Justeringer av Morningstar Rating

Morningstar Rating er en viktig del av Morningstar og endringer gjøres ikke med letthet, men strukturelle endringer gjør det nå nødvendig med tilpasninger av Morningstar Rating. 

Thomas Furuseth 09.08.2016 | 9.06
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Rating så først dagens lys i USA på midten av 1980-tallet, og fikk en større revidering på begynnelsen av 2000-tallet. I Europa ble det ikke noen endring, siden Morningstar ekspanderte inn i Europa tidlig på 2000-tallet og dermed lanserte vi med det som da var den nye metodikken til stjerneratingen.

Det ble derimot gjort mindre justeringer i Europa i 2006 for å ta hensyn til lengre avkastning, ettersom vi hadde hatt virksomhet her i tilstrekkelig tidsrom og Morningstar kjøpte samtidig opp konkurrenten S&P Mutual Fund Data.

Hovedmetodikken den samme

Morningstar vil fortsette å bruke en metodikk der man straffer nedsiderisiko hardere enn tilsvarende oppsiderisiko. Vi vil fortsette å sammenligne fond mot hverandre innad i kategorier, og vi vil fortsette vurderingen etter at løpende kostnader er trukket vekk, samt en risikofri rente. Som alltid er Morningstar Rating et uttrykk for sammenligning av risikojustert avkastning i forhold til konkurrenter innenfor samme kategori.

Så hva endres nå?

Kjøps- og salgsavgifter

Frem til 31. oktober 2016 har Morningstar trukket vekk maksimale kjøps- og salgskostnader. Morningstar har mottatt tiltagende antall henvendelser, og vi ser økende tendenser til at investorer betaler for rådgivning på andre måter enn via kjøps- og salgskostnader. Samtidig har kjøps- og salgskostnadene i det store og hele forblitt på samme nivå. Dette er et fenomen som strekker seg over flere markeder, slik at vi fjerner nå kjøps- og salgskostnader i USA og EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika) fra beregningene, slik at oppgitte kostnader ikke tas med i vurderingen.

For norske og nordiske fond kan det tenkes at endringen fører til svakere relativ stjernerating, siden de fondene med høyest transaksjonsbaserte kostnader gjerne kom fra Luxembourg og markeder lenger sør i Europa.

Endringen betyr dog ikke at kjøps- og salgskostnadene er irrelevante, ingen kostnader er det, men det betyr at vi ønsker å gjøre Morningstar Rating mer relevant ved å holde hvordan investorer betaler for rådgivning i større grad utenfor kalkulasjonen.

ETC og ETN

Dernest vil vi fjerne Morningstar Rating fra ETC og ETN’er (Exchange Traded Commodities og Exchange Traded Notes), siden de strukturelt er forskjellige fra vanlige fond og fra ETF/børsfond. I tider med ekstremt stress, kan det være at ETC/ETN ikke vil gi investorer tilbake hele markedsverdien hvis utsteder går konkurs. Vanlige børsfond (ETF/UCITS) vil fortsette å motta Morningstar Rating som normalt. Endringen er global.

Ratingendringer med begrenset påvirkning i Europa

I USA og Australia har man gjennomført rating av ETF’er i egne univers, disse vil flyttes sammen med vanlige fond. I USA vil man avvikle en virtuell andelsklasse hvor det ikke fantes kjøps- og salgskostnader.

Andre endringer

Morningstar gjør samtidig endringer av ‘eldste andelsklasse’-metodikk, dette får størst betydning for bruker av Morningstars institusjonelle produkter.

Morningstar vil endre klassifiseringen av kontanter. Før ble alle rentepapirer med mindre enn ett år gjenværende løpetid klassifisert som kontanter. Morningstar vil redusere dette til 91 dager, noe som gjør at rentepapirer med løpetid mellom 91 og 364 dager endres fra å bli klassifisert som kontanter til obligasjoner. Endringen vil kunne påvirke porteføljestatistikken på Morningstar.no.

Oppsummert

Sammenlagt er det en del endringer som skjer i motoren til Morningstar Rating, og det kan bli noen bevegelser i Morningstar Rating som følge av endringene som skjer. Det gjelder spesielt hvis et fond hadde relativt lave kjøps- og salgskostnader, eller om et fond hadde relativt sett høye kjøps- og salgskostnader. I sum mener vi det er et riktig tidspunkt nå for å gjøre endringene, men vi oppfordrer investorene til fortsatt å holde oppsyn med alle relevante avgifter som man må betale for å være investert i et fond. Vi oppfordrer også investorer til å være oppmerksom på hvordan betalingen skjer for de investeringsrådene som blir gitt.

Morningstar Rating metodedokument, merk dette dokumentet vil bli oppdatert i oktober 2016.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer