Spørsmål og svar om fondssparing - del 15

Her finner du et utdrag av tidligere besvarte spørsmål om fondssparing.

Christian Klerck Nilssen, 20.12.2005 | 9:56
Spørsmål: Den nye regjeringens forslag til endringer i beskatning av aksjer og aksjefond: Så vidt jeg forstår vil utbytteskatteprosenten øke fra 28 % til 48 % - gjelder dette også for gevinst ved salg? Med "gamle aksjer" med betydelig verdistigning siden kjøp - bør man selge nå for beskatning med 28 % og heller kjøpe igjen slik at man får et høyere utgangspunkt for senere 48 %-beskatning?

Svar: Det er flere som har sendt lignende spørsmål tidligere, så det kan være du vil finne svaret ved å lese tidligere besvarte spørsmål. Hovedlinjene i den nye skattereformen er at det vil bli små endringer i forhold til dagens regler. Det er ikke slik at du i 2006 må skatte 48 prosent av gevinst i verdipapirfond. Personlige skatteytere vil fortsatt betale 28 prosent skatt av gevinst i aksjefond. På samme måte vil tap kunne føres som fradrag også i 2006.

Spørsmål: "Alle" anbefaler å overføre aksjer/fond til arvinger før 2006 dersom disse uansett er tenkt å gå i arv i sin helhet når den tid kommer. Har "det lure" med at det i dag ikke er gevinstbeskatning ved fond/aksjesalg, mens det i 2006 blir det, eller er det lurt pga det enkle faktum at man overtar dem til dagens verdi, og dermed reduserer eventuell gevinst slik at det ikke blir noe å skatte av? Må giver skatte av "gevinsten" som gis bort selv om den bare er på papiret for giveren? Forskjell her før og etter årsskiftet? Om jeg selger mine egne fond før nyttår må jeg skatte av gevinsten? Klarer du ett spørsmål til? Hvordan beregnes verdien av mottatte aksjer i forhold til formueskatt? Er det forskjell her før og etter nyttår?

Svar: Svaret på ditt første spørsmål er ja. Det vil være fordelaktig å overføre verdipapirfondsandeler til sine barn før nyttår, da inngangsverdien vi bli satt lik utgangsverdien og det som er tjent/tapt i mellom blir ”oversett”. Derfor unngår en skatt på gevinsten. Ved formuesskattberegningen ved slutten av året vil 65 prosent av markedsverdien ved utgangen av desember bli brukt som grunnlag. Ved utgangen av 2006 vil 80 prosent av markedsverdien på din beholdning bli brukt som beregningsgrunnlag for de som er i formuesskatts posisjon. Les for øvrig tidligere besvarte spørsmål.

Spørsmål: Jeg har til sammen ca 250.000 fordelt på 3 fond under Posten: Europa, Norge og Kombispar. Jeg har lurt på om jeg skal samle beløpene på disse fondene til 1 fond, ville du/dere gjort det, og i tilfelle til hvilket fond? Uansett må jeg ta ut ca 80.000 fra et av disse fondene (pga lån til min datter), hvilket fond ville du/dere ha ofret? Jeg er selvsagt klar over at uansett hva slags råd dere gir, så er vurderingen og avgjørelsen fullt ut mitt eget ansvar.

Svar: Jeg kan kun gi deg en generell vurdering, da jeg savner viktige opplysninger som din alder i spørsmålet. Dersom du ønsker å redusere risikoen, samt betale noe mindre i forvaltningsavgift per år, kan du erstatte Norge og Europa med et globalt aksjefond. Kombispar gir deg en rente/obligasjonseksponering du bør beholde i din fondsportefølje. Norge har sannsynligvis gitt deg en god gevinst, dersom du har sittet der en stund, og andelen dette fondet har i din portefølje har sannsynligvis vokst en del. Det kan derfor være lurt å ta noe gevinst der/ redusere eksponeringen.

Spørsmål: Jeg vurderer å overføre mine norske fond, som har hatt en betydelig verdistigning, til mine barn før nyttår. Jeg ønsker ikke at overformynderiet skal ta kontroll over pengene ved eventuell innløsning. På hvilken måte kan jeg sikre meg mot dette og hvilke muligheter har vi til å disponere midlene i etterkant? Barna er 7 og 12 år gamle i dag. Jeg er klar over at dette vil bli inkludert i grunnlaget for arveavgift, men skattefordelen er såpass fordelaktig at jeg mener det kan være en klok transaksjon.

Svar: Reglene sier at dersom et barn har over 75.000 kroner i formue, kan overformynderiet gripe inn i forvaltningen av midlene. I tillegg bør du være klar over at Skattekontoret vil kunne reagere, dersom andelene selges tidlig etter at de er overført i gave.

Dersom dere overfører aksjefondsandeler til deres barn, kan ikke overformynderiet tvinge dere til å selge andelene uten deres samtykke. Dersom andelene selges, vil imidlertid overformynderiet kunne gripe inn. Da vil pengene kunne plasseres i statsobligasjoner, pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller som bankinnskudd, men ikke i aksjefond. I følge Lovdata.no og Vergemålsloven, har dere mulighet til å sette opp et testamentet der dere spesifiserer at dere, sammen med barna, skal kontrollere investeringene. Dersom dere setter opp et sikt brev, og overfører andelene og ikke kontanter, vil dere kunne ha bedre kontroll. Dersom dette ikke fremkommer, vil overformynderiet kunne gripe inn.