Et annet navn på risiko

DEL II: SRRI er for enkel for å kunne fange de fleste aspektene som investorer må forstå om risiko og investering.

Paul Kaplan, Ph.D,, 29.03.2011 | 15.41
Facebook Twitter LinkedIn

Dette er den andre artikkelen i en serie hvor vi ser på hvor anvendelig den foreslåtte “Syntethic Risk Reward Indicator” (SRRI) for “Key Investor Information Document” (KIID) egentlig er. Vår første artikkel “Hvordan påvirkes risikomål av svingninger i markedet?utforsket fordelene med å bruke fleksible grenser for SRRIs risikomål ved å linke grensene mellom målene til underliggende svingninger i markedet. I denne artikkelen ser vi nærmere på betydningen av valutarisiko.

Fordeling av risikokaken
Den felles forståelsen er at SRRI måler risiko ved investeringstrategi (strategirisiko). Kort fortalt kan denne risikoen deles inn i markedsrisiko (beta) og aktiv risiko (alfa). Selvfølgelig møter investorer også andre risikofaktorer som de må ta stilling til i finansmarkedene. En av de større faktorene i disse dager, som en følge av at investorer søker diversifisering gjennom bred geografisk spredning, er valutarisiko. Det er viktig at investorer som kjøper andeler i ulike valutaer forstår at valutarisiko skiller seg fra strategirisiko og at SRRI ikke foretar dette skillet. SRRI måler den totale risikoen til en fondsklasse i den valutaen det selges.

Vi kommer ikke til å fordype oss i karakteristikkene til markedsrisiko og aktiv risiko i denne artikkelen. Foreløpig holder det å nevne at for de fleste long-only investorer er markedsrisikoen det man betaler for å delta i spillet – ved å investere i aksjer eller obligasjoner, direkte eller gjennom forvaltede produkter som fond – er investorer eksponert mot markedsrisiko. Samtidig kan de fleste investorer velge hvor mye aktiv risiko de er komfortable med å ta på seg.

Aktiv risiko handler om forventningen av høyere avkastning (vanligvis sammen med høyere risiko) og vissheten om høyere kostnader (eks. gebyrer, skatt). Som med hvilken som helst risiko må investorer selv bestemme – eller mer sannsynlig, konsultere en profesjonell finansrådgiver som kan hjelpe dem med å bestemme – om de vil bli tilstrekkelig kompensert for å påta seg høyere risiko.

Som Figur 1 under (risiko og avkastning på europeiske fond, de siste fem år, regnet fra januar 2011) viser, kan sannsynligheten for at risikofylte fond fører til høyere avkastning være liten. Derfor argumenterer vi for at den andre R’en i SRRI-navnet kan fjernes. En annen god grunn til å fjerne ”Return” fra navnet er at SRRI kun måler risiko, i form av svingninger i et fonds avkastning. Den reflekterer ingenting om avkastningsnivået til fondet.

SRRI 3

Poenget er at risikobegrepet har flere dimensjoner. Det er veldig vanskelig å sammefatte risikokonseptet i ett enkelt tall som SRRI. Selv om det er viktig å gjøre konsepter – som risiko – så enkelt å forstå som mulig for investorer, er det vel så viktig å ikke overforenkle. For å sitere Albert Einstein: ”Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”

Frem og tilbake
Som nevnt tidligere kan valutarisiko være en betydelig risikofaktor for enkelte investorer. Se for deg en norsk investor som ønsker å investere i europeiske aksje- eller obligasjonsfond. På et tidspunkt i prosessen, enten investoren innser det eller ikke, vil kronene hennes bli konvertert til Euro. På samme måte, når hun innløser andelene sine, vil euroene hennes bli vekslet inn i norske kroner. Denne (noen ganger ikke fullt så) enkle vekslingen fører med seg en risiko som ikke fanges opp av strategirisikoen – dette er valutarisiko.

For å illustrere dette poenget valgte vi oss ut alle aksje-, obligasjons- og kombinasjonsfond som var tilgjengelig for salg i Europa, hadde Euro som hovedvaluta og hadde minst fem års historikk. Deretter brukte vi månedlige spot-kurser til å konvertere avkastningen for disse fondene til britiske Pund. Videre plottet vi hvert fond i en graf etter deres standardavvik i Euro mot deres standardavvik i britiske Pund. Se figur 2 under (standardavviket til eurobaserte fond i Euro og Pund, siste fem år pr. januar 2011).

SRRI 4

Legg merke til formen på denne grafen. Den ser litt ut som et triangel med bred distribusjon nede til venstre og den smalner etter hvert som den beveger seg mot høyre. Se nøye på området nederst til venstre i grafen. Legg merke til at de fondene med lav volatilitet i Euro (x-aksen) har standardavvik som samler seg rundt 10% så snart det samme fondet konverteres til Pund (y-aksen). Om du ser på tabellen under grafen vil du oppdage at 94% av Euro-fondene med SRRI mellom 1 og 4 vil få karakteren 5 dersom valutaen ble konvertert til Pund ved å bruke spot-verdien (den tykke delen nederst til venstre i grafen).. For Euro-fondene med høyere risiko ser vi at markedsrisikoen og den aktive risikoen er mer dramatisk, selv om disse fondene er proporsjonelt mindre påvirket av valutakonverteringen (det smale området øverst til høyre i grafen).

SRRI 6

Figur 3 over viser det faktiske standardavviket til et ekte fond for to ulike valutaklasser (Euro og Pund). Vi ser tydelig at risiko-avkastningsprofilen er veldig ulik for de to klassene. Noen porteføljer kan være underlagt en hedgestrategi, eller tilby hedgede valutaklasser som vil dempe denne effekten. Likevel vil en valutahedge aldri være perfekt og investorer vil fremdeles møte noe valutarisiko.

Hvordan velge?
Svaret på om man bør investere i et hedget eller ikke-hedget fond eller valutaklasse avhenger av målet med investeringen og risikotoleransen til investoren. Noen investorer kan ønske valutarisikoen, andre ønsker det garantert ikke. Poenget med denne øvelsen er å demonstrere fallgruvene ved å forsøke å overforenkle risikobegrepet. Ideen med en enkel risikokarakter er for enkel til å fange opp mange av de aspektene som en investor må forstå om risikoen ved investering.

Til sist, siden SRRI ikke skiller mellom ulike typer risiko er det begrenset hvor verdifull dette målet er for å hjelpe investorer å sette sammen en diversifisert portefølje. Dersom to fond har samme SRRI, men er eksponert mot ulike typer risiko, kan risikoen reduseres dersom de to fondene kombineres. På den andre siden vil ikke diversifisering redusere risikoen dersom de er eksponert mot de samme risikofaktorene. Vi vil se nærmere på dette i vår neste artikkel.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings