Disse selskapene bør være godt rustet for en lavkarbonøkonomi

Vi har identifisert 5 selskaper med ubetydelig karbonrisiko og lav ESG-risiko som kan være godt rustet for en fremtid med lavere karbonutslipp.

Christopher Greiner, CFA 29.10.2021 | 15.55
Facebook Twitter LinkedIn

grønt landskap

COP26, også kjent som FNs klimakonferanse, starter nå på søndag den 31. oktober. Årets klimakonferanse avholdes i Glasgow, Skottland, og er den 26. klimakonferansen til FN. Det er bred enighet om at klimautfordringene vi står overfor krever massive kollektive bidrag fra samtlige land og dets innbyggere. Vi har bare én klode, og den blir dessverre varmere for hver dag som går. Selv om nedstengningene i løpet av koronapandemien førte til en midlertidig reduksjon i klimagassutslippene, ser det ut til at de globale gjenåpningene av samfunn og økonomier bringer oss tilbake til «business as usual». Ifølge United in Science 2021 sin rapport fortsetter konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren å øke til rekordnivåer.

De internasjonale klimamålene som ble vedtatt i desember 2015, bedre kjent som Parisavtalen, tar sikte på at temperaturen på jorden ikke skal øke mer enn 2 grader celsius innen år 2100. Aller helst bør vi holde oss under 1,5 grader.  

Det kreves massive tiltak for å nå målene i Parisavtalen. Disse tiltakene er allerede igangsatt og vil trolig påvirke et mangfold av selskaper i tiden fremover. Transformasjonen til en lavkarbonøkonomi kan medføre både risikoer og muligheter, alt ettersom hvordan selskapene er posisjonert til å takle en grønnere hverdag. 

Vi har benyttet Morningstar Direct til å identifisere fornybare energiselskaper (selskaper i Sustainalytics sin subindustri «Renewable Power Production») som kan være godt rustet for en fremtid der faktorer som klima og ESG trolig vil stå sentralt. I denne artikkelen presenterer vi de fem fornybar-energiselskapene med lavest ESG-risikoscore, som i tillegg har ubetydelig karbonrisiko og samtidig vurderes å ha en ledelse som håndterer ESG-risikoer på en solid måte («Strong» i ESG Risk Management Classification).

Fornybare energiselskaper

Atlantica Sustainable Infrastructure er et bærekraftig infrastrukturselskap med størstedelen av virksomheten innen fornybare energiressurser.

EDP Renewables er en global leder innen fornybar energi og verdens fjerde største vindenergiprodusent.

Grenergy Renovables produserer energi selvstendig gjennom utvikling, finansiell strukturering, bygging, drift og vedlikehold av store fornybare energianlegg.

Scatec er en ledende produsent av fornybar energi, som leverer rimelig og ren energi over hele verden. Scatec utvikler, bygger, eier og drifter sol-, vind- og vannkraftverk og lagringsløsninger.

Voltalia er både en energiprodusent og en tjenesteleverandør. Voltalia leverer fornybar energiløsning og jobber aktivt for å hjelpe kundene deres til å være en del av energi- og økologiske overganger over hele verden.

Ubetydelig karbonrisiko

Ubetydelig (negligible) karbonrisiko betyr ifølge Sustainalytics at selskapet vurderes å ha en veldig lav risiko tilknyttet overgangen til en lavkarbonøkonomi. Samtlige fem selskaper har ubetydelig karbonrisiko (det vil si karbonrisikoscore på 0). Sustainalytics vurderer et selskaps karbonrisiko basert på:

  • Selskapets eksponering mot karbonrelaterte risikoer i hele verdikjeden.
  • Sustainalytics sin vurdering av i hvilken grad selskapets aktiviteter og produkter vil bli påvirket av tiltak i overgangen til en lavkarbonøkonomi.
  • Selskapets evne til å redusere karbonrisikoer, samt kvaliteten på ledelsens tilnærming hva angår reduksjon av karbonrisikoer.

Samtlige fem selskaper har som nevnt karbonrisikoscore på 0 og vurderes derfor å være godt rustet for tiden som kommer når verdenssamfunnet skal redusere karbonutslippene. 

Lav ESG-risiko

ESG-risikoscoren til et selskap er mellom 0 og 100, der lavere score tilsier lavere ESG-risiko, ifølge Sustainalytics sin metodikk. ESG-risikoscoren reflekterer i hvilken grad et selskaps økonomiske verdi kan være i fare på grunn av vesentlige/materielle ESG-relaterte utfordringer. For å anses som vesentlig/materiell for risikovurderingen, må en ESG-utfordring ha en potensielt betydelig innvirkning på den økonomiske selskapsverdien og dermed innvirkning på risiko-avkastningsprofilen til en investering i selskapet. De vesentlige/materielle ESG-utfordringene varierer på tvers av industrier og selskaper.

Alle fem selskapene vurderes å ha ubetydelig eller lav ESG-risiko, ifølge Sustainalytics. «Ubetydelig/negligible» ESG-risikoklassifisering betyr at selskapets ESG-risikoscore er lavere enn 10. «Lav/low» ESG-risikoklassifisering betyr at selskapets ESG-risikoscore er mellom 10 og 20. Til sammenligning er gjennomsnittlig ESG-risikoscore 28,39 (medium ESG-risiko) for de 14 042 selskapene i kalkuleringsuniverset til Sustainalytics. Av tabellen under ser vi at spesielt Atlantica Sustainable Infrastructure har en meget respektabel plassering med hensyn til ESG-risiko, da selskapet befinner seg på 35. plass av totalt 14 042 selskaper. Men de øvrige selskapene innehar også gode plasseringer hva angår lav ESG-risiko. Vi kan også legge merke til at samtlige fem selskaper vurderes å ha en ledelse som håndterer ESG-risikoene på en solid måte («Strong» i ESG Risk Management Classification). 

Aksjekurser

Tabellen under viser aksjekursene per 28.10.2021. Tabellen viser også estimerte rettferdige verdier på aksjene i henhold til Morningstar sin kvantitative modell. To av aksjene handles til en rettferdig verdi, mens resterende aksjer handles til en lavere kurs enn hva kvantemodellen estimerer som rettferdig verdi/fair value. Det må nevnes at usikkerheten rundt kvantemodell-estimatene vurderes som høy eller veldig høy for samtlige aksjer, der usikkerhetsskalaen er: lav, medium, høy, veldig høy, ekstrem.

Vi påminner om at denne opplistingen av enkeltaksjer ikke er en anbefaling om kjøp, da hver enkelt investor har ulik risikoprofil og forventning til fremtidig avkastning. Ta derfor kontakt med din rådgiver for vurdering av din totale portefølje.

Til orientering: Data journalist, Christopher Greiner, kan inneha posisjoner i investeringsprodukter omtalt i artikkelen.

Artikkelen er redigert 29.10.2021 kl. 16:46.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC22,05 USD0,27
EDP Renovaveis SA13,86 EUR-2,05Rating
Grenergy Renovables SA26,58 EUR0,00
Scatec ASA Ordinary Shares89,55 NOK1,88
Voltalia SA9,89 EUR-0,50

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer