Hvordan bruke Morningstar Sustainability Score

Morningstar Sustainability Rating gir investorer muligheten til å sammenligne et fonds beholdninger på ESG (miljø, sosial og styring) målt mot konkurrenter. Ved å benytte sustainability score kan gi opplysninger om ESG på et høyere nivå. 

Thomas Furuseth 02.05.2016 | 14:48

Morningstar Sustainability Rating ble introdusert med mål for å hjelpe investorer med å ta investeringsbeslutninger som er meningsfylte for dem. Inntil nå har investorer måttet ta fondsforvalterne på ordet for bærekraftsprofilen til et fond. Tidlige funn gir indikasjoner på at intensjonelle fond lever opp til deres sosiale, etiske og miljøprofil. Disse fondene gjør det relativt godt når man sammenligner på bærekraftsmåltall.

En styrke Morningstar har, er at vi kan koble sammen vår store database som inneholder porteføljedata og en robust kategorisering av fond, sammen med ESG og kontrovers-informasjon som vi får av analytikerne hos Sustainalytics. Ved å sammenligne fond basert på miljø-, sosiale- og styringsprinsipper mot tilsvarende fond innenfor en kategori, sammenligner vi epler mot epler og gir investorer informasjon om hvor godt et fonds beholdninger implementerer ESG-faktorer sammenlignet med andre fond i samme kategori. Ved å sammenligne innenfor Morningstar kategori, vil man kunne ta hensyn til noen av de regionale, og stilbaserte skjevhetene i tallmaterialet.

Morningstar Sustainability Rating består av to komponenter, porteføljens ESG-score og kontrovers. Grunnet hvordan ESG-scoren blir utført av Sustainalytics, må Morningstar normalisere tallene for å kunne gjøre målinger på tvers av diversifiserte porteføljer. Gjennomsnittet av ESG-score innad i en industri er 50. Morningstar trekker vekk kontroversscore fra porteføljens ESG-score. Kontroversscore blir konvertert for å benyttes til formålet, Morningstar inverterer Sustainalytics skala. Kontroversskalaen går fra 0 til 20, når den benyttes til fradrag for ESG-score, og 0-100 ellers.

Det europeiske fondsuniverset

Det europeiske fondsuniverset er diversifisert med omtrent 40 000 fond, og Morningstar har opprettet ca. 300 fondskategorier. Noen av disse kategoriene blir av natur ganske snevre, slik som sektorfond, eller enkeltmarkedsfond (norske aksjer, danske aksjer etc). Morningstar opprettholder og vedlikeholder et så stort antall kategorier for å gi mest mulig relevant statistikk for investors nytte. Morningstar Rating er ett eksempel på sammenligninger som gjøres innad i Morningstar Kategori.

Av disse 40 000 fondene, hadde 15 000 fond Morningstar Sustainability Rating per 31.3.2016. Ettersom Morningstar Sustainability Rating gjøres innad i en kategori, kan investorer bruke Morningstar Sustainability Score (oppgitt på alle fond som har ratingen) for å sammenligne hvordan fondets beholdninger står seg i en større kontekst. For eksempel er hele kategorier designet for å sammenligne bærekraftige fond, slik som eksempelvis Økologi, og alternativ energi (fornybar energi). Fond i slike kategorier kan, gitt hvordan ratingen er designet, bli satt til en høyere standard enn for eksempel et globalt vekstmarkedsfond.

Ved å bruke rådataene på sustainability score, kan man sammenligne fond på tvers av kategorier og gjøre dette for investorer som ønsker å ta et absolutt-syn på ESG-kvalitetene til et sett av fond, uavhengig av deres investeringsområde.

Distribusjon av Morningstar Sustainability Score i Europa

Distribusjon av Morningstar Sustainability Score

Fond som har sustainability score over 52 er i den bedre halvdelen i Europa, når man ser på fondsuniverset som helhet. Hvis fondet har en score over 60, da er det blant de 5 % beste i hele Europa per slutten av mars 2016. Husk gjerne at Morningstar Sustainability Score er etter fratrekk for kontrovers, hvor dette fradraget kan være maksimalt 20. På porteføljenivå har gjennomsnittlig kontroversfradrag vært 5 i Europa.

Konklusjon

Investorer kan bruke Morningstar Sustainability Rating og Score på to måter. Den ene er å finne best-i-klassen fond ved å sammenligne innenfor Morningstar Kategori ved å benytte Morningstar Sustainability Rating. Den andre måten er å finne fond som man synes er «gode nok» på ESG-kriterium i henhold til dine preferanser. Ved å benytte grafikken ovenfor kan man definere hva som er godt nok og hva som ikke er det. 

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.