Fører bærekraftige aksjeporteføljer til lavere avkastning?

En av de vanligste innvendingene mot bærekraftige investeringsstrategier er at ved å begrense en aksjeportefølje til selskaper som har positive miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper, vil en investor gi avkall på mulig avkastning.

Madison Sargis 05.03.2020 | 13.56
Facebook Twitter LinkedIn

Men i Morningstars nye studie, «Better Minus Worse: Evaluating ESG Effects on Risk and Return», finner vi at investorer kan bygge en global portefølje av selskaper som har positive miljø-, sosiale og styrings – eller ESG-attributter uten å kompromittere avkastningen.

Studien, som er tilgjengelig for Morningstar Direct-kunder i sin helhet her, finner at hvis investorene begrenser eierandelen til bare amerikanske og kanadiske verdipapirer, ville de ha underprestert litt for å få bedre ESG-verdipapirer, ifølge studien. Men det finner heller ingen holdepunkter for at ESG-eierandel reduserer eller øker risikoen for verken en global eller en amerikansk/kanadisk portefølje.

Til dags dato er denne kvantitative studien det mest dyptgående arbeidet Morningstar har gjennomført for å analysere på resultatene av ESG-investeringer. Det øker de hittil anekdotiske bevisene på at investorer ikke trenger å ofre risiko eller avkastning for å investere i ESG-investeringsverktøy.

Er det en pris å betale for å investere i ESG selskaper?

Et av de viktigste spørsmålene rundt bærekraftig investering har lenge vært om investorer må være villige til å foreta risiko-/avkastningsavveining for å investere i selskaper med sterk ESG-praksis.

Se på dette med popularitetsfaktoren i bakhode. De siste årene har vært eksplosivt for ESG-praksis, med mer ESG-fokuserte investeringsverktøy tilgjengelig for investorer og en rekordstor andel som strømmer inn i ESG-fond.

Og ettersom markedet anerkjenner verdien av selskapenes ESG-praksis, vil det følge at gode ESG-firmaer vil bli priset høyere enn de dårlige på ESG. Fordi den nåværende prisen på et verdipapir og dens fremtidige forventede avkastning generelt er omvendt relatert, kan forventet avkastning for et selskap med dårlig ESG-praksis bli høyere.

Med andre ord, ettersom investorer betaler høyere priser for gode ESG-selskaper, kan det være en avkastningspremie for investorer som holder selskaper med dårlig ESG-praksis. Denne gevinsten kompenserer investorer for eventuelle ESG-relaterte risikoer, for eksempel miljøkatastrofer eller bedriftsskandaler på grunn av styringssvikt.

Selv om dette gir økonomisk mening på overflaten, fant studien vår ingen risiko/avkastningsavveining ved å investere i ESG på globalt nivå og bare en liten kostnad hvis vi begrenset universet til amerikanske og kanadiske selskaper. I tillegg fant vi at ESG ser ut til å være en distinkt investeringsfaktor, noe som betyr at den enten er moderat korrelert, eller ikke-korrelert, med andre kjente faktorer.

Hvordan vi evaluerte ESG-selskaper

For å avgjøre om det er risiko/avkastningsavveining ved å investere i gode ESG-selskaper, lånte vi fra faktormodellen etablert av Chicago-økonomene Eugene Fama og Kenneth French-

Fama og Frenchs modell inkluderer tre faktorer som forklarer hvorfor en aksje har en tendens til å gi mer eller mindre avkastning enn markedet:

  • Small Minus Big (SMB). Også kjent som størrelsesfaktoren, og måler den historiske meravkastningen for småselskaper minus storselskapene. Det gjenspeiler at små selskaper gjør det bedre enn store selskaper på lang sikt.
  •  High Minus Low (HML). Denne faktoren måler forskjellen i avkastning mellom selskapene med høye bok/pris (verdiaksjer) og lave bok/pris (vekstaksjer).  Navnet gjenspeiler observasjoner av at verdibestanddelene utkonkurrerte vekstaksjer på lang sikt.
  • Med denne modellen i bakhodet opprettet vi en hypotetisk portefølje kalt ESG Better Minus Worse, eller ESG BMW. Vi konstruerte en portefølje for det globale universet og en for selskaper med base i USA og Canada.

For hver måned fra januar 2009 til og med mai 2019, rangerte vi alle aksjer i disse porteføljene etter sin ESG Rating fra Sustainalytics, en stor leverandør av uavhengig ESG-forskning med global dekning av offentlige selskaper. Morningstar har en ikke-kontrollerende interesse i Sustainalytics. Denne vurderingen reflekterer hvor godt et selskap klarer en rekke ESG-problemer i forhold til sine konkurrenter i industrien.

Derfra sorterte vi aksjene i tre grupper og laget en likevektet portefølje for hver gruppe:

  • Better ESG-porteføljen inkluderte den øverste tredjedelen av ESG selskaper
  • Medium ESG-porteføljen inkluderte det midterste tredjedelen av ESG-selskaper
  • Verre ESG porteføljer inkluderte den laveste tredjedelen av ESG selskaper

Vi beregner deretter den månedlige avkastningen av den samlede ESG BMW-porteføljen minus den for verre ESG-porteføljen. Hvis markedet plasserer en høyere gevinst på gode ESG-aksjer enn på dårlige aksjer (noe som betyr at de blir priset høyere og deretter gir mindre avkastning), og dermed skaper en ESG-risikopremie, vil vi forvente at avkastningen på den samlede porteføljen vil være negativ i gjennomsnitt.

En titt på attributtene til ESG-selskaper

Når vi sammenlignet attributtene til de tre globale porteføljene, fant vi at selskaper med bedre ESG-karakter hadde en tendens til å være større i markedsverdi og mer modne med høyere inntjening og utbytte. For gjennomsnittlig månedlig avkastning viser tabellen nedenfor at det ikke var noen økonomiske signifikante forskjeller mellom hver ESG-gruppe.

Attributter ESG Portefølje

USA og Canadas ESG porteføljer viste lignende egenskaper som de globale porteføljene. Tabellen nedenfor viser imidlertid at vi også så et omvendt forhold mellom ESG-score og månedlig avkastning: Den bedre ESG-porteføljen hadde en månedlig avkastning på 0,89 mot 1,06 fra Worse ESG-porteføljen. Dette er den første indikasjonen på at investorer som eier høyt ESG-scorede amerikanske og kanadiske verdipapirer kan betale med lavere avkastning.

Attributter ESG Portefølje USA og Canada

Forskjeller i risiko og avkastning for ESG-selskaper

Fra et akkumulert avkastningspersepktiv fant vi at de tre globale ESG-porteføljene nøye sporet hverandre over prøveperioden, uten vesentlige forskjeller mellom avkastningen. Som vist på diagrammet nedenfor resulterte dette i en nesten flat linje for den akkumulerte avkastningen til den globale ESG BMW faktorporteføljen.

Avkastning Global ESG portefølje

Imidlertid så vi i USA og Canada igjen bevis for at det kan være en premie for å vippe mot ESG-selskaper. Diagrammet under viser at verre ESG-porteføljer tjente 212 % avkastning i utvalgsperioden, mens Medium and Better porteføljer tjente bare henholdsvis 198 % og 157 %. Dette resulterte i en jevn negativ avkastning for USA og Canada ESG BMW portefølje.

Avkastning USA Canada ESG portefølje

Basert på porteføljeavkastningen, beregnet vi deretter risiko- og avkastningsstatistikk:

  • For de globale porteføljene var den månedlige avkastningen, standardavviket og Sharpe-forholdet ikke vesentlig forskjellige fra hverandre. Over hele utvalgets periode var verre ESG porteføljen litt mer risikofylte enn de andre gruppene når det gjelder maksimal kursfall, men ikke med statistisk signifikant margin. Derfor kan vi konkludere med at ESG-ratingene for det globale universet ikke sorterte verdipapirer i vesentlig forskjellige risiko- eller avkastningsgrupper.
  • For USAs og Canada-porteføljene så vi den motsatte historien. Den samlede BMW-porteføljen av ESG returnerte negative 0,17, men de bedre og verre ESG-porteføljene viste lignende risikonivå. I denne sammenhengen ville ikke ESG investorer ha hatt fordel av meningsfylt lavere standardavvik eller maksimalt kursfall. Sammenlagt, priser investorer inn en premie for amerikanske og kanadiske verdipapirer som scorer godt på ESG-tiltak, mens de ikke reduserer porteføljens risikoprofil.

Historisk returanalyse av ESG BMW-portefølje

Vi har også utført en analyse av den historiske hypotetiske avkastningen av ESG BMW faktorpremie for å identifisere om det er en distinkt faktor eller om det kan forklares med kjente faktorer.

Vi evaluerte dette gjennom Fama og Frenchs «femfaktormodell», som inneholder to ekstra faktorer. «Robust minus svak (Weak)» lønnsomhet, eller RMW, og «Conservative Minus Aggressive Investment», eller CMA. Diagrammet nedenfor viser sammenhengen mellom den globale ESG BMW-faktoren med alle disse fem faktorene.

Global ESG-faktorkorrelasjon

Ikke overraskende hadde ESG BMW en stor negativ korrelasjon med størrelsesfaktoren, og det samsvarer med funnene om at selskaper med bedre ESG-rating har en tendens til å være de større aksjene.

ESG BMW-faktoren var imidlertid ikke sterkt korrelert med de resterende faktorene, noe som tyder på at ESG BMW-premien er en distinkt faktor. Spesielt fordriver den lille korrelasjonen med lønnsomhet og investering ideen om at ESG kan være en stedfortreder for kvalitet.

En ny måte å evaluere avkastning fra ESG-selskaper

Gjennom flere tester har vi funnet ut at investorer kan bygge globale porteføljer som vippe mot en bedre ESG-portefølje i stor grad sammenlignbar med risikoen for porteføljer med dårlig ESG-rating.

Vi fant også at ESG-faktoren er forskjellig fra andre stilfaktorer, slik som investeringsfaktoren. Derfor fortjener det vurdering i porteføljekonstruksjon og risikostyring.

Morningstar Direct: Analyser, les Morningstars syn, lag presentasjoner, porteføljer og mer.

Klikk her for å lære mer

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Madison Sargis  er kvantitativ analytiker hos Morningstar kvantitative team i Chicago.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer