For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.
Ordliste

Moderne Porteføljeteori

Alfa, Beta og R-kvadrat, er komponenter i moderne porteføljeteori. Dette er en standardisert finansiell metode som måler risiko relativt til en "benchmark" / indeks (markedsindeksen). For å forstå hvordan en benytter seg av denne teorien bør man lese gjennom forklaringen om R-kvadrat, samt Beta og til slutt Alfa. Morningstar baserer R- kvadrat, Beta og Alfa på minste Kvadrat-metoden som måler fondets og indeksens avkastning som overstiger den risikofri renten (Nibor 3 mnd).

R-kvadrat
Området for R-kvadrat er 0 til 100 prosent og beskriver graden av fondets bevegelse som forklares av svingninger i "benchmarkindeksen" (markedsindeksen). R-kvadrat 100 betyr at samtlige svingninger forklares av svingninger i indeksen. På samme måte betyr en lav R- kvadrat at fondets svingninger ikke er influert av indeksen. For eksempel betyr en R kvadrat på 35, at 35 prosent av fondets svingninger forklares av svingninger i indeksen. En høyere R- kvadrat verdi betyr sikrere alfa- og betaverdier.

Beta
Et fonds beta er et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet. Beta er en historisk verdi som sammenligner fondets utvikling over en periode på 36 måneder, og hele markedets utvikling over den samme perioden. Betaverdien presentert av Morningstar måler relasjonen mellom fondets avkastning som avkastningen på plasseringer i statssertifikater (risikofri), og "benchmarkindeksen" sin avkastning som overstiger en risikofri plassering. 1.00 representerer betaverdien for "benchmark", eller markedets beta. Dersom et fonds betaverdi er høyere enn 1.00 indikerer dette at fondet svinger mer enn indeksen, og en betaverdi under 1.00 betyr at fondet svinger mindre enn indeksen. Ettersom dette er en relativ verdi presenteres tallet i prosent. Dette betyr at en beta verdi på 1.10 viser at fondet har utviklet seg ti prosent bedre enn indeks da markedet har gått opp, og ti prosent dårligere enn markedet når det har falt. Dette betyr at en beta verdi på 0.90 tilsier at fondets utvikling har vært 10 prosent dårligere enn indeks når markedet har gått opp, og ti prosent bedre enn markedet når det har falt. En lav betaverdi betyr ikke at fondet har lav volatilitet, men at fondets markedsrelaterte risk er lav. Eksempel: Et bransjefond som investerer i råvarebaserte selskaper har ofte en lavere betaverdi (og R- kvadrat) ettersom fondets utvikling er mer følsom overfor prisutviklingen på råvarer og selskap i samme bransje enn markedet som helhet.

Alfa
Alfa måler fondets faktiske utvikling sammenlignet med den forventede utviklingen og risikoen angitt av betaverdien i en fondsportefølje. En positiv alfaverdi indikerer at fondets utvikling har vært bedre enn forventet i forhold til fondets angitte betaverdi. En negativ alfa indikerer at fondets utvikling har vært dårligere enn forventet i forhold til den angitte betaverdien. Alfaverdiene i Morningstar baserer seg på 36 måneders utvikling og angis i prosent over ett år. Alfaverdien kan benyttes forutsatt at: 1) markedsrisikoens mål er beta, og er den eneste måten å måle markedsrisiko på. 2) Den lineære sammenhengen mellom fondets utvikling og utviklingen til indeks, målt gjennom R-kvadrat er høy. Alfa kan anvendes for å måle den verdien fondets forvalter tilfører.

Eksempel
Et fond med en alfa verdi på -1.73, en betaverdi på 0,95 og en R-kvadrat på 90. Den høye R-kvadrat verdien indikerer en høy alfa og betaverdi. Alfaverdien på 1,73 indikerer at fondet ga 1,73 prosent dårligere utvikling i forhold til hva betaverdien forutsa.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings