Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Høyere vekst og høyere rente

Børsoppgangen i Europa i løpet av januar understøttes av at den økonomiske veksten ser ut til å ta fart i regionen, spesielt i Tyskland. Snart starter imidlertid en rask økning av rentene.

Jonas Lindmark 03.02.2006 | 11:38
I løpet av januar har børsoppgangen i Europa fortsatt å være bratt. Vinnerne i januar blant de store markedene ble Tyskland og Frankrike. Blant de mindre landene var Hellas, Norge og Østerrike sterkest. Positive nyheter fra Tyskland er nok en av grunnen til børsoppgangen, ettersom svak økonomisk vekst i den tyske økonomien tidligere har dempet forventningene til utviklingen i Europa.

Fondsforvalteren følger nå nøye med på markedsundersøkelse som omhandler forventninger til den videre utviklingen. Indeksen som baseres på intervjuer med innkjøpssjefer er populær, ettersom selskapene tidlig reagerer på økende etterspørsel og minkende lagerbeholdning. Signalene i løpet av januar er at tilveksten i Tyskland har tatt real fart, stimulert av økt eksport og høyere markedsandel for tyske selskaper.

Lave renter på vei opp

En av grunnen til at BNP (Brutto Nasjonalprodukt) nå øker er rentene i Europa har vært rekordlave helt siden slutten av 2002. Siden sommeren 2003 har den europeiske sentralbanken (ECB) holdt sine styringsrente på 1 prosent. Først nå i desember kom den første renteøkning til 1.25 prosent. I løpet av 2006 kommer det nok en serie med renteøkninger.

Tilstramningen i pengepolitikken kommer ikke først og fremst av faren for høyere inflasjon, selv om høyere oljepris fører til noe høyere prisøkningstakt. Først og fremst handler renteøkningene om å få eurorentene tilbake på et ”normalt” nivå. Europa følger dermed USA sitt mønster, der styringsrenten nå er tilbake på normalnivået omkring 5 prosent.

Effekten på Europafondene

Effekten av konjunkturoppgangen på Europafondene er todelt. Høyere vekst i økonomien bør gi bedre selskapsinntjening, noe som påvirker aksjekursene positivt. Høyere rente gjør samtidig plasseringer med lavere risiko mer attraktive, noe som kan føre til at penger forlater aksjemarkedet.

Viktig for 2006 blir hvordan innkjøpssjefene lyktes forutse etterspørselen. Risikoen er at oppgangen i løpet av våren blir for stor og gir både høyere rente og stigende lagerbeholdning. I så fall kommer det en korrigering av kursene i løpet av høsten 2006, både i produksjonen og i aksjekursene. Avgjørende for om konjunkturoppgangen i Europa holder seg, vil avhenge av om de siste års vekst i amerikanske økonomi fortsetter.

Om forfatteren

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  har siden 2000 vært redaktør og analysesjef for Morningstar.se. Før det skrev han om fond i 9 år for Affärsvärlden.