Perspektiver: Verden går videre

Store deler av 2011 ble tåkelagt av eurokrisen. Ved inngangen til 2012 kan det være greit å minne om at størsteparten av verdiskapningen skjer utenfor Europa, og at det faktisk står ganske så bra til med selskapene samlet sett.

Stig Tønder, 27.01.2012 | 9.04
Facebook Twitter LinkedIn

Disclaimer: Artikkelen er skrevet av Stig Tønder, forvalter av Delphi Verden. Gjengitt med tillatelse fra Delphi Fondene, artikkelen sto opprinnelig i Delphi fondenes årsrapport. Ytringer i denne artikkelen trenger nødvendigvis ikke å harmonere med Morningstars oppfatninger. Har du innlegg og artikler du ønsker publisert på Morningstar.no? Ta kontakt med Bjørn-Stian Hellgren.

Ja, de europeiske utfordringene er store. Og ja, det vil ta tid å løse utfordringene. Men nei, vi forventer ikke at verdensøkonomien står ovenfor en langvarig nedgangskonjunktur av den grunn. Selv om frykten og usikkerheten i fjor nærmet seg finanskriseåret 2008, klarte de vestlige børsene seg betydelig bedre gjennom fjoråret. De mest utsatte børsene, sektorene og enkeltselskapene fikk gjennomgå, men indeksfallene var samlet sett relativt udramatiske. De amerikanske børsene endte sågar fjoråret i pluss/minus null, noe som blant annet kan forklares med at problemene vi står ovenfor i dag er kjente, samtidig som selskapenes finansielle tilstand gjennomgående er solide.

I alles interesse
Selv om de europeiske utfordringene er store, er det samtidig flere viktige forhold som vi mener bør danne grunnlag for optimisme. For det første er det i alle lands interesse å bidra til et best mulig grunnlag for positiv, langsiktig vekstutvikling i Europa – Kina, USA og Japan har alle Europa som en viktig handelspartner. De underliggende problemene må imidlertid de europeiske landene i stor grad løse selv gjennom langsiktige kostnadsreduksjoner – samtidig som man forsøker å ivareta videre vekstmuligheter i størst mulig grad. I tillegg må bankene i Europa rekapitaliseres. Inntil disse forholdene er håndtert, er det mindre trolig at det vil dannes langsiktig, stigende trender i aksjemarkedene. EU, IMF og resten av verden kan først og fremst bidra med å gi de berørte landene nødvendig tid, ved blant annet å holde rentenivået nede. En viktig del vil også være pengepolitiske stimulanser, noe vi så starten på rett før nyttår, da ECB tilbød de europeiske bankene tilnærmet ubegrensede lånemuligheter til lav rente. Et annet effektivt virkemiddel kan være en form for solidariske garantier (type euro-obligasjoner).

90 prosent utenfor Europa
For det andre er det slik at mer enn 90 prosent av verdens befolkning bor utenfor Europa, og over 80 prosent av den globale verdiskapningen (BNP) skjedde utenfor euro-sonen i 2010 (Kilde: World Bank). Vi ser god vekst og spennende utsikter i både Sør-Amerika og Afrika, samtidig som USA og Kina fortsatt vil være de viktigste vekstdriverne fremover. USA med utgangspunkt i sin overlegne størrelse og rolle i verdensøkonomien. Kina med utgangspunkt i sterk vekst og fortsatt stort potensial. På tross av en rekke prognoser om at Kina snart vil passere USA i størrelse, og fremstå som verdens største økonomi, vil USA trolig beholde ledertrøyen i lang tid fremover. Å tro at den kraftige veksten i Kina kan opprettholdes, samtidig som landet blir mer og mer modent kapitalistisk sett, er nok i overkant optimistisk. Det betyr imidlertid ikke at Kinas rolle blir uviktig av den grunn. Snarere tvert imot.

Delphi Verden og USA
I vårt globale fond, Delphi Verden, er USA den største regionen for tiden med nærmere 50 prosent av fondet. Ved inngangen til 2011 var USA-andelen 35 prosent. Den amerikanske BNP-veksten ser ut til å ende på ca. 1,8 prosent for 2011, mens konsensus forventningene for 2012 ligger rundt 2,1 prosent (Kilde: Bloomberg). Landet overrasket positivt med sine makrotall de siste månedene av 2011. Samtidig er viljen, evnen og dynamikken i økonomien betydelig større enn i eurosonen, som består av mange selvstendige land, hvor fellesskapets interesser er langt vanskeligere å ivareta fremfor nasjonale interesser. Utfordringer er det selvsagt også i USA, blant annet i forhold til gjeld, budsjettbalanse, arbeidsledighet og boligmarkedet, men uroen har avtatt noe, og makrodataene ser ut til å trekke gradvis i riktig retning.

Smitteeffektene via bank og finanssystemet skal ikke undervurderes ved en krise. Samtidig er det viktig å være klar over at Europa ikke utgjør mer enn 15 prosent av USA sin samlede eksport. En langsiktig plan fra EUs politikere for å få eurosonen ut av problemene, kombinert med kortsiktige likviditetsløsninger, kan gi betydelige positive effekter i aksjemarkedene. Selskapene i USA fremstår stort sett med solide balanser, bedre marginer enn forventet, samt med attraktive prisingsmultipler. Disse faktorene gir seg også utslag i at store amerikanske selskaper kjøper tilbake betydelige mengder aksjer i egne selskaper.

Viktig bidrag fra fremvoksende
Fremvoksende økonomier, med Kina i spissen, vil også være en viktig bidragsyter til veksten i verdensøkonomien fremover. Også disse økonomiene merker det som skjer i Europa, men høy vekst kombinert med solide statsfinanser gjør at mange har styrken og fleksibiliteten til å stå godt imot. Bekjempelse av inflasjon har lenge vært en prioritert målsetning, blant annet i Kina. Den senere tid har vi sett tegn til at inflasjonen er på vei ned, og at kinesiske myndigheter igjen øker vekstinitiativene. Også i øvrige fremvoksende økonomier har vi sett tendenser til at politikken snur i retning av økte stimulanser.

Selv om investeringene i enkeltområder i Kina ser ut til å ha gått litt vel fort, med nye områder/byer hvor det knapt bor mennesker, er urbaniseringen i Kina en viktig driver for investeringer i infrastruktur, samt bolig- og næringsbygg. Hvert år flytter 15-20 millioner mennesker inn til byene. Man skal heller ikke glemme at Kinas økonomiske størrelse har økt kraftig de siste ti årene. Det betyr at selv om veksttakten skulle falle noen prosentpoeng, vil Kina fortsatt kunne gi et viktig bidrag til den globale veksten relativt sett.

Veksten i fremvoksende økonomier har de senere årene vært én av de viktigste driverne for mange av selskapene i Delphis aksjefond – noe vi forventer vil gjelde også i tiden fremover. Hvordan bør man så posisjonere seg i forhold til denne viktige verdidriveren? De siste årene har vår eksponering vært indirekte gjennom vestlige selskaper som henter mye av sin vekst fra disse områdene. Prisingen av selskapene har vært omtrent på samme nivå, samtidig som likviditeten og åpenhet/gjennomsiktigheten fortsatt er bedre i de vestlige selskapene.

Nødvendig kriseforståelse
Mye av dagens utfordringer i aksjemarkedene er at det fokuseres for mye på kortsiktige løsninger. Aksjemarkedene ønsker økt likviditet og statlige garantier i Europa for å sende kursene oppover igjen. Det er et fokus som bidrar til store svingninger på kort sikt. Etter vår mening er det viktig at kriseforståelsen i de mest berørte landene blir stor nok til at det gjennomføres nødvendige tilpassninger til et langsiktig, bærekraftig kostnadsnivå. Det finnes ingen snarveier hvor man ikke møter seg selv i døren om et år eller to. Tysklands motvilje mot kortsiktige løsninger er mest sannsynlig helt avgjørende for å tvinge frem nødvendig disiplin og ansvar i de berørte landene.

Ser gode muligheter
Det er også viktig å ha in mente at uroen i 2011 har gjort at globale investorer i stor grad har gått inn i det nye året defensivt posisjonert og undervektet aksjer. Når usikkerheten avtar skal mye penger allokeres inn i aksjemarkedene igjen. Det gjenstår imidlertid fortsatt en stor jobb i mange gjeldstyngede land, og i tillegg vil Kinas balansering/justering av økonomien i 2012 være viktig for aksjemarkedene. Fortsatt turbulens bør påregnes, men samtidig fremstår aksjemarkedene som stadig mer attraktive – blant annet med utgangspunkt i prising, positive vekstbidrag fra fremvoksende økonomier, samt mangel på gode plasseringsmuligheter. Verden går videre også denne gangen.

Stig Tønder - porteføljeforvalter Delphi Verden

Av: Stig Tønder, porteføljeforvalter Delphi Verden

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings