NAV-kurser – En introduksjon

Morningstar 16.11.2009 | 10.25
Facebook Twitter LinkedIn
I forrige sesjon var vi så vidt innom forholdet mellom andeler, NAV (netto andelsverdi) og verdien på din beholdning. NAV-kurser virker likt som aksjekurser, begge representerer verdien til en andel av en investering. Begge verdiene presenteres i aviser og på finansielle websider. Her slutter imidlertid likheten mellom NAV-kurser og aksjekurser.

Utregning av NAV

Fondet kalkulerer NAV ved å summere dagens verdi av alle aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer (inkludert bankinnskudd) som finnes i fondets portefølje, trekker i fra løpende utgifter slik som forvaltningskostnader og andre løpende kostnader, og dividerer nettotallet med fondets totale utestående andeler. For eksempel har et fond som har 500 000 utestående andeler og som eier aksjer for 90 millioner kroner og h

ar en kontantbeholdning på 10 millioner en NAV på 200 kroner (100 millioner kroner / 500.000 andeler = 200 kroner)

NAV- og aksjekurser skiller seg fra hverandre på fem viktige måter.

1. Aksjekurser endrer seg i løpet av dagen, mens fondets NAV kun kalkuleres en gang i løpet av dagen basert på verdien av fondets aksjer og obligasjoner ved stegning av børsen (sluttkurs). Mange fond regner også ut kursen tidligere på dagen. Når du kjøper eller selger et fond gjør du det til en fremtidig ukjent kurs (kveldens kurs i beste fall). Gjør du handelen sent på dagen får du sannsynligvis neste dags kurs.

2. Aksjeinvestorer spesifiserer typisk sett antall aksjer de ønsker å kjøpe og de kjøper aksjer i ”børsposter”, slik som 50 andeler Coca-Cola eller 100 andeler Microsoft. På Oslo Børs er normalt sett en ”børspost” antall aksjer som tilsvarer en verdi på ca. 10.000 kroner. (dette beløpet kan imidlertid variere noe fra aksje til aksje). Fondshandel derimot skjer som oftest i kronebeløp i stedet for antall andeler. Fondene deler villig ut fraksjoner av en andel. For eksempel, har du 1250 kroner som du ønsker å investere i et fond med NAV på 14 NOK, vil du motta 89,286 andeler.

3. Aksjer har et bestemt antall andeler tilgjengelig. For å endre antallet tilgjengelige aksjer må selskapet enten utstede nye aksjer eller kjøpe tilbake andeler i markedet. I kontrast har fond generelt sett ubegrenset antall andeler, og antallet kan endres på daglig basis, basert på hvor mange andeler som kjøpes og selges i løpet av dagen.

4. Du kan anslå om du synes en aksje er billig eller dyr ved å sammenligne nåværende kurs til et ”fair value” estimat, basert på informasjon som fortjenesteestimat eller kontantstrøm (denne prosessen er kjent som verdsettelse av en aksje). Fond derimot har NAV-verdien knyttet til totalverdien av fondets portefølje. Det er teoretisk mulig å kalkulere en ”fair value” for en hel fondsportefølje, men det er svært tungvindt prosess, spesielt når vi vet at mange fond har godt over 100 beholdninger.

5. Fond kan dele ut gevinst og utbytte til andelseiere, noe som gjør at NAV-kursen faller i verdi. I Norge gjelder det spesielt rentefond der det utbetales rente hvert år som det må skattes av. For å få et korrekt bilde av fondets avkastning må en justere for utdelt utbytte og eventuelt utdelte gevinster. Gjør du ikke dette, vil du anta at du får en lavere avkastning en det som er virkelig. Avkastningen som du ser på Morningstar tar hensyn til utbetalt utbytte. Aksjefond kan også utdele utbyttene som blir delt ut av aksjeselskapene i porteføljen. Hvis fondet ditt deler ut utbytte må man også ta hensyn til utbyttet for å sammenligne fondene på like vilkår og for å få et riktig bilde av din avkastning.

Ulike måter å benytte NAV

Hva kan du bruke NAV-kursene til? NAV-kursene gir deg hver dag et bilde på hva dine fond er verdt og siden fond kalkulerer en NAV-kurs daglig kan investorer kjøpe og selge fondene hver dag. Daglig tilgang til NAV-kurser gir deg bekreftelse på at din investering blir fulgt opp, verdsatt og rapportert. Det gir deg som investor også en trygghet i at det daglig må stilles en slik kurs ved at din investering er likvid, som betyr – i motsetning til en aksje – at du alltid vil ha en kjøper tilgjengelig om de ønsker å selge deg ut. Det kan noen ganger være en utfordring i visse aksjer der handelen kan være liten.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer