Etikk på dagsordenen i Norden

Nordiske forvaltere er flinke til å ta flere hensyn og med Norges Banks etiske arbeid som rettesnor, har spesielt norske forvaltere lavest andel i kontroversielle investeringer.

Thomas Furuseth 14.03.2018 | 9.51
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar hadde gleden av å ha Henrik Syse, forsker og professor ved ‘Peace Research Institute Oslo (PRIO) på Morningstar Executive Forum og Morningstar Fund Awards-seminaret sist uke. Han er jo en særdeles dyktig taler. Jeg klarer ikke å gjenta alt han sa, han snakket for fort og hadde for mange gode poenger til at jeg husker alle detaljer, så jeg skal i stedet ta min egen tolkning og overføre det til dagens tema. Ergo dette er mine ord og ikke hans, men innholdet er i utgangspunktet inspirert fra hans foredrag

Mye av kjernen i god etikk er basert på sunn fornuft. De fleste vet nå at det å nyte tobakk er skadelig for helsen og at de som røyker forkorter forventet levealder med for mange år. Er det greit å tjene penger på å ha tobakksprodusenter i porteføljen? Tobakk er en av sektorene som har økt mest, og er der hvor oljefondet og indeksforvaltere som trekker ut tobakk har tapt mest i forhold til ikke-justerte indekser. Sett fra et rent avkastningsperspektiv har det vært dumt å ekskludere tobakk på lang sikt.

Men er det likegyldig hva man tjener penger på? Norge tjener jo mye på tobakksavgifter, men hensikten er å begrense bruken, dessuten betaler vi også helsetjenester for de som bruker tobakk, så nettobildet har jeg ikke klart for meg. Innenfor NBIM har man ekskludert tobakksprodusenter i en årrekke og sagt at dette ønsker vi ikke å tjene på. Det samme har vi sagt til produsenter av særlig uetiske våpensystemer slik som klasevåpen og atomvåpen.

NBIMs arbeid innen dette har også medført at resten av forvaltningsbransjen stort sett holder seg unna de selskaper som NBIMs etiske råd har anbefalt nedsalg i.

Ved første øyekast kan det være vanskelig å få grep om hva slags eksponering som finnes i et fond, for det første kan fondene ha en lang liste med verdipapirer, for det andre krever det at man faktisk vet hva som skjuler seg bak en merkevare. Eksempelvis American Outdoor Brands selger håndvåpen under merkevarer slik som blant annet Smith & Wesson.

Morningstar har, i samarbeid med Sustainalytics’, nå data på dette området, informasjon om ‘produktinvolvering’. Morningstar dekker 15 områder og av disse har jeg valgt ut 4 områder som harmoniserer delvis med etikkrådets vurderinger. På disse områdene gjør norske og nordiske forvaltere det vesentlig bedre enn mange andre markeder og norske forvaltere best. Hvis man går utover disse områdene er det nok ikke større forskjeller mellom norske fond og Europa for øvrig.

Fondenes eksponering mot kontroversielle produkter

Tabellen er sortert på medianeksponering for kontroversielle våpen (median for fond som har eksponering). Det er verdt å merke seg at grensene for hva som regnes som eksponering blir definert i metodedokumentet. Det er ikke sikkert alle bruker samme terskelverdier, slik at det Morningstar definerer som eksponering kan være annerledes enn hva andre gjør. Det generelle inntrykket er riktignok at norske forvaltere har lavere andel i kontroversielle produkter enn europeiske forvaltere og at færre fond (som andel av totalen) har eksponering. De punktene som ikke er omfattet her har også sine etiske betenkeligheter, men for eksempel selv om alkohol kan medføre mye negativt, så vil ikke normal bruk ha samme negative omfang som tobakk.

Norske forvaltere har lavere andel av fond med eksponering mot 9 av 15 produkttypene som Morningstar dekker enn medianen i Europa. I fire kategorier har vi høyere og i ett tilfelle ligger vi på normalen. Når det gjelder pornografi er det kun 10 fond i hele Europa som har eksponering, så der kan man trygt si at normalen er ingen eksponering.

Eksklusjon er versjon 1.0 av bærekraftige investeringer

Eksklusjon er enkleste formen for sanksjoner, man sier at dette ønsker vi ikke å få avkastning på. Men det er mange tilfeller der det ikke er sort/hvitt. Når det gjelder etikk og bærekraft så har man mange nivåer av grått. Forvalterne har andre sanksjonsmuligheter også, blant annet påvirkning gjennom samtaler med selskapet og stemmegivning. I tillegg finnes det fond som har såkalt «beste i klassen» investeringer, som velger ut selskaper som nettopp tar hensyn til flere elementer enn kun Milton Friedmanske doktrinen («The social responsibility of business is to increase its profits»). Det er også slik at vurderinger av bærekraft og etikk integreres tettere inn i forvaltningen, samtidig som skalafordeler gjør at man som oftest har et team med bærekraftspesialister som har beslutningsmyndighet over forvalterne på visse områder, slik som eksempelvis eksklusjoner.

Mitt inntrykk er fortsatt at nordiske forvaltere ligger i tet i Europa, og Europa ligger i tet globalt når det gjelder dette feltet. Dataene tyder på at det er tryggere å velge et nordisk-ættet fond dersom man ønsker som minstemål å ta hensynene som ligger til grunn til oljefondets etiske vurderinger.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Smith & Wesson Brands Inc12,25 USD1,41

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer