Obligasjonsmarkedet kan bli bedre neste år ifølge Invesco

Michael Matthews hos Invesco mener at det finnes lyspunkter nå som 2023 står på trappene. I denne gjestekommentaren får vi en bred gjennomgang av hva vi kan forvente oss

Morningstar 21.12.2022 | 12.34
Facebook Twitter LinkedIn

 2023 image

Nå som vi nærmer oss slutten på 2022 så kan vi se tilbake på et utfordrende år for obligasjonsmarkedet. Avkastningen totalt sett har falt kraftig sammenlignet med historiske gjennomsnitt for kredittmarkedet. Ved slutten av november hadde markedet for britiske investeringsobligasjoner falt med 18,3% og høyrenteobligasjoner denominert i pund var ned 11,1%. Det samme bildet har vært gjeldende for euro og dollarmarkedet. Det har med andre ord vært få plasser å gjemme seg for investorer!

Den viktigste driveren bak dette nedsalget har vært en forventning i markedet om at den bratte renteoppgangen vil fortsette som et motsvar til den kraftige inflasjonen. Dette har vært gjeldende for alle de store sentralbankene som kikker hverandre i kortene og forsøker å stagge inflasjonen gjennom hevede renter. Amerikanske Federal Reserve som har økt rentenivået med 375 basispoeng så langt i år, har hele tiden ansett stigende inflasjon som den største trusselen mot en stabil økonomisk situasjon.

Samtidig er det også en utbredt uro i markedet, ettersom mange undrer seg om kuren er kraftigere enn sykdommen. Når vi snart trer inn i det nye året så er oversiktsbildet for 2023 preget av høy inflasjon, renteøkninger og en svekket vekstrate med en potensiell resesjon. På samme tid er det også viktig å legge til at mulighetene for gevinst justert for risiko ser bedre ut enn på lenge i obligasjonsmarkedet. Nettopp derfor har vi et positivt syn på tiden fremover.

Hvis vi ser på rentenivået i Storbritannia så ligger det per i dag på 3% og i USA har Fed økt renten til 4%. Markeder har allerede priset inn videre renteoppgang basert på en forventning om at toppen vil bli nådd ved henholdsvis 4,6% i Storbritannia og 5% i USA. Det finnes indikasjoner på at inflasjonsnivået har nådd et toppunkt i begge land og kan være i ferd med å synke.

Økende eksponering mot renterisiko

Selv om det er grunn til bekymring angående krevende inflasjonstall, så er det også tegn som tyder på at statsobligasjoner tilbyr anstendig kompensasjon for økt renterisiko. Det samme var ikke tilfellet for ett år siden. Vi har hevet vår eksponering mot renterisiko gjennom hele året som et resultat av dette.

Et annet aspekt som også har blitt mer fremtredende er at gapet mellom obligasjoner med varierende kredittrisiko har vokst. Bortsett fra kriseperioder slik som finanskrisen i 2008-2009 har det ikke vært et like stort sprik. Det er samtidig viktig å legge til at den finansielle stabiliteten og bankvesenet er noe helt annet i dag enn ved tidligere kriser. Strengere kapitalkrav og regulering har redusert sjansene for en systemisk resesjon. Dette igjen er med på å øke troen på obligasjonsmarkedet.

Det finnes tallrike utfordringer på et makronivå. Den pågående energikrisen, etterfulgt av omfattende prisøkninger på forbruksvarer kombinert med høy inflasjon preger dagsordenen. Som bildet ser ut nå så er det en reell mulighet for en vidtfavnende resesjon både i Storbritannia, Europa og USA.

Til tross for dette, så har ting bedret seg siden første kvartal i 2022 da det fantes få eller ingen klare investeringsalternativer. Avkastningen tilgjengelig på investeringsklare obligasjoner er nå høyere enn de var for høyrenteobligasjoner ved inngangen til 2022. Forventet avkastning på britiske statsobligasjoner, investeringsklare obligasjoner og høyrente har nådd et nivå ikke sett på 10 år. Som nevnt tidligere så er inflasjonen fortsatt en utfordring og vil kunne prege mye av 2023. Likevel finnes det gode investeringsmuligheter i obligasjonsmarkedet uten å ta alt for mye risiko.

Michael Matthews er leder i Invesco sin avdeling for fast rente

Get 2023 Outlook Content This Week on Morningstar.co.uk

Subscribe Here

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer