Hvor godt gjør etiske fond det på ansvarlige investeringer?

Morningstar Sustainability Rating vurderer hvor godt inkluderer vurderinger av ansvarlige investeringer i forhold konkurrentene. Ved å bruke ratingene, kan investorer på uavhengig måte vurdere om etiske fond opprettholder beste praksis for ansvarlige investeringer. 

Ronald van Genderen 04.04.2016 | 11.12
Facebook Twitter LinkedIn

For mer om Morningstar Sustainability Rating, vennligst se her.

Intensjonelle fond

Morningstar Sustainability Rating gjør ikke forskjell på fond som har religiøse, etiske, sosiale, miljø etc. prinsipper i bunn (heretter intensjonelle fond) og de som ikke markedsføres med dette fokuset (enten i prospekt eller på annet vis). Denne artikkelen fokuserer på hvor godt intensjonelle fond scorer på Morningstar Sustainability Rating i forhold til alle andre fond.

I Morningstars database har vi merket fond som gir uttrykk for at de tar hensyn til ikke-økonomiske faktorer i investeringsbeslutningen. Dette kan være miljø, menneskerettigheter også videre. Det kan også være fond blant disse som unngår visse typer selskaper, for eksempel de som er involvert i produksjon av kontroversielle våpen, alkohol, tobakk, gambling eller lignende.

Tidligere måtte vi ta deres ord for at fondenes forvaltere gjorde som de sa. Men nå kan vi bruke Morningstar Sustainability Rating for å se hvor godt disse fondene gjør det på ansvarlige investeringer sammenlignet med andre fond. Gjennomgående i artikkelen vil vi sammenligne fondene mot fordelingen i hver deres Morningstar Kategori. De grå søylene er forventet fordeling dersom man ikke kan skille intensjonelle fond fra andre, mens de blå er virkelig fordeling.

Fordeling av Morningstar Sustainability Rating for intensjonelle fond

Ved å plotte alle fondene ser man enkelt hvordan fondene gjør det. Resultatene er imponerende, om ikke overraskende, og det viser tydelig at ESG-orienterte fond investerer i selskaper med sterke resultater på ansvarlighet, enn alle andre fond (vi har ekskludert bærekraftige kategorier som økologi, fornybar energi (mm) siden disse også blir normalfordelt).

Distribusjon av Morningstar Sustainability Rating ansvarlige fond

ESG-score

Morningstar Sustainability Rating består av to komponenter. Porteføljens ESG-score (miljø (E), sosial (S), styring (G)) og kontrovers-score, og man kan se på disse to komponentene hver for seg. Den positive skjevheten er noe mindre her, men fortsatt gjør intensjonelle fond det mye bedre enn hvordan normalfordelingen tilsier. 

ESG intentional Rv G graph 1

Kontroversscore

Sustainalytics klassifiserer kontroversielle hendelser i forhold til deres alvorlighetsgrad. Porteføljens kontroversscore måler graden av kontroversielle hendelser på tvers av porteføljen. Morningstar aktivavekter kontroversscorene for hvert enkelt selskap og aggregerer til portføljenivå. I tillegg til råscore rangerer vi også kontroversscore innad i hver kategori. Selv om det motsatte kanskje er mest intuitivt så er høy (high) i denne betydningen best. Og lav (low) er dermed dårligst.

Igjen gjør intensjonelle fond bedre enn konkurrentene, selv om den positive skjevheten er tydelig mindre her enn ESG og Morningstar Sustainability Score.

Kontroverser i ansvarlige fond

Konklusjon

Dette er tidlige funn, men det ser ut som om intensjonelle ESG-fond leverer på deres ansvarlige investeringer. En stor andel av fondene som har eksplisitt uttrykt at de tar hensyn til miljø-, sosiale, og styringsprinsipper (ESG), leverer på bærekraftige investeringer.

Når det er sagt, så ser vi at de intensjonelle fondenes kontroversscore har mindre positiv skjevhet på kontroversscore. Investorer som foretrekker fond som gjør det godt på både ESG-score og kontroversscore, vil kunne bruke disse i filtreringsprosessen. Private investorer har tilgang til den sammenlagte Morningstar Sustainability Score, Morningstar Sustainability Rating og annen informasjon på Morningstar.no.

Artikkelen er forkortet og oversatt av Thomas Furuseth. Furuseth har også lagt til noen relevante detaljer.

TAGS
ESG
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  er fondsanalytiker hos Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer