produsenter av metaller som utelukkende er knyttet til boligbygging kan oppleve press fra Kinas avtagende eiendomsutvikling. Imidlertid kan et skifte mot grønn energiinfrastruktur gi støtte til metallintensive eksportører i Sør-Amerika, Indonesia og Sør-Afrika.

På den annen side mener Kushlis at Kinas outsourcing av lavere verdiøkende produksjon til grensemarkeder i Asia har potensial til å styrke eksporten av forbruksvarer fra disse regionene og argumenterer for at disse endrede handelsmønstrene har differensielle effekter på tvers av Asia og fremvoksende markeder.

Aninda Mitra, leder for Asia makro- og investeringsstrategi hos BNY Mellon Investment Management, overvåker importintensitetsdynamikken mellom Kina og dets handelspartnere. Han sier: "Utsiktene for asiatiske eksportører avhenger i økende grad av de globale utsiktene og ikke bare Kina. Dette skyldes at Kinas importintensitet – hvor mye det importerer per enhet av BNP-vekst – har vært synkende en stund nå. Fallende importintensitet har vært ledet av den sekulære lettelsen i foredlingshandelen, handelskonflikten mellom Kina og USA og nedgangen i Kinas eiendomssektor".

Prisen er riktig

Eksporten til Kina kan være under press, men billigere produkter er en velsignelse for importører av kinesiske produkter. Dette gjelder spesielt for økonomier som er rammet av vedvarende høy inflasjon, som ønsker lavere priser fra verdens produksjonsknutepunkt.

Tiffany Wilding, økonom og administrerende direktør i PIMCO, sier: "Selv om forstyrrelser og endringer i post-pandemiske økonomier har reist spørsmål om i hvilken grad den kinesiske økonomien fremdeles dominerer global handel og industrielle sykluser, ser vi flere grunner til å forvente at spillover-effekter vil intensiveres i utviklede markeder".

Hun tror forverrede kinesiske økonomiske fundamenter har skapt deflasjonspress som allerede modererer inflasjonen både i Kina og i de globale markedene som betjenes av kinesiske varer.

I følge Wilding ville vedvarende deflasjon i Kina sannsynligvis smitte over på utviklede markeder. "En svakere yuan og økte varelager i forhold til salg reduserer kostnaden av kinesiske varer i utlandet - en utvikling som sentralbanksjefer i utviklede markeder sannsynligvis vil ønske velkommen".

I følge National Bureau of Statistics of China falt produsentprisindeksen (PPI) – som sporer prisene som fabrikkene krever av grossister for produkter – med 4,4% fra år til år i juli og var lavere for tiende måned på rad.

Mens en fallende PPI som er typisk for deflasjonsperioder, har en tendens til å signalisere en kommende økonomisk nedgang, tror Wilding at spillover-effekten av fallende priser på kinesiske produkter er nært forstående som gode nyheter på kort sikt for de vestlige sentralbankenes kamp mot økt inflasjon.

Hun forklarer: "Til tross for endrede koblinger mellom Kina og den globale økonomien når Beijing prøver å gå over til en forbruksledet vekstmodell og handelsspenningene forblir høye med Vesten, er Kina fortsatt verdens produsent".

På kort sikt observerer Wilding de vanlige etterslepene i økonomiske avlesninger og sier: "Deflasjonseffekter har sannsynligvis bare så vidt begynt å påvirke globale forbrukermarkeder, med rabatter som sannsynligvis vil akselerere i de kommende kvartalene.

Økonomer som venter på stimulans 

I det deflasjonære bakteppet for Kina, sier økonomer at den neste katalysatoren som de mener er relevant for å sparke i gang økonomien er politisk stimulans. BNY Mellon IMs Mitra er blant markedsaktørene som bekymrer seg for at Kina kan se et verre år fremover hvis det ikke er tilstrekkelig politisk støtte på plass.

"[Eiendomssektoren] er faktisk den største driveren av nedgangen i den kinesiske økonomien. Den står for omtrent en fjerdedel av kinesisk BNP, og nedgangen har skadet veksten. Men nedbrytningen av tilliten til privat sektor har sannsynligvis begrenset muligheten for en eventuell oppsving og drevet deflasjonsspiralen".

For øyeblikket sier Mitra at han venter på "en større stimulans, som har blitt antydet, men som ikke har materialisert seg hittil". Mens han etterlyser en støttende politikkpakke, sier han: "En langvarig forsinkelse i politisk støtte og markedsreformer vil sannsynligvis sette Kinas utsikter for 2024 og fremover i fare".

Hvorvidt risikoen for mer uttalt deflasjonspress forverres, legger PIMCOs Wilding til at tilstrekkelig finanspolitisk stimulans for å øke innenlandsk etterspørsel kan akselerere inflasjonen, mens forsinkede eller utilstrekkelige politiske tiltak kan føre til en nedadgående spiral.

T Rowe's Kushlis, som ser på effekten på valuta og rente, mener at mer stimulans, inkludert ytterligere rentekutt og økte finanskostnader, er nødvendig.

Ellers vil Renminbi fortsette å møte depresieringspress fra den globale amerikanske dollarstyrken, gitt høye front-end amerikanske renter i forhold til lavere renter i Kina. Dette til tross for myndighetenes innsats for å håndtere tempoet på dette presset gjennom en rekke aktive tiltak på valutamarkedet, sier han.

Avtale: Vedder på et politikkdrevet rally...

Matt Wacher, investeringssjef for Asia Pacific i Morningstar Investment Management, sier at investeringer handler om mer enn økonomiske indikatorer.

"Det er en nedtur, og det kan ikke benektes. Å være en effektivt statskontrollert økonomi der regjeringen har en rekke tiltak som de kan trekke i, tror jeg ikke det vil gå inn i et scenario av Japan-typen, selv til tross for den demografiske motvinden".

Wacher fortsetter: «Vi har en tendens til å se gjennom syklusene, så vi tror ikke at denne situasjonen i Kina kommer til å vare evig. Vi tror at hvis du ser gjennom syklusen, er noen av verdivurderingene, spesielt i selve Kina, ganske overbevisende på dette tidspunktet.

Han fortsetter: "Land som USA, jeg tror at de kommer til å bli mindre påvirket av det som skjer i Kina i disse dager, ettersom USA har en mye større økonomi enn både Australia og Brasil for den saks skyld, en mye mer diversifisert økonomi".

Når det gjelder verdsettelse, sier Wacher: «Nå er en god tid å investere i Kina, og det er absolutt det vi har gjort. Vi har ikke store posisjoner, men vi har rimelig god eksponering.»

…eller ingen avtale: Bør du satse mot Kina?

Ettervirkningene av den forventede støtten gjenstår å overvåke, sier Gary Ng, seniorøkonom for tematisk forskning i Asia-Pacific ved Natixis CIB.

Ng sier at investorer, spesielt de som satser på et politikkdrevet aksjerally, bør holde forventningene i sjakk med den imøtekommende politikken, til tross for tegn på regjeringens vilje til å stabilisere veksten.

Ng sier: "Markedet bør ikke være overoptimistisk med hensyn til størrelsen. Det betyr at det er lite sannsynlig å se noen betydelig økning i bedriftens fortjeneste og husholdningsinntekt. Det er flere sektorer med grønne skudd, for eksempel elektriske kjøretøy, grønn energi og teknologi, men de er ikke store nok til å oppveie nedgangen fra eiendom".

BNY Mellon IMs Mitra sier til Morningstar at firmaet har inntatt en nøytral posisjon på kinesiske aksjer før ytterligere politisk stimulans fra kinesiske myndigheter blir annonsert og lansert. Risikoen kan begrenses ettersom markedet allment forventet en slik nedgang. "I denne konteksten er det vanskelig å forutse hvordan ting kan bli mye verre, med mindre vekstutsiktene forverres vesentlig herfra - for eksempel til under 4% år til år, noe som ikke er vårt basis-scenario. På samme måte reflekterer prisen på råvarer sannsynligvis allerede den svekkede tilstanden til kinesiske anleggsinvesteringer".

Han fortsetter: "Vi foreslår at du forholder deg nøytral på kinesiske aksjer som forblir for billige til å shorte og for svake til å gå lenge og som sannsynligvis vil gi en sikring mot forhøyede og stigende renter i G3-markedene (USA, eurosonen og Japan), og resesjonsrisiko i flere lommer i den utviklede verden".

Vennligst merk at denne artikkelen er helt eller delvis oversatt av en maskin, og det kan derfor være noen skrivefeil eller unøyaktigheter i teksten. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til teksten, ta gjerne kontakt med guro.tungeland@morningstar.com 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Kate Lin  er datajournalist for Morningstar Asia, og har base i Hong Kong.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer