Et felles språk for bærekraft

EUs taksonomiregelverk hjelper investorer og beslutningstakere i å ta mer informerte beslutninger om ESG-spørsmål.

Catherine Elliott 08.10.2021 | 10.38
Facebook Twitter LinkedIn

neon windfarms

EUs handlingsplan for bærekraftig finans (EU Sustainable Finance Action Plan) tar sikte på å veilede kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer, samtidig som finansielle risikoer blir håndtert. En av kjernekomponentene i handlingsplanen, og som varsler en ny æra for det bærekraftige investeringslandskapet, er EUs taksonomi.

Enkelt sagt er taksonomiregelverket et klassifiseringssystem for å avgjøre om en økonomisk aktivitet er bærekraftig for miljøet. Det hjelper investorer, selskaper og beslutningstakere til å ta mer informerte beslutninger, ettersom aktivitetene som anses å gi betydelige bidrag til miljømålene blir identifisert og dermed bidrar til å finansiere overgangen til en mer bærekraftig økonomi.

Ved å definere hva som er «grønt» eller «bærekraftig», skaper EUs taksonomi et felles språk for bærekraft som setter strenge standarder for å forhindre grønnvasking. Dette gjøres ved å sette grenseverdier, beskrevet i de «tekniske screeningkriteriene», som skal hjelpe til med å identifisere miljøvennlige aktiviteter.

Det er ingen tvil om at taksonomien er et ambisiøst prosjekt og vil være avgjørende for å gi rådgivere og investorer ny, mer fokusert og konsistent innsikt i miljøopplysningene og ambisjonene til utstederne som de vurderer å investere i.

Hva er taksonomiens mål?

Taksonomiforordningen fastsetter seks miljømål: begrensning av klimaendringer, tilpasning til klimaendringer, vann- og havressurser, sirkulær økonomi, forebygging og kontroll av forurensning, og biologisk mangfold og økosystemer.

Økonomiske aktiviteter som er kvalifisert for screening mot disse målene er definert i de tekniske screeningskriteriene og vurderes ut fra tre hovedprinsipper. For å bli ansett som bærekraftig må en aktivitet:

Bidra vesentlig til minst ett av de seks miljømålene som er nevnt ovenfor.

Ikke være til skade for noen av de andre miljømålene (DNSH-kriteriene).

Overholde minimumstiltakene som er opprettet for å unngå at samfunnsinteressenter påvirkes negativt.

Både finansielle og ikke-finansielle selskaper vil bli påvirket av taksonomien. Aktører i finansmarkedet som tilbyr finansielle produkter i EU (inkludert leverandører av tjenestepensjon) og store selskaper som allerede er pålagt å levere en ikke-finansiell rapport i henhold til direktivet for ikke-finansiell rapportering (Non Financial Reporting Directive, NFRD) må følge det nye klassifiseringssystemet. 

Når trer taksonomien i kraft i EU?

Det har vært mye frem og tilbake om når endringene kan forventes, men følgende datoer er lagt frem i de siste versjonene av sentral lovgivning.

Finansinstitusjoner og ikke-finansielle selskaper som er omfattet av NFDR, vil bli pålagt å rapportere om kvalifiserte aktiviteter i henhold til taksonomien (taxonomy eligibility) i begynnelsen av 2022. Dette vil gjelde for de to første kravene i EUs taksonomi: begrensning av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer.

Med virkning fra 2023 må ikke-finansielle NFRD-selskaper begynne å rapportere sin egen taksonomitilpasning. Finansinstitusjoner trenger ikke å starte med sine rapporteringer av taksonomitilpasning før starten av 2024, ettersom de ikke-finansielle selskapene som de har i sine porteføljer og balanser ikke har de relative 2023-rapporterte dataene sine tilgjengelige før det.

Kriteriene for de gjenværende taksonomimålene - vann, sirkulær økonomi, forebygging av forurensning, og biologisk mangfold - forventes å gjelde fra januar 2023.

(Siden de tekniske screeningskriteriene for hvert miljømål er angitt i delegerte handlinger, kan datoene ovenfor sannsynligvis endre seg.)

Hvordan forberede seg på viktige endringer

I en slik overgangsperiode som gjelder hele bransjen, er det viktig å forstå og være forberedt på viktige endringer.

Selv om det kan ta tid før taksonomien trer i kraft i Norge, forventes det at rapporteringskravene som nevnt over også får konsekvenser for norske selskaper.

Morningstar fortsetter å overvåke utviklingen av EUs taksonomi etter hvert som komponentene begynner å tre i kraft, og er sammen med Sustainalytics klar til å støtte fagpersoner innen finansielle tjenester i denne overgangsperioden med et bransjeledende sett med løsninger, inkludert en EU Taxonomy Data Solution og Managed Portofolio Service.

For å finne ut hvordan taksonomien sannsynligvis vil påvirke deg og firmaet ditt, samt de nyeste løsningene fra Morningstar, kan du laste ned en gratis kopi av vår guide til EU-taksonomien her.

 

 

 

 

Guide to the EU Taxonomy

Get the full report

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Catherine Elliott  is a content writer at Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer