Hva er et fond (verdipapirfond)?

Morningstar 16.11.2009 | 9:57
Når du kjøper et fond, er det som om du organiserer en gruppegave, et spleiselag eller deltar i en samhandelsgruppe med andre personer som du aldri møter. Fond gjør det mulig for en gruppe investorer å investere sammen. Ved å investere sammen med mange andre investorer kan fondsinvestorene kjøpe et bredere utvalg aksjer eller obligasjoner enn de kunne hvis de prøvde å kjøpe aksjene eller obligasjonene på egenhånd.

Mekanikken i et fond

Mange tenker på fond som ”produkter”, men når du kjøper et verdipapirfond er det en særegen organisasjonsform hvor hvert norske verdipapirfond har et organisasjonsnummer. Altså hvert enkelt fond er en egen juridisk enhet. Prisen du må betale for å komme inn i investorfellesskapet blir kalt fondets Netto Andelsverdi eller NAV. Investerer du 1000 kr i et fond med NAV 118,74 NOK, vil du motta 8,42 andeler (1000/118,74 = 8,42).

Forvalteren legger dine penger inn i den samme potten som de andre investorene. Summen av alle pengene blir kalt fondets aktiva eller fondets forvaltningskapital. Forvalteren investerer deretter forvaltningskapitalen i aksjer, obligasjoner eller en kombinasjon av disse (enkelte fond investerer i mer komplekse verdipapirer). Aksjene eller obligasjonene blir gjerne kalt fondets beholdninger og summen av alle beholdninger kalles gjerne for fondets portefølje. Fondets type avhenger av hvilke verdipapirer fondet investerer i. For eksempel aksjefond investerer naturlig nok i aksjer, globalt aksjefond investerer i aksjer i hele verden, mens andre fond investerer utelukkende i norske aksjer. Andre typer fond er rentefond (eller obligasjonsfond) og kombinasjonsfond. Du, som investor, får hele fondets portefølje i miniatyr uavhengig om du investerer mye eller lite i fondet.

I KLP AksjeNorge Indeks er de tre største beholdningene Statoil (25 %), Telenor (10 %) og DnB NOR (8 %) per 31.10.2009. Investerer du 1000 kroner i fondet betyr det at du eier Statoil-aksjer for 250 kroner, Telenor-aksjer for 100 kroner og DnB NOR aksjer for 80 kroner. Du eier faktisk en del av 55 selskaper gjennom disse 55 aksjeplasseringene som forvalter har gjort på vegne av gruppen som har gått sammen. Investerer du i et globalt fond kan det være at du eier enda flere aksjer avhengig av fondet.

Fordelene ved fond og verdipapirfond

Investeringer i fond gir en rekke fordeler for fondsspareren.

1. Du trenger ikke å være rik for å investere i fond
Har du 10 000 kroner som du ønsker å investere er det umulig å sette sammen en aksjeportefølje av aksjer som gir god nok risikospredning. Kjøper du derimot andeler i et fond vi du kunne få god risikospredning da forvalter av fondet investerer i mange aksjer på vegne av alle investorene og diversifisering er lovregulert. Enkelte fond har svært lavt minsteinnskudd, slik at selv de med relativt små sparebeløp har mulighet til å investere i fond.

2. Du kan enkelt kjøpe og selge fondsandeler
Du kan kjøpe fond på flere ulike måter: via uavhengige distributører av fond, direkte fra fondsselskapene, over internett eller via fondssupermarkeder. Uansett hvor du kjøper fondsandeler kan du raskt kjøpe og selge andeler--over telefon eller ved et par museklikk. De aller fleste fond tilbyr daglig likviditet, det vil si at du raskt kan selge eller kjøpe fondene. Det tar gjerne litt tid til oppgjør og overførsel av midler mellom konti.

3. Fondene er regulert
Verdipapirfond er regulert gjennom ”Lov om verdipapirfond”. Alle fond må ha en uavhengig depotkonto der alle aktiva blir oppbevart og depotmottakeren plikter å følge opp fondets vedtekter samt lover og regler. Fondene blir revidert årlig. Kredittilsynet har overordnet tilsynsansvar. Det finnes også internasjonale direktiver som skal sørge for at konkurransen blir ivaretatt og gjør det enklere å eksportere fond fra et land til et annet. Et par eksempler på Europeiske direktiver er UCITS og MIFID, der førstnevnte sørger for relativt like regler og flyt av fond over grenser, mens sistnevnte handler om investorklassifisering (og mye mer). Internasjonale fond er regulert og fulgt opp av de lokale landenes myndigheter (ofte kalt Financial Services Authority (FSA)).

Investeringer i fond er ikke garantert eller forsikret. Du kan tape penger hvis du investerer i fond, fordi et fonds verdi er avhengig av utviklingen til de underliggende investeringene forvalteren gjør på vegne av fondet. Risikoen for tap varierer fra fondstype til fondstype og fra fond til fond innenfor hver fondstype. Generelt sett er rentefond sikrere enn kombinasjonsfond som igjen er sikrere enn aksjefond. Når det er sagt kan du også finne rentefond som investerer i rentepapirer med høy risiko.

Hvert fond har et investeringsmandat og dette mandatet kan variere fra fond til fond. La oss ta for oss aksjefond, hvis aksjene i fondets portefølje faller i verdi vil fondets verdi også synke. Sjansen for å tape hele beløpet er minimal, men alle som så hvordan 2008 utartet seg vet at et fond kan tape halvparten av verdien i løpet av et år. Det er nettopp den høye midlertidige risikoen som gjør at du kan sanke god avkastning over tid.

4. Forvalterne er profesjonelle
Planlegger du å investere i enkeltaksjer eller obligasjoner krever det kompetanse. Denne kompetansen trengs i mindre grad ved å investere i fond. Det er riktignok en fordel å vite hvordan aksje- og obligasjonsmarkedet fungerer, men detaljkunnskap om enkeltaksjer og obligasjoner trengs ikke. Det er profesjonelle forvaltere som foretar de endelige beslutningene som er ansvarlig for fondets utvikling og det er du som betaler for denne forvaltningen sammen med andre investorer.

Det er viktig å påpeke at fond og verdipapirfond ikke er noe rosenrødt eventyr. Som du raskt vil oppdage er enkelte fond dyre og andre har gitt dårlige resultater. Generelt sett er verdipapirfond gode investeringer for de som ikke har penger, tid eller nødvendig interesse for å opparbeide seg en samling verdipapirer på egenhånd.

Om forfatteren

Morningstar